Now showing items 21-40 of 58209

  • Düşük maliyetli alıcılarda RF parmak izi oluşturma yöntemine dayalı kablosuz vericilerin kimlik tespiti 

   Aslan, Abdullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Kablosuz yerel haberleşme ağlarında kablosuz vericilerin tanımlanması ve yetkilendirilmesi, siber saldırıların ve yetkisiz kullanıcı girişlerinin önlenmesi açısından önemlidir. Geleneksel güvenlik katmanlarında kablosuz ...
  • Arayıcı başlık içindeki optoelektronik elemanların hedef tespit mesafesine etkisinin modellenmesi 

   Sakarya, Doğan Uğur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Güdümlü füzelerde hedefi bulan ve takip eden arayıcı başlık içinde farklı tür ve özellikte optoelektronik bileşenler kullanılmaktadır. Bunlar kırılmalı, yansıtmalı, kamalı, ışın yönlendirmeli optik yapılar olabileceği gibi ...
  • Avrupa Birliği'nde insan ticaretiyle mücadele 

   Tekin, Gökhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı : Avrupa Birliği Hukuku Bilim Dalı, 2020)
   Köleliğin yasaklanmasını müteakip görünüm değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan insan ticareti, insan hakları ve onurunun ağır bir ihlalidir. Dünya genelinde çok sayıda kişi insan ticaretine maruz kalmakta ve insan ticareti ...
  • Karstik kaynakların ani boşalım ölçümleri ile kaynak sularının değerlendirilmesi; Susuz kaynakları, Seydişehir (Konya), Türkiye 

   Deneri, Ahmet Hamdi (Yer Bilgisi : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Tez kapsamında Susuz köyü dolayında yer alan karstik kaynakların; ani yağış, sellenme, erime gibi beslenme koşullarındaki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Susuz kaynaklarından en fazla boşalıma sahip olan Pınarbaşı ...
  • Antik Yunan kamu hukukunun şekillenmesi 

   Türkoğlu, Seçkin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
   Hukuk; yaşamın esaslı bir parçasıdır. Sadece yasa üzerinde uzmanlaşmak hukuk üzerine uzmanlaşmak değildir. Bir konu hakkında uzmanlaşmak; o konunun kökenini, gelişimini ve sorunlarını araştırmak, geçmiş deneyimlerden yola ...
  • Elektronik destek sistemleri için gerçek zamanlı uygulanabilir tek darbe yön bulma algoritmaları 

   Gürel, Abdullah Emin; Gürel, Abdullah Emin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Elektronik destek sistemlerinde, elektronik harp ortamında bulunan tehdit radarların tespiti, ayrıştırılması ve kimliklendirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Elektronik destek sistemleri belirtilen işlemleri yerine ...
  • Gökova körfezi ve çevresinin 1-boyutlu kabuk hız yapısının deprem verilerinden belirlenmesi 

   Özkan, Melike Doğanay; Özkan, Melike Doğanay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada amaç, yerel deprem verileri kullanılarak Gökova Körfezi ve çevresindeki üst kabuğa ait yeni bir-boyutlu (1-B) sismik dalga hız modeli üretmektir. Bu amaçla, AFAD, KRDAE ve Yunanistan' a ait toplam 30 hız ve ...
  • Geniş spektrumlu fiber lazer salıngaç kovuğu geliştirilmesi 

   Sözen, Ali Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı : Fizik Bilim Dalı, 2020)
   Katıhal lazerlere uygun bir alternatif olarak fiber lazerler küçültülmüş boyutta durağan ve kolay hizalanabilir. Bu çalışmada ilk olarak doğrusal olmayan optik ve fiber lazerin kuramsal temellerini incelemekteyiz. Tezin ...
  • Beşeri coğrafyadaki Anglo-Amerikan hegemonyanın yayın performansı bakımından analizi 

   Toprak, Halise Cansın (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma beşeri coğrafyadaki Anglo-Amerikan hegemonyanın son 10 yıldaki durumunu yayın performansı üzerinden analiz etmektedir. Çalışmanın temel amacı, 2010-2018'de SSCI'da, 2015-2018'de ESCI'daki beşeri coğrafya ...
  • Haluk Nurbaki hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı 

   Şahin, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Tasavvuf Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmamızda 20. yüzyıl mutasavvıflarından Haluk Nurbaki'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı ele alınmıştır. Tezimiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Haluk Nurbaki'nin hayatı, manevi şahsiyeti, sosyal ...
  • Avrupa Birliği'nde elektronik fatura ve Türk hukukuna uygulanabilirliği 

   Kılıç, Hatice Oktay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
   Bu tez çalışmasında, Avrupa Birliği'nde elektronik fatura uygulaması ve Türk Hukukuna uygulanabilirliği Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu temelinde incelenecektir. Ancak buna değinmeden evvel genel hatları ile ...
  • Moleküler rezonansın çiğ sütün mezofilik ve psikrotrofik aerobik mikroflorası üzerine etkisi 

   Alaşlar, Canan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, 2020)
   Ülkemizde süt üretim alanlarının dağınık ve işleme merkezlerinden uzakta olmasına bağlı olarak sütün toplama merkezlerinde soğukta uzun süre depolanması ve/veya işletmelere uzun süreli soğuk zincir koşullarında nakledilmesi, ...
  • Sağ ve sol popülizm: Fransa örneği üzerinden karşılaştırmalı bir inceleme 

   Şahan, Fatma Birsen Göksu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma, sağ ve sol popülizmi Fransa'da Ulusal Cephe ve Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) üzerinden karşılaştırmalı şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Popülizmin, toplumun antagonistik bir sınır aracılığıyla iktidar ...
  • Ahmet Kutsi Tecer'in hayatı, sanatı ve eserleri 

   Gültekin, Azime Sinem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
   1923 yılından itibaren Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı birlik, inkılâp ve reformların etkisinde şekillenen bir Türk edebiyatı dönemi başlamıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olarak adlandırılan bu dönemde, sanatçılar ...
  • Erken modern dönemde Osmanlı kadınının görünürlüğü 

   Oğuz, Sunay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Osmanlı Devleti'nin klasik dönem şer'iyye sicilleri kaynaklarından hareketle hazırlanan bu tez kadınların o dönemdeki sosyal hayata katılma deneyimlerini sorgulamaktadır. Bu amaçla tezde Trabzon, Rodoscuk, İstanbul, Üsküdar ...
  • Riedel tiroditi olan hastaların klinik, laboratuar, patolojik ve immünolojik özelliklerinin belirlenmesi 

   Erdoğan, Murat Faik (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2019)
   Giriş: Riedel tiroiditi (RT), genellikle multifokal sistemik fibrozis sendromunun bir komponenti olan nadir bir kronik tiroidit türüdür. İlk defa 1864’de demir sertliğinde tiroid dokusu olarak tanımlanmıştır. Etyolojisi ...
  • Sahra Tozunun Bir Sucul Bitki Olan Lemna minor’ün Büyüme ve Bakır Metalini Sudan Temizleme Kapasitesine Katkısı 

   Ergen, Şeyda Fikirdeşici (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, bakırın (CuSO4) toksik etkisini modellemek ve Cu'nun Sahralı ve Sahrasız ortamdan Lemna minor tarafından Cu'yu uzaklaştırma kapasitesini analiz etmekti. Sahralı (S) ve Sahra tozunun olmadığı (WS) iki ...
  • Sıçanlarda dekstran sodyum sülfat ile oluşturulan deneysel ülseratif kolit modelinde misoprostol'ün koruyucu etkisi 

   Melli, Mehmet; Savaş, Berna; Küçük, Nihan (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2019)
  • Technological change of book 

   Anameriç, Hakan (2014)
   Kitap ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papirüs, parşömen tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. ...