Arşiv Anasayfası


Ankara Üniversitesi Açık Bilim Politikası

Amaç

Bu politika belgesinin amacı, araştırmacıların telif haklarını koruyarak bilimsel bilginin, araştırmaların görünürlüğünün, tanınırlığının ve bilim dünyası ile toplumdaki etkisinin artırılacağı bir yapının kurulması, planlanması ve yönetilmesini sağlamaktır.

Hedef

Ankara Üniversitesi’nde ulusal/uluslararası düzeyde bulunabilir, erişilebilir, birlikte çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir araştırma verilerinin ve çıktılarının toplanması, oluşturulması, yayılımı, üretilen bilimsel bilginin tanınırlığının dolayısıyla etkisinin artırılması, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine destek sağlaması bu kapsamda Ankara Üniversitesi’nin evrensel bilgi üretimine yaptığı katkıların belgelenmesidir.

İlkeler

Ankara Üniversitesi;

 1. Gerçekleştirdiği araştırmaların ulusal/uluslararası mevzuat, anlaşmalar, sözleşmeler, etik ilkeler ve fikri mülkiyet haklarını dikkate alarak, araştırma verilerinin ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yayınların açıklık ilkesine dayalı olarak ücretsiz bir biçimde erişilebilir olmasını teşvik ve taahhüt eder.
 2. Açık bilgi paylaşımını bilginin değerini arttırıcı bir faaliyet olarak görerek, bilimin gelişimi için açık bilim uygulamalarını öncelikli değer olarak kabul eder. Yayınlara ve araştırma verilerine açık erişimi teşvik edecek şekilde açık bilim politikalarını uygulayabilmek için gerekli altyapıyı sağlar ve açık bilim adına gerçekleştirilen çalışmaları teşvik eder.
 3. Açık bilim uygulamalarının verimlilik ve yeterliliğini izlemeyi, periyodik olarak değerlendirmeyi ve gerekli ise açık bilim uygulamalarını yeterli seviyeye getirmek için gerekli çalışmaları yapmayı ve gerekli altyapı imkânlarını sağlamayı taahhüt eder.
 4. Araştırma verilerinin ve araştırmaya dayalı yayınların ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği projelerine ve çalışmalarına dâhil edilmesini önemser.
 5. Araştırma verilerinin ve araştırmaya dayalı yayınların uluslararası
  standartlara uygun bir biçimde tanımlanması, depolanması, erişilebilir ve
  paylaşılabilir olmasını sağlar.
 6. Açık Bilim’i teşvik etmek için konu ile ilgili paydaşlarla (YÖK, TÜBİTAK) işbirliği yapar.
 7. Hakemli dergilerde yayımlanan makalelerin yayına kabul edildikten sonra bir kopyasının (üst veri ihtiva edecek şekilde ve makine tarafından okunabilir kopyanın) yayının gerçekleştirildiği öğretim yılının sonuna kadar Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ne açık veya kısıtlı olarak aktarılmasını sağlar.
 8. Bu politikanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanan yayınları Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’ne koymaya ve bu yayınları mümkün olan en kısa sürede açık erişime tabi kılmaya teşvik eder.
 9. Araştırmacılarının telif hakkı kendilerinde bulunan yayınlarının açık erişime açılması koşuluyla yayın haklarının devri için de onları teşvik eder.
 10. Araştırma verilerinin ve araştırmaya dayalı yayınların açık erişime
  açılmaması durumunda bunun gerekçelerinin açıkça ifade edilmesini ve
  belgelendirilmesini talep eder.
 11. Araştırmacıların araştırma performanslarını ve gelecekteki
  atama/yükseltme taleplerini ve araştırma destek başvurularını değerlendirirken bu
  politikaya uygun davranma durumlarını dikkate alır.

Politikanın Geçerliliği

Ankara Üniversitesi Açık Bilim Politikası, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulan Açık Bilim Komisyonu tarafından her beş senede bir gözden geçirilerek güncellenir.