Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi:

 • Üniversitemiz Akademik ve Kültürel Mirasını toplama, saklama ve geniş kitlere duyurmak amacını taşır
 • Üniversitemiz akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar
 • Etkisini artırmak için telif haklarına uygun şekilde Açık Erişime sunar

Ayrıca Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans ders notlarına Açık Ders Malzemeleri sistemi üzerinden erişebilirsiniz.

Akademik Arşiv Sistemi farklı bölümlerden oluşur:

 • Dergiler = Bu kategoride Ünivrsitemizde yayınlanan dergilere ulaşabilirsiniz
 • Kitaplar= Üniversitemizde yayınlanan kitapları bu kategoride bulabilirsiniz.
 • Gazeteler= Geçmişten günümüze bazı gazetelerin, bazı sayıları sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıcak.
 • Tezler= Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezleri bu kategori altında yer almaktadır.
 • Daha binlerce kaynak açık, ücretsiz, bir tık yakınınızda...
 •  

  Communities in DSpace

  Select a community to browse its collections.

  Now showing 1 - 5 of 8

  Recent Submissions

  Item
  AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNİN KAMUDA İÇ DENETİMİ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Çevik, Özgür Serkan
  İlk olarak denetim, farklı iş kollarında, anlamları farklı olan ve zaman içerisinde teftiş ve revizyon gibi kavramlar ile kıyaslanırken günümüzde şeffaflığın yanı sıra hesap verilebilir olmayı sağlayan ve gerçek anlamda katma değer yaratan bir kavramdır. İş sektörlerindeki yaşanan gelişmeler, kamu yapısını da etkilemiş ve etkilemeyi devam ettirecektir. Bu etkileşimin en önemlisi de iç denetimdir. İşletmenin yürüttüğü faaliyetlerin daha iyi ve geliştirmek için işletmenin amacına ulaşma noktasında yararlı olmaya çalışan iç denetim, fonksiyonel olarak bağımsız ve objektif olarak güvence ve danışmanlık faaliyetini içerir. Ülkemizin özellikle Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinden dolayı, kamunun yönetim alanında da değişmesi ve dönüşeme ihtiyaç duyulmuştur. 2003 yılında yürürlüğe giren “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kamu yönetiminde planlı ve performans esası bütçe sistemi, iç kontrol, iç denetim, faaliyet raporları gibi yeni kavramların girmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Türk Kamu Yönetimi’nde kontrol, ve soruşturma odaklı olarak denetim anlayışla birlikte makul güvence ve danışmanlık odaklı bir iç denetim kavramı da yerini almıştır.
  Item
  PERFORMANS YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Ata, Çisem
  Bu çalışmanın konusu; günümüzde değişen yönetim anlayışı ile gereklilik haline gelen performans yönetimi ve iç denetim kavramlarının kamu ve özel sektör faaliyetlerinde yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışmanın amacı; Örgütün ihtiyaçları doğrultusunda, kuruma değer katma amacıyla yapılan bu denetimler; mali denetim, performans denetimi, uygunluk denetimi, bilgi teknolojileri denetimi ve iç kontrol denetimi şeklindedir. Performans yönetiminde iç denetimi faaliyeti olarak yürütülen performans denetiminin etkisi ve gücü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yalnız özel sektör değil kamu sektörü içinde performans denetimi ile program, proje, süreç ve faaliyetlerin; ekonomiklik, verimlilik ve etkililik bakımından etkileri ve yararlarına değinilmiştir. Çalışmada; performans, performans yönetimi, iç denetim ve performans denetimi kavramları tek tek ele alınıp açıklanmış ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Performans yönetiminin; örgütler açısından avantaj ve dezavantajları sıralanmış, iç denetim ile gerçekleştirilecek performans denetiminin neden gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ile kamu sektörü ve özel sektör, performans yönetimi ve performans denetimi süreçlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir.
  Item
  İSTİHBARATIN GÖZETİMİ
  (Ankara Üniversitesi, 2021) Gül, Hasan
  Bu tez istihbaratı kendine has özellikleri ve istisnai durumları olan, bilginin gizlilik içerisinde işlendiği süreç sonunda ortaya çıkan ürün olarak ele almaktadır. Bu ürün, karar alıcıların politika oluşturması ve oluşturulan politikanın hayata geçirebilmesi amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, istihbarat kendine yüklenen görev ve sorumluluklar açısından hassas bir konumdadır. Bu bağlamda, istihbaratın gözetiminin sağlanması demokratik ülkeler için bir zorunluluk halini almaktadır. İstihbaratın gözetimini gerekli kılan etkenler arasında istihbaratın gizlilik doğası öne çıkmaktadır. Demokratik bir sistem içerisinde kamusal faaliyetlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde gizlilik bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Bu mesele, istihbarat söz konusu olduğunda daha ciddi ve önemsenmesi gereken bir hal almaktadır. İstihbarat teşkilatları ve faaliyetlerinin gizlilik içerisinde yapılması bir zorunluluk olmakla birlikte, bu durum beraberinde gözetimi de zorunlu kılmaktadır. Gizliliğin arkasına sığınılarak, sahip olunan güç, imkân ve kabiliyetler kamu adına faaliyet gösteren kurum ve şahıslar tarafından kötüye kullanılabilmektedir. Bu sorun alanının ortadan kaldırılabilmesi ve başa çıkılması için hesap verebilirlikle sonuçlanacak mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, kamusal görev ve faaliyetlerde gözetimin sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Gözetim kavramı, ülkelerin siyasal, kültürel ve sosyolojik yapı ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Alan yazın incelendiğinde, istihbaratın gözetiminin yasama, yürütme ve yargı erkleri aracılığıyla gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu tezde, istihbaratın gözetimi, gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de üzerinde durulması gereken oldukça önemli ve akademik olarak daha fazla çalışılması gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir. Bu tez, istihbaratın hesap verebilirliğinin gözetim ile sağlandığını savunmaktadır. Demokratik ülkelerde istihbaratın gözetimi yargı, yasama ve yürütme erkleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, tez, Türkiye‟de istihbaratın gözetimi ve gözetim mekanizmalarının durumunun ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla birlikte öncelikle kuramsal çerçeve oluşturulması için tez konusu ile ilgili olarak ayrıntılı bir literatür taraması ve incelemesi yapılmış; ardından nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış ve derinlemesine görüşmeler ile mevcut bakış açısı ve durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu tez, istihbarat teşkilatları ve istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin gözetimini tartışarak, Türkiye‟de ulusal güvenlik bağlamında istihbarattan sorumlu olan MİT Başkanlığı‟nın gözetimini değerlendirmektedir. This thesis considers intelligence as a product that has its own characteristics and exceptional situations, and that emerges at the end of the process in which information is processed in secrecy. This product serves the purpose of decision makers to create a policy and to implement the policy. Therefore, intelligence is in a sensitive position in terms of duties and responsibilities assigned to it. In this context, oversight of intelligence becomes a necessity for democratic countries. Among the factors that necessitate the oversight of intelligence, the confidential nature of intelligence stands out. Confidentiality is considered as a problem in the performance of public activities and services in a democratic system. This issue becomes more serious and should be considered when it comes to intelligence. While it is a necessity for intelligence agencies and their activities to be carried out in secrecy, this situation also necessitates on oversight. Through the secrecy, the power, possibilities and capabilities can be abused by institutions and individuals operating on behalf of the public. Mechanisms that result in accountability are needed to eliminate to be dealt with this problematic field. In this direction, the need for oversight in public duties and activities arises. The concept of oversight varies according to the political, cultural and sociological structures and characteristics of the countries. When the literature is reviewed, it is observed that the oversight of intelligence is realized through the legislative, executive and judicial powers. In this thesis, the oversight of the intelligence is evaluated as a very important issue that needs to be emphasized in Turkey as well as in developed democratic countries, and an issue that needs to be studied more academically. In democratic countries, oversight of intelligence takes place through the judiciary, legislative and executive powers. In this context, the thesis aims to reveal oversight level of intelligence and the situation of oversight mechanisms in Turkey. For this purpose, first of all, a detailed literature review and examination was made regarding the thesis topic in order to establish a theoretical framework; then, the current perspective and situation assessment was carried out with semi-structured and in-depth interviews, which is a qualitative research method. In conclusion, this thesis evaluates the oversight of the MIT Presidency, which is responsible for intelligence in the context of national security in Turkey, by discussing the oversight of intelligence agencies and their activities.
  Item
  KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİSİ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Soysaldı, Gökçe Baydar
  Sanayi devrimi sonrası firmaların en önemli sorunlarından biri düşük maliyetle daha çok çıktı üretebilmek olmuştur. Bu sayede bilimsel yönetim yaklaşımı ortaya çıkmış, çalışan verimliliğini arttırmak için günümüze kadar birçok farklı yöntem denenmiştir. Çalışan verimliliğinin en önemli unsurlarından biri olan “motivasyon” kavramı üzerine de çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çalışma yaşamındaki insan unsurunun başta karakter olmak üzere duygu, düşünce, tutum ve davranış bakımından birbirinden oldukça farklı olduğu varsayımı ile insan kaynakları departmanları tarafından geliştirilen uygulamaların kişiye özel hale getirilmesinin motivasyon artışı üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktır. Çalışmanın kavramsal temelleri, bilimsel yönetim yaklaşımı, motivasyon kuramları ve çalışan deneyimi yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Kişiselleştirilmiş insan kaynakları uygulamalarının motivasyon üzerine etkisini ölçmeye yönelik olarak, savunma sanayiinde çalışan bir grup çalışana anket uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, insan kaynakları uygulamalarının kişiselleştirilmesinin çalışan motivasyonu üzerinde artış sağlayabileceği düşünülmektedir. With the increase in production after the industrial revolution, one of the most important challenges of companies has been to produce more output at low cost. Thus, a scientific management approach has emerged, and many different methods have been adopted to increase employee productivity. Various studies have also been conducted on the concept of "motivation", which is one of the most important elements of employee productivity. The aim of this study is to elaborate on the impact of personalized the practices developed by the human resources departments to increase motivation, with the assumption that the human element in working life is quite different from each other, especially in character, in terms of emotion, thought, attitude and behaviour. The conceptual foundations of the study are based on scientific management approach, motivation theories and employee experience approach. In order to measure the impact of personalized human resources practices on motivation, a questionnaire was applied to a group of employees working in the defence industry. As a result of the research, it is found out that the personalization of human resources practices can increase employee motivation.
  Item
  DOĞAL GAZ VE LNG DIŞ TİCARETİNDE KULLANILAN ÖDEME VE TESLİM ŞEKİLLERİ: ERTUĞRUL GAZİ FSRU GEMİSİ İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Demir, Şükrü Utku
  Geçmişten günümüze enerji ülkeler için önemli bir konu olmuştur. Ülkemizde en çok kullanılan enerji kaynağı doğal gazdır. Bu çalışma, doğal gaz ve LNG dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim şekillerini ve ödeme şekillerini incelemektedir. Bu kapsamda, BOTAŞ enerji arz güvenliğini sağlayan ve doğal gaz ve LNG ithalatını gerçekleştiren kuruluştur. Çalışmanın amacı, BOTAŞ’ın dış ticaret işlemlerinde kullandığı teslim ve ödeme şekillerini değiştirmesi durumunda finansal olarak kazanç sağlayabileceğini ortaya koymaktır. Özellikle LNG ithalatında gümrük vergileri dahil alıcının tüm masrafları ödediği DPU (Delivered at Place Unloaded) teslim şeklinin yerine satıcının malı yükleme limanında teslim ettiği FOB (Free on Board) teslim şeklinin kullanılması kazanç sağlayacaktır. Bu kapsamda, Ertuğrul Gazi FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) gemisinin FOB teslim şekliyle LNG ithal etmesinin BOTAŞ’a sağlayacağı kazançlar ele alınacaktır. Çalışma hazırlama esnasında, Ertuğrul Gazi FSRU gemisi hakkında bilgi almak için FSRU Müdürlüğü ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, ithal edilen LNG için ödenen ücretin içinde liman hizmeti ücretleri, sigorta, kanal geçiş ücreti ve yakıt gideri de bulunmaktadır. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi FOB teslim şekliyle LNG ithal ederse ilgili işlemin operasyonel maliyetinin daha düşük olduğu görülmüştür. From past to present, energy has been an important issue for countries. The most used energy source in our country is natural gas. This study examines the delivery terms and payment methods used in natural gas and LNG foreign trade transactions. In this context, BOTAŞ is the institution that ensures energy supply security and imports natural gas and LNG. The aim of the study is to demonstrate that BOTAŞ can gain financially if it changes the delivery terms and payment methods used in foreign trade transactions. Especially in LNG imports, instead of DPU (Delivered at Place Unloaded) delivery term which the seller delivers the goods at the unloading port, using FOB (Free on Board) delivery term which the buyer pays all costs including customs duties will be beneficial. In this context, the gains that the Ertuğrul Gazi FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) ship will provide to BOTAŞ by importing LNG with FOB delivery term will be discussed. During the preparation of the study, the FSRU Directorate was interviewed to get information about the Ertuğrul Gazi FSRU ship. According to the results of the study, the fee paid for imported LNG includes port service fees, insurance, channel toll and fuel expenses. If the Ertuğrul Gazi FSRU ship imports LNG with FOB delivery term, it has been observed that the operational cost of the relevant transaction is lower.