sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorATAK, Nazlı (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÇAYIR, Aliye (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:46:05Z
dc.date.available2009
dc.date.available2019-02-07T19:46:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31835
dc.description.abstractBu çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn'i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyet Bölümü'ne başvuranlarda obezite sıklığı ve etkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır.Araştırma, ilgili bölüme başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 450 kişi üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak 5 bölüm ve 59 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ki-kare ve Kruskal Wallis testleri uygulanmış, yanılma olasılığı 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma grubundaki obezite sıklığı % 28.0 olarak bulunmuştur. Obezite sıklığı cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim düzeyi, meslek, aylık gelir gibi sosyodemografik özelliklerle ilişkili bulunmuştur.Evlilik süresi, çocuk sayısı, çocukluk çağında şişman olma durumu, daha önce obezite tedavisi görme ve daha önce zayıflamak için diyet yapma durumunun ve menopozun obezite sıklığını etkilediği belirlenmiştir.Ailesinde obez bir kişi bulunanların, ana ve ara öğünleri atlayanların daha yüksek oranda obez olduğunun belirlenmesi, obezitenin beslenme biçimi ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.Günlük alınan enerji miktarının fazla olmasının ve günlük tüketilen enerji miktarının az olmasının obezite sıklığını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, obezlerde trigliserid, LDL, total kolesterol düzeylerinin de yüksek olması, beslenme biçiminin özellikle de doymuş yağ içeren besinlerin fazla miktarda tüketilmesinin obezite sıklığını arttırdığını düşündürmektedir.Özetle, obezitenin kronik bir durum olabileceği, ailede kazanılan beslenme alışkanlıklarının obezite sıklığında etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.AbstractThis research was descriptive in design and was planned to assess the obesity prevelance and related factors on individuals attending to the department of Nutrition and Dietetics, İbn?i Sina Training and Research Hospital, Medical School, Ankara University.It was conducted on 450 people who accepted to participated in the study, attending to the regarding department. The data were collected by a questionnaire including 5 sections and 59 questions. In statistical analyses, test of chi-square and Kruskal Wallis were used and p value of 0.05 was accepted to be statistically significant.The obesity prevalence of the study population was 28.0 %. The prevalence of obesity was found to be associated with some sociodemographic characteristics such as gender, age, marital status, educational level, monthly income.Duration of marriage, number of children, obesity in childhood, having obesity treatment before, dieting for loosing weight and menoupose were indicated to influence the obesity prevalence.Higher prevalence of obesity in participants having family history of obesity, neglecting main and in-between meals were contributed that obesity was related to nutritional habits.High daily energy intake and and low daily energy consumption influenced obesity prevalence. Additionally, the increased levels of triglycerides, LDL, total cholesterol in obese participants of study population addressed the nutritional habits, particularly the higher intake of saturated lipids and higher prevalence of obesity.In conclusion, obesity can be a chronic situation and acquired nutritional habits in family, can be effective in obesity prevalence.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı
dc.subjectTIPtr
dc.titleBeslenme ve diyet kliniğine başvuranlarda obezite sıklığı ve etkili faktörlerin belirlenmesi (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İbn’i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record