Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi:

 • Üniversitemiz Akademik ve Kültürel Mirasını toplama, saklama ve geniş kitlere duyurmak amacını taşır
 • Üniversitemiz akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar
 • Etkisini artırmak için telif haklarına uygun şekilde Açık Erişime sunar

Ayrıca Üniversitemiz Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans ders notlarına Açık Ders Malzemeleri sistemi üzerinden erişebilirsiniz.

Akademik Arşiv Sistemi farklı bölümlerden oluşur:

 • Dergiler = Bu kategoride Ünivrsitemizde yayınlanan dergilere ulaşabilirsiniz
 • Kitaplar= Üniversitemizde yayınlanan kitapları bu kategoride bulabilirsiniz.
 • Gazeteler= Geçmişten günümüze bazı gazetelerin, bazı sayıları sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıcak.
 • Tezler= Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Tezleri bu kategori altında yer almaktadır.
 • Daha binlerce kaynak açık, ücretsiz, bir tık yakınınızda...
 •  

  Communities in DSpace

  Select a community to browse its collections.

  Now showing 1 - 5 of 8

  Recent Submissions

  Item
  Nijer'de iklim değişikliği konusunda çiftçi tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve uyuma yönelik politikaların geliştirilmesi: Ouallam ili örneği
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Ali Sara,Abdoul Aziz
  Bu çalışmanın amacı, Nijer'de iklim değişikliği konusunda çiftçi tutum ve davranışlarını belirlemek ve iklim değişikliğine uyuma yönelik politika önerilerini geliştirmektir. Bu amaçla; veri toplama sırasında, anket hatalarını en aza indirmek ve verilerin kalitesini arttırmak adına KoBoCollect yazılımı yardımıyla programlanmış anket soruları tablete ve akıllı telefona yerleştirilmiş ve daha sonra iklim değişikliğinden daha çok etkilenen Ouallam ilinde tarımın yoğun olarak yapıldığı Tondikiwidi ve Simiri ilçelerine bağlı köylerde 130 çiftçi ile yüz yüze anket çalışmaları 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada çiftçilerin iklim değişikliği hakkında bilgiye sahip olma durumunun, uyum ve mücadele konusunda uygulamalarının belirlenmesinde frekans, oran ve aritmetik ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler ile Likert ölçeği kullanılmış ve istatistiki açıdan anlamlılık testi Khi-Kare testi ile ortaya konulmuştur. İklim değişikliği konusunda çiftçilerin tutum ve davranışlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesinde ise kurulan lojistik regresyon modellerinden faydalanılmıştır. Çalışma bulguları ışığında; çiftçilerin büyük çoğunluğu (%64,1'i) eğitimsiz olup, eğitim görmüş olanların da eğitim süreleri 2,4 yıldır. Neredeyse tamamına yakını (%92,1'i) iklim değişikliği konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Geçimlik tarımla uğraşan çiftçiler, iklim değişikliğinin son on yılda hem işlenen tarımsal arazilerinde %25,53 oranında hem de yetiştirilen ana ürün olan darı verimlerinde %46,39 oranda bir azalışa neden olduğunu belirtmişlerdir. İklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri ile çiftçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları mücadele faaliyetlerinde bulundukları tespit edilmiştir. Çiftçiler, iklim değişikliği ile mücadele için daha etkin uyum çalışmaları ile yaşadıkları sorunlarının ışığında daha doğru ve uygulanabilir stratejiler talep etmektedirler. The purpose of this dissertation is to determine farmers' attitudes and behaviors toward climate change in Niger and develop policy proposals for climate change adaptation. To achieve this purpose, a survey was conducted using the KoBoCollect software in which data was collected. This approach is specifically aimed at minimizing errors in the survey area and improving the quality of data. The surveys were carried out face-to-face with 130 farmers in different villages connected to Tondikiwidi and Simiri districts, located in the Ouallam province, a region that is at high risk of climate change. The surveys and field studies took place in the last quarter of 2021. Descriptive statistics such as frequency, ratio, and arithmetic mean were used in this study to assess farmers' knowledge about climate change, adaptation practices, and mitigation efforts. The Likert scale was utilized to determine the statistical significance using the Chi-Square test. Logistic regression models were used to find the factors that influence the attitudes and behaviors of farmers in the context of climate change. Based on the study findings, it was observed that most farmers (64,1%) had received no formal education, with an average education period of 2.4 years. Additionally, the results indicated that nearly all farmers lacked awareness about climate change. The study revealed that climate change has led to a decrease in millet yields of 46.39% and 25.53% in processed agricultural lands and cultivated crops respectively over the past ten years. Furthermore, it was observed that both farmers, governmental, and non-governmental organizations were actively involved in combating the escalating negative effects of climate change. Despite the efforts made, farmers believe that these measures are insufficient. As a result, the farmers demand more effective climate change adaptation policies and strategies to mitigate the negative effects of climate change
  Item
  Tasarım Kavramı ve Koruma Kapsamı
  (Ankara Üniversitesi, 2022) Bilgin,Fatmanur
  Kümülatif koruma, fikri mülkiyet hukuku ve tasarım hukukunda anlamını bulur. Tasarımların farklı özellikleri nedeniyle birçok yasal koruma söz konusu olabilir. Böylece tasarım sahibi, tasarım yasasının yanı sıra telif hakkı, marka, patent-faydalı model ve haksız rekabet hükümlerine de güvenebilir. Tescilli ve tescilsiz tasarımlar fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır. Fikri mülkiyet koruması ile haksız rekabet koruması arasındaki ilişki bir tartışma konusudur. Haksız rekabet hukukuna göre fikri mülkiyetin korunmasına son veren tasarımların korunmasının, tasarımın koruma amacını aştığı ve piyasadaki rekabet ortamını olumsuz etkilediği doktrinde belirtilmektedir. Tasarımların kümülatif korumasında uygulanacak korumanın konusu ve amacı dikkate alınarak koruma koşullarının ve sınırlarının belirlenmesi önemlidir.
  Item
  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği tartışmaları bağlamında Kadem Derneği'nin İstanbul Sözleşmesine yaklaşımı
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Tay,Gülistan
  Bu çalışmada İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından KADEM'in (Kadın ve Demokrasi Derneği) sözleşmeye yönelik fesih kararına tepki vermemesinin arka planındaki temel faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu derneğin kamuoyu açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; cinsiyette "eşitlik" kavramı yerine "adalet" prensibini esas alarak çalışmalarını yürüten ve kadına karşı her türlü şiddeti reddedip engellemeyi hedefleyen; bu yüzden kadınların toplumda bilinçli bireyler olarak şiddetin farkında olmaları amacıyla faaliyetler yürüten KADEM Derneği'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, sözleşmenin fesih kararına karşı çıkmamasının temelinde; vizyon ve misyon kaygılarının yanı sıra, toplumsal ve politik nedenlerin olduğu görülmüştür. In this study, it is aimed to explain the main factors behind the KADEM Association (Women and Democracy Association) not reacting to the annulment decision against the Istanbul Convention after the termination of the Istanbul Convention. In this context, literature review, public statements and data in social media were collected and evaluated. According to the findings obtained in the study; carrying out its activities based on the principle of "justice" instead of the concept of "equality" in gender and aiming to reject and prevent all kinds of violence against women; Therefore, on the basis of KADEM Association, which has made great efforts to make women aware of violence as conscious individuals in the society, did not oppose the annulment decision of the convention after Turkey unilaterally withdrew from the Istanbul Convention, which is an international document against violence; In addition to vision and mission concerns, it has been determined that there are social and political reasons.
  Item
  AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNİN KAMUDA İÇ DENETİMİ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Çevik, Özgür Serkan
  İlk olarak denetim, farklı iş kollarında, anlamları farklı olan ve zaman içerisinde teftiş ve revizyon gibi kavramlar ile kıyaslanırken günümüzde şeffaflığın yanı sıra hesap verilebilir olmayı sağlayan ve gerçek anlamda katma değer yaratan bir kavramdır. İş sektörlerindeki yaşanan gelişmeler, kamu yapısını da etkilemiş ve etkilemeyi devam ettirecektir. Bu etkileşimin en önemlisi de iç denetimdir. İşletmenin yürüttüğü faaliyetlerin daha iyi ve geliştirmek için işletmenin amacına ulaşma noktasında yararlı olmaya çalışan iç denetim, fonksiyonel olarak bağımsız ve objektif olarak güvence ve danışmanlık faaliyetini içerir. Ülkemizin özellikle Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerinden dolayı, kamunun yönetim alanında da değişmesi ve dönüşeme ihtiyaç duyulmuştur. 2003 yılında yürürlüğe giren “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kamu yönetiminde planlı ve performans esası bütçe sistemi, iç kontrol, iç denetim, faaliyet raporları gibi yeni kavramların girmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Türk Kamu Yönetimi’nde kontrol, ve soruşturma odaklı olarak denetim anlayışla birlikte makul güvence ve danışmanlık odaklı bir iç denetim kavramı da yerini almıştır.
  Item
  PERFORMANS YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
  (Ankara Üniversitesi, 2023) Ata, Çisem
  Bu çalışmanın konusu; günümüzde değişen yönetim anlayışı ile gereklilik haline gelen performans yönetimi ve iç denetim kavramlarının kamu ve özel sektör faaliyetlerinde yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışmanın amacı; Örgütün ihtiyaçları doğrultusunda, kuruma değer katma amacıyla yapılan bu denetimler; mali denetim, performans denetimi, uygunluk denetimi, bilgi teknolojileri denetimi ve iç kontrol denetimi şeklindedir. Performans yönetiminde iç denetimi faaliyeti olarak yürütülen performans denetiminin etkisi ve gücü ortaya koymak amaçlanmıştır. Yalnız özel sektör değil kamu sektörü içinde performans denetimi ile program, proje, süreç ve faaliyetlerin; ekonomiklik, verimlilik ve etkililik bakımından etkileri ve yararlarına değinilmiştir. Çalışmada; performans, performans yönetimi, iç denetim ve performans denetimi kavramları tek tek ele alınıp açıklanmış ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Performans yönetiminin; örgütler açısından avantaj ve dezavantajları sıralanmış, iç denetim ile gerçekleştirilecek performans denetiminin neden gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ile kamu sektörü ve özel sektör, performans yönetimi ve performans denetimi süreçlerinin geliştirilebileceği düşünülmektedir.