Arşiv Anasayfası


Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Yönergesi

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Yönergesi

Amaç

Madde 1: Ankara Üniversitesi’nde oluşturulan kurumsal arşiv, akademik ve idari personel tarafından üretilen bilimsel bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasını hedeflemektedir. Bu yönerge Ankara Üniversitesi akademik, idari personelleri ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların, Kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive elektronik ortamda aktarılmasına ve açık erişime sunulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Kapsam

Madde 2: Kurumsal Arşiv’in kapsamını aşağıdaki materyaller oluşturmaktadır:

 • Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler,
 • Yayınlanma aşamasında olan makaleler
 • Yüksek lisans ve doktora tezleri,
 • Konferans bildirileri,
 • Seminer metinleri,
 • Teknik notlar,
 • Proje çalışmaları,
 • Kitap içinde bölümler,
 • Ödüllü çalışmalar,
 • Patentler,
 • Açık ders materyalleri.

Tanımlar

Madde 3: Bu uygulama esaslarında geçen;

 1. Açık Erişim: Bilimsel içerikte çalışmalara internet ortamında serbest erişimin sağlanmasını
 2. Kurumsal Arşiv:Bir kurumun ürettiği bilimsel literatürünün dijital ortamda toplandığı, saklandığı, indekslendiği, korunduğu ve dağıtımının sağlandığı hizmetler dizisini içeren bir sistemini ifade eder.

Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4: Akademik, idari personelleri ve öğrencileri;

 • Akademik, idari personeller o yıl içerisinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarını en geç o öğretim yılı sonuna kadar Kurusal Arşive aktarmakla sorumludur.
 • Lisans üstü öğrenciler tezlerini bitirdiklerinde en geç bir ay içersinde Kurumsal Arşive aktarmakla sorumludur.
 • Kurumsal Arşive konulan materyalin, açık erişime tam metin olarak açılmasına veya belirli bir süreden sonra erişime açılma hakkı, yazarlar tarafından belirlenir.

Madde 5: Kütüphane;

 • 2547 sayılı YÖK Kanunun 6. Bölüm 42. Maddesi d. Bendine göre amaç; kurumun bilimsel ve entelektüel birikimini eksiksiz derleme altına almaktır. Kütüphane, Ankara Üniversitesi Kurumsal Arşiv çalışması ile bu gerekliliği yerine getirmekle sorumludur.
 • Kurumsal Arşiv’den sorumlu personelle ilgili bilgiler bölüm başkanlıklarına bildirilir.
 • Öğretim elemanlarını ve lisansüstü programı öğrencilerini Kurumsal Arşivden haberdar etmek amacıyla, bilgilendirme kılavuzları hazırlanır, gerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.
 • Öğretim elemanlarının ve lisansüstü programı öğrencilerinin Kurumsal Arşive aktardıkları bilimsel çalışmalara ait metada girişleri kontrol edilir, düzenlemeler yapılır. Gerekli durumlarda bu düzenlemeler için akademik, idari personel ve öğrenci ile ilişkiye geçilir.
 • Akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından üretilen ve kurumun bilimsel ve entelektüel varlığını oluşturan çalışmaların Kurumsal Arşiv aracılığı ile erişime sunulması, uzun dönem korunarak saklanması ve güvenlik altında tutulması için gerekli teknik alt yapı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülür.
 • Kurumsal Arşiv çalışmasına yönelik olarak diğer üniversite ve kurumlarla yapılacak anlaşmalar ve işbirlikleri Rektörlük onayına sunulmak üzere Kütüphane tarafından yürütülür.

Yararları

Madde 6:

 • Açık arşiv çalışmaları ile Üniversitemiz yayınlarının elektronik arşivinin oluşturulması
 • Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üretilmiş bilgilere serbest, kolay, hızlı ve ücretsiz olarak erişim sağlanarak Üniversitemizin bilimsel çalışmalarının daha geniş bir kitle tarafından tanınması ve kullanılması,
 • Araştırıcıların açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılmasıyla daha çok atıf almalarında yönlendirici olmak,
 • Üniversitemiz tarafından yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bilimsel çalışmalarıyla her türlü bilimsel etkinliklere yaptıkları katkılardan evrensel düzeyde haberdar olunmasını sağlayarak Üniversitemizin gerçek bilimsel performansının yansıtılması,
 • Üniversitemiz akademisyenlerinin daha önce yayınlanmamış, ancak bilimsel içerikte olduğu düşünülen konferans ve ders notu gibi bilimsel etkinliklerinin elektronik ortamda yayınlanmasına olanak tanımak,
 • Üniversitemiz akademisyenlerini bilimsel yayın yapmaya ve yayınlamaya özendirmek,
 • Uluslar arası açık arşiv protokol ve projelerinde Ankara Üniversitesi’nin katılım ve katkılarını sağlamak ve ulusal anlamada bu yöndeki çalışmalara önderlik etmek
 • Ankara Üniversitesi Açık Arşivi OAI-PMH protokolüne uygunluğu sağlanarak Google Akademik, OAIster, Doar gibi çeşitli arama motorları tarafından taranabilmektedir.

Yayınlama ve Yararlanma Hakkı

Madde 7: Ankara Üniversitesi Kurumsal Arşivinde bilgi kaynaklarını yayınlanma ve onlardan yararlanma hakkı aşağıda belirlenen koşullarda gerçekleştirilir.

 • Kurumsal arşivde çalışmaların tam metin olarak yer alması, yazarının kararına bağlıdır.
 • İsteyen herkes sistemde kayıtlı çalışmalara serbestçe erişip,  kullanabilir.
 • Ankara Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencileri ürettikleri her türlü bilimsel çalışmayı internet aracılığı ile işlem yaparak Ankara Üniversitesi kurumsal arşivinde olmasını sağlayabilir.
 • Her hangi bir dergide yayınlamış veya yayınlanma kararı alınmış çalışmaların yayıncı baskısı olmaması koşuluyla telif hakları ihlali söz konusu değildir.
 • Ankara Üniversitesi Kurumsal Arşivinde yer alan bilgi kaynakları kullanıldığında, kullanan kişi tarafından kaynak gösterilmesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur.

Yürürlük

Madde 8: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.