Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAşkar, Mustafa
dc.contributor.authorKoç, Muhammed
dc.date.accessioned2023-11-17T09:11:43Z
dc.date.available2023-11-17T09:11:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/89414
dc.description.abstractElvan Çelebi XIII-XIV yüzyılda yaşamış olup o dönemin âlimlerinden İslâmî ilimler ve tasavvuf konusunda eğitim almış şahıslardan birisi olmuştur. Kendisi Kırşehir'de doğmasına rağmen geldiği şeceresi Horasan ve Orta Asya'ya uzanmaktadır. Mutasavvıf olmakla beraber edebiyatta, şiirde, hadis ve fıkıh ilimlerinde bilgi sahibi olmuştur. Şeriata uymayan tasavvufu Kur'an ve Sünnetle temellendirerek şeriata yaklaştırmıştır. Elvan Çelebi'nin eseri "Menakıbu'l-Kudsiyye fi Menâsıbi'l Ünsiyyesin'de" tasavvufî konuları mesnevi ve beyitler halinde ele alarak şeriatın koyduğu ölçülerde ilimle amel etmek konusunda bir insan-ı kâmil olmak için hangi aşamalardan geçileceğine dair örnekler vermiştir. Bu çalışmamız başta giriş kısmıyla beraber üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında Osmanlı ve Anadolu'da faaliyet gösteren siyasi, içtimâi ve tasavvufî konuları araştırmaya çalıştık. Birinci bölümde Elvan Çelebi'nin hayatı ve şahsiyeti incelenmiştir. İkinci bölümünde mutasavvıfımızın Menâkıbnâme eseri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Üçüncü bölümde ise Elvan Çelebi'nin kavramlar halinde tasavvufî görüşlerine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Nübüvvet, Tevhid, Tasavvuf, Marifet, Yaratılış.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectnübüvvettr_TR
dc.subjecttevhittr_TR
dc.subjecttasavvuftr_TR
dc.titleElvan Çelebi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışıtr_TR
dc.title.alternativeElvan Celebi's life, works and sufi comprehesiontr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetElvan Çelebi, lived in XIII-XIV centuries, has been one of scholars trained about Islamic science and Sufism. Although he was born in Kırşehir his genealogy reaches to Khorassan and Middle Asia. Besides he was being sufi also knowledgeable in literature, poetry, hadith and canon law. He integrated Sufism, was contradictory with, and sharia by basing on Quran and Sunnah. He approached mystical subjects in mesnevis and couplets and exemplified about which phases to pass for to be perfect human being about to act in measure of sharia in his work named "Menâkıbu'l-Kudsiyye fi Menasibi'l Ünsiyyesin". This work consists of three parts that section one of them introduction. Communal, political, mystical subjects that operated at the Ottoman and Anatolian have been researched in introduction part. Elvan Celebi's lifetime, works and his personality have been studied in first part. In the second part informations have been given about the sufi's work named Menakıbname. And in third part have been given place to his mystical opinions in in the form of concepts. Key Words: Prophethood, Monotheism, Sufism, Knowledge Genesis.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record