Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi:

 • Üniversitemiz Akademik ve Kültürel Mirasını toplama, saklama ve geniş kitlere duyurmak amacını taşır
 • Üniversitemiz akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar
 • Etkisini artırmak için telif haklarına uygun şekilde Açık Erişime sunar

Ayrıca Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans ders notlarına Açık Ders Malzemeleri sistemi üzerinden erişebilirsiniz.

Akademik Arşiv Sistemi farklı bölümlerden oluşur:

 • Dergiler = Bu kategoride Ünivrsitemizde yayınlanan dergilere ulaşabilirsiniz
 • Kitaplar= Üniversitemizde yayınlanan kitapları bu kategoride bulabilirsiniz.
 • Gazeteler= Geçmişten günümüze bazı gazetelerin, bazı sayıları sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıcak.
 • Tezler= Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezleri bu kategori altında yer almaktadır.
 • Daha binlerce kaynak açık, ücretsiz, bir tık yakınınızda...
 •  

  Communities in DSpace

  Select a community to browse its collections.

  Now showing 1 - 5 of 8

  Recent Submissions

  Item
  Türkiye'de üniversitede yetişkin eğitimi alanının kurumsallaşması
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Bektaş,Arzu
  Yetişkin eğitimi alanının üniversitede kurumsallaşma durumunun analiz edilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada; alanın üniversitelerdeki akademik yapılanma durumu ve alanda doktora düzeyinde öğrenim görenlerin, kurumsallaşmaya yönelik görüş, düşünce ve deneyimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmış, veriler doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada ilk olarak halk/yetişkin eğitimi alanının üniversitelerdeki mevcut akademik yapılanma durumu incelenmiştir. Daha sonrasında ise alanda doktora düzeyinde öğrenim gören 19 katılımcının kurumsallaşma durumuna ilişkin görüş ve deneyimlerini içeren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; "Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi" olarak adlandırılan alanın, 28 üniversitenin akademik yapılanmasında yer aldığı ancak sadece 6'sında lisansüstü programların aktif olduğu görülmüştür. Doktora programı ise 2 üniversite dışında bulunmamaktadır. Doktora düzeyinde öğrenim görenler, çoğunlukla akademide ancak farklı alanlarda istihdam edilmişlerdir. Yetişkin eğitimi alanının akademik kadroları ise 6 akademisyen dışında çoğunlukla alan dışından oluşmaktadır. Eşitlik ve özgür düşünceden beslenen halk eğitimi anlayışının kurumsallaşması için örgütlenme ve dayanışmanın geliştirilmesi gerektiği önemli görülmektedir. In this research, which was conducted to analyze the academic institutionalization of the field of adult education; It is aimed to evaluate the academic structure of the field in universities and the opinions, thoughts, and experiences of those who are studying at the doctoral level in the field related to institutionalization. The research was designed as a qualitative study, and data were collected through document analysis and semi-structured interviews. In the research, firstly, the current academic structure of the public/adult education field in universities was examined. Afterwards, interviews were held with 19 participants who were studying at the doctoral level in the field, including their views and experiences on the institutionalization situation. According to the research results, it has been observed that the field called "Lifelong Learning and Adult Education" is included in the academic structuring of 28 universities, but only 6 of them have active postgraduate programs. Doctoral programs are not available except for 2 universities. Those who completed their doctoral education were mostly employed in academia but in different fields. The academic staff of the adult education field, on the other hand, mostly consists of outsiders, except for 6 academicians. It is considered important that organization and solidarity should be developed for the institutionalization of the understanding of public education, which is nourished by equality and free thought.
  Item
  Pandemi (COVID-19) sürecinde öğretim programlarının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Çavuş,Birsen
  Bu araştırmanın amacı, pandemiden (COVID-19) kaynaklı yaşanan zorunlu ve acil olarak geçilmiş uzaktan eğitim sürecinde öğretim programlarının uygulanabilirliğine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde üç farklı sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinde bulunan Çankaya, Elmadağ ve Bala ilçelerinde, ilkokul, ortaokul ve Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenen örneklemde yer alan öğretmenlerin branşlarının sınıf öğretmenliği, sayısal, sözel, spor-sanat, yabancı dil dağılımında olmasına dikkat edilmiştir. Veriler, anket ile toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmuştur; birinci bölümde katılımcılara ait demografik bilgiler, ikinci bölümde ise pandemi (COVID-19) sürecinde yürütülen uzaktan eğitimde öğretim programlarının uygulanabilirliğine dair öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik maddeler yer almıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenler pandemi (COVID-19) döneminde öğretim faaliyetlerini planlarken öğretim programlarından yararlandıklarını fakat programda yer alan kazanımları uzaktan eğitim sürecine uygun bulmadıklarını ve kazanımların tamamının gerçekleştirilebilir olmadığını düşündükleri için yeniden düzenleme ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretim programlarının içeriğinin uzaktan eğitim sürecine uygunluğu konusundaki görüşler branşlara göre farklılaşmıştır. Öğrencilerin derse katılımının okul türü, branş ve sosyoekonomik düzeye göre farklılaştığı öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Öğrenme güçlüğü çeken ve yetersizliği olan öğrencilerin süreçten en çok olumsuz etkilenen grup olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin ek materyallere ihtiyaç duyduğu, uygulamalı çalışmaların yeterince yapılamadığı ifade edilmiştir. Bu süreçte öğrenme kayıplarının oluştuğu, yapılan telafi eğitiminin yeterli bulunmadığı, uzaktan eğitim çıktıları ile yüz yüze eğitim çıktılarının eşdeğer bulunmadığı ifade edilmiştir. İleride herhangi bir sebepten ötürü yaşanabilecek acil uzaktan eğitim durumuna karşı öğretim programlarının uyarlanmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca öğretmenlere ve öğrencilere (özellikle kısıtlı imkanlara sahip bölgeler ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için) teknolojik destek sağlanması ve teknoloji kullanımı konusunda öğretmenlere eğitim verilmesi önerilmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde de işe koşulabilecek uygun içerik ve ölçme değerlendirme araçları geliştirilmesi önerilmektedir. The aim of the study is to determine the opinions of teachers about the implementation of the curricula in the necessarily and urgently passed distance education process due to the pandemic (Covid-19). The study is a descriptive research and singular screening model, one of the major types of surveys, was conducted for this study. The population of the research consists of teachers working in elementary, middle school and Anatolian high schools in Çankaya, Elmadağ and Bala districts, which are at three different socioeconomic development levels in Ankara. While choosing the study group, it was paid attention to the fact that the branches of the teachers included in the sample determined according to the stratified sampling method was conducted to determine the participants of the study in the field of primary school teaching, math, science, language, sports-art and foreign language. Data collection in the study was carried out by questionnaire. The questionnaire consisted of two parts; the first part is about demographic information of the participants and the second part includes the items to determine the opinions of teachers on the implementation of curricula in distance education carried out during the pandemic (Covid-19). The data has been analyzed by a descriptive statistics. The findings of the study revealed that teachers were benefited from the curricula while planning their teaching activities however they did not find the all learning objectives in the curriculum feasible for the distance education therefore they needed to reorganize some of the learning objectives. Teachers' opinions on the appropriateness of the content of the curricula for distance education became different according to the teaching fields. It was determined in line with the opinions of the teachers that the participation of the students in the lesson differed according to the school type, branch, and socioeconomic level. It has been stated that students with learning difficulties and disabilities were the most disadvantaged group in distance education. In addition, it has been stated that teachers need additional materials, and applied studies cannot be done sufficiently. It was stated that learning losses occurred in this process, the remedial training was not sufficient, and the learning outcomes of distance education and face-to-face education were not equivalent. It has emerged that there is a need to adapt the curriculum against the urgent transition to distance education that may be experienced in the future for any reason. Moreover, it is recommended to provide technological support to teachers and students (especially for regions with limited resources and students with learning difficulties) and to train teachers on the use of technology. It is recommended to develop appropriate content and measurement tools that can be used in the distance education process. There is a need to adapt the curriculum against the situation of emergency distance education that may be experienced in the future for any reason. In addition, teachers and students should be provided with technological support and training. Especially, the students with learning difficulties and regions with limited resources should be supported. Content and measurement and evaluation tools, appropriate for the distance education process, should be developed.
  Item
  Sosyal bilgiler dersinde çevre okuryazarlığını geliştirmeye yönelik akademisyen ve öğretmen görüşleri
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Çinikaya,Ceren
  Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler dersinde çevre okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik akademisyen ve öğretmen görüşlerini ortaya koyabilmektir. Araştırmada nitel araştırma modeli türlerinden biri olan "temel nitel araştırma" benimsenmiştir. 13 akademisyen ve 14 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme formu yaklaşımı ile gerçekleştirilen araştırmanın bazı sonuçları şöyledir: Sosyal bilgiler dersinde çevre okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik sınıf içi uygulamaların neler olabileceğine ilişkin akademisyenlerin araştırma inceleme stratejisine dayalı atölye çalışmalarını vurguladıkları, öğretmenlerin ise buluş yoluyla öğrenme stratejisine dayalı beyin fırtınası tekniğini vurguladıkları görülmüştür. Çevre okuryazarlığının geliştirilmesi için kullanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin hem akademisyenler hem de öğretmenler doğal mekânların okul dışı öğrenme ortamı değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Akademisyen ve öğretmenler okul dışı ortamlarda yapılabilecek uygulamalar konusunda gezi gözlem yöntemini öne çıkartmışlardır. Çevre okuryazarlığı becerisinin kazandırılması sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik akademisyenler ve öğretmenler, MEB'in talep ettiği resmi izinleri sorun olarak ifade etmişlerdir. Bu becerinin kazandırılması sürecine yönelik önerilerinde iki katılımcı türü de en fazla MEB'e yönelik önerilere yer vermişlerdir.
  Item
  Çevrimiçi ortamda akran geri bildiriminin işbirlikli problem çözme becerisi üzerindeki etkisi
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Karadağ,Yeşim
  Bu çalışmada Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında çevrimiçi ortamda akran geri bildiriminin işbirlikli problem çözme becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada akran geri bildiriminin işbirlikli prıoblem çözme becerisi üzerindeki etkisi, hem nicel hem de nitel verilerin analizi ile ölçüldüğü için karma yöntem şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Karayazı ilçesinde bulunan Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Yatılı Bölge Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulunda öğrenim gören 6. Sınıf seviyesindeki seçkisiz (random) olarak seçilen 32 öğrenci oluşturmaktadır. Tabakalı seçkisiz atama yoluyla yukarıda bahsi geçen okullarda öğrenim gören öğrenciler gündüzlü veya yatılı olma durumuna göre tabakalandırıldıktan sonra seçkisiz atama yoluyla deney ve kontrol grubuna atanmışlardır. Uygulamalar 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinden seçilen Ürün Oluşturma öğrenme alanındaki Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları konusuna yönelik seçilmiş hedef davranışlar bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programından seçilen hedef davranışlar kapsamında işbirlikli problem çözme becerisini ölçmeye yönelik problemler, akran geri bildirimi anketi, işbirlikli problem çözme becerisini izlemeye yönelik boylamsal dereceli puanlama anahtarı, akran geri bildirimi kontrol listesi ve akran geri bildirimi görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada deney grubuna akran geri bildirimi anketi uygulanarak bu konudaki fikir ve görüşleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada deney grubu dört hafta boyunca işbirlikli problem çözme becerisine yönelik geliştirilmiş dört problemi ikili gruplar halinde çözümleyip çevrimiçi ortamda akranlarına geri bildirimde bulunurken kontrol grubu yalnızca öntest sontest için geliştirilmiş problemlere ikili gruplar halinde çözüm üretmiştir. Üçüncü aşamada ise deney grubuna akran geri bildirimi görüşme formu uygulanarak öğrencilerin akran geri bildirimine bakış açılarındaki son durum ve çalışmanın tümüne dair görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak deney ve kontrol grubunun işbirlikli problem çözme becerisi arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir. Uygulama sonucunda deney grubunda yer alan öğrencilerin işbirlikli problem çözme becerileri ve akran geri bildirimi verme becerilerinin gelişmiş olduğu, aynı zamanda görüşme formu sonuçlarına dayanarak öğrencilerin uygulama sonrasında akran geri bildirimi verme ve işbirlikli problem çözmeye yönelik daha pozitif bir tutuma sahip oldukları ifade edilebilir. This study aims to examine the impact of peer feedback on collaborative problem-solving skills in the online environment within the scope of the Information Technologies and Software course. Since the impact of peer feedback on collaborative problem-solving skills was measured by analyzing both quantitative and qualitative data, the study was designed as a mixed method. The working groupof the study consists of 32 randomly selected 6th-grade students studying at Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Regional Boarding Secondary School, Mehmet Akif Ersoy Secondary School, and Bayraktar Secondary School in the Karayazı district of Erzurum province in the 2021-2022 academic year. The students studying at the schools mentioned above were assigned to the experimental and control groups by random assignment after being stratified according to whether they were day or boarding students. The applications were carried out within the scope of the selected target behaviors related to the Problem-Solving Concepts and Approaches in the Product Creation learning field selected from the 6th Grade Information Technologies and Software course in the 2021-2022 academic year. In this context, problems to measure collaborative problem-solving skills within the scope of target behaviors selected from the 6th Grade Information Technologies and Software curriculum, peer feedback questionnaire, longitudinal rubric to monitor collaborative problem-solving skills, peer feedback checklist, and peer feedback interview form have been used. The study consists of three stages. In the first stage, a peer feedback questionnaire was applied to the experimental group, and their opinions and views on this subject were determined. In the second stage, while the experimental group solved four problems developed for collaborative problem-solving skills in pairs for four weeks and gave feedback to their peers online, the control group only produced solutions in pairs for the problems developed for the pretest and posttest. In the third stage, the peer feedback interview form was applied to the experimental group, and the students' opinions on the latest situation in their perspectives on peer feedback and the whole study were taken. As a result, a significant difference was obtained between the collaborative problem-solving skills of the experimental and control groups. As a result of the application, it can be stated that the students in the experimental group improved their problem-solving and giving peer feedback skills; at the same time, based on the results of the interview form, the students have a more positive attitude toward peer feedback and collaborative problem-solving after the application.
  Item
  Yedinci sınıf öğrencilerinde problemi anlamaya yönelik geliştirilen bir öğretim deseni
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Çiçek,Mehtap
  Bu çalışmada öğrencilerin matematik problemlerini anlamalarını arttırmak üzere bir öğretim modülü geliştirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, araştırma deseni olarak öğretim deneyi deseni kullanılmıştır. Tasarlanan öğretim modülü başlatılmadan önce problemi anlamaya ayırılan süreleri ve varsa anlamak için kullanılan stratejileri tespit etmek için öğrencilere iki adet sınav uygulanmıştır. Problemi Anlamaya Ayrılan Süre (PAAS) ve Hazırbulunuşluk sınavı olarak isimlendirilen bu iki sınav araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda öğretim oturumları düzenlenmiştir. Önemli bilgilerin altını çizme, verilen ve istenenleri yazma, problemi yeniden ifade etme, görselleştirme, eksik ve fazla bilgileri belirleme, alt problemlere ayırma olmak üzere 6 adet problemi anlama stratejisinin öğretildiği 7 oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumlar sonunda anlamaya yönelik kullanılan stratejileri içeren öğretim oturumlarının etkili ve zayıf yönleri tespit edilmiştir. Problemi anlamanın önemi, önemli bilgilerin altını çizme ve görselleştirme oturumlarında tüm öğrenciler bu oturumların problemi anlamalarına katkısı olduğunu belirtmişlerdir. Diğer oturumlarda bireysel farklılıklar ön plana çıkmış bu sebeple uygulanacak öğretim modülünün çeşitlilik içermesi gerektiği çalışmada görülmüştür. Öğrencilerin problemi anlama basamağına ayırdıkları sürenin de arttığı, öğretim modülünün öğrencilerin problemi anlamasına katkı sağladığı görülmüştür. Çalışmanın, anlama stratejilerinin uygulanmasında detaylı bilgiler sunduğu, tasarlanacak öğretim modülleri için rehberlik edebileceği düşünülmektedir. In this study, it was aimed to develop a teaching module to improve students' understanding of mathematical problems. In the study, the qualitative research method and the experimental teaching design was used. Before the teaching module, two exams developed by the researcher were administered. These exams were designed to determine the time students spend in understanding the problem and the strategies they use for this purpose. Teaching sessions were organized in line with the data obtained. Seven sessions were held in which 6 strategies for understanding the problem were taught such as highlighting the important information, determining the givens and the unknowns, self explanation, making a drawing, determining the excessive and missing information and creating subproblems. At the end of the sessions, the effective and weak aspects of the teaching sessions, which included the strategies used for understanding, were determined. After the sessions where the importance of understanding the problem, highlighting important information and making a drawing had been taught, all students stated that the sessions contributed to their understanding of the problem. In the other sessions, individual differences came to the fore and it became obvious that including diversity to the teaching modules was necessary. It was observed that the time students spend on understanding the problem had increased, and the teaching module had contributed to students' understanding of the problem. The study could provide detailed information about the implementation of comprehension strategies as well as serving a guide in designing the teaching modules.