Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorYücemen, Mehmet Nezih
dc.contributor.authorHuseynova, Sevıl
dc.date.accessioned2023-03-30T13:01:25Z
dc.date.available2023-03-30T13:01:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87923
dc.description.abstractEsansiyel Tremorda alt ekstremite tutulumu Çalışmamız Esansiyel Tremoru olan hastalarda alt ekstremite tutulumununum literatürde gösterilenin aksine daha yaygın olduğunu göstermek amaçlı planlandı. Ayrıca çalışmamızda diğer amacımız tandem yürüme bozukluğu ile alt ekstremite tremorunun ilişkisini göstermekti. Çalışmaya nöroloji polikliniğine gelen 54 Esansiyel Tremor hastası alındı. Bu hastaların tanısı ''Hareket Bozukluğu Derneği Tanı Kriterlerine '' göre konuldu. Esansiyel tremorun klinik şiddeti ise 'Fahn Tolosa Marin Tremor Değerleme Ölçeği' ve '' Klinik Tremor Değerleme Ölçeği'' ile derecelendirildi. Ayrıca Alt Ekstremite Tremor ve Tandem Yürüme Değerleme Ölçeği başparmak-parmak manevrası ile alt ekstremitelerde kinetik tremoru değerlendirildi ve 10 adımda tandem yürüyüşü ile yanlış adım sayısı değerlendirildi. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yası 49,4 hastalığın ortalama başlama yaşı 41 idi, hastalık süresi ortalama 8,1 yıldı. Hastaların % 40'da hastalık geç başlan-gıçlı idi. FTMTDÖ'nin ortalama puanı 53,4, KTDÖ ortalama puanı 46,7 idi. Hastala-rın %22,2 de tandem yürüyüşü zamanı yanlış adımları vardı, beş kişide tamamen beceriksizdi. %96,3 hastada alt ekstremitelerinde tremor mevcuttu. Tandem yürüyüşü yanlış adım sayısı ile klinik tremor değerleme ölçeklerinin total puanları arasında, günlük yaşam aktivitilerinin tek tek puanları ile A,B,C çizil-meleri ile üst ekstremite tremoru total puanı ve ayrıca postural ve kinetik tremor pu-anları ile p değerleri anlamlı olan korelasyon izlendi. Bu sonuçlar daha önce yapılan çalışmaların sonuçları ile uyumlu idi. Daha önceki çalışmalarda tandem yürüyüşü yanlış adım sayısı ile alt ekstremite tremoru arasında korelasyon bulunmazken bizim çalışmamızda alt ekstremite postural tremoru total puanı ile tandem bozukluğu ara-sında korelasyon gözlendi. Tandem yürüyüşü daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bizim çalışmamızda da yaş ve hastalığın başlama zamanı ile korele bulundu. Sonuç olarak ET hastalarında alt ekstremite tutulumu literatürün aksine aslın-da daha yüksek sıklıkla bulunması anlamlı idi. Aynı zamanda sekonder amacımız olan alt ekstremite tremorunun ataksi ile ilişkili olduğunu göstermekti bu açıdan alt ekstremite kinetik tremoru ile anlamlı korelasyon göstermese de postural tremoru ile korelasyon göstermesi anlamlı idi. Ayrıca hedefe yönelik testlerle ve üst ekstremite kinetik tremoru ile tandem yanlış adım sayısının korele olması ET'a ataksinin eşlik ede bileceğini göstermektedir. Yaşla bu denge problemi arta bileceğinden ET'li has-taların bu açıdan takibi ileride oluşan düşme riskleri açısından önemlidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEsansiyel tremortr_TR
dc.subjectalt ekstremite tutulumtr_TR
dc.titleEsansiyel tremorda alt ekstremite tutulumutr_TR
dc.title.alternativeEsansiyel tremorda alt ekstremite tutulumutr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentNörolojitr_TR
dc.description.ozetLower Extremity Involvement in Essential Tremor Our study aimed to show that lower extremity involvement is more frequent in patients with essential tremor than as suggested by the literature. Additionally, we aimed to show the association between impaired tandem gait and lower extremity tremor. Fifty four essential tremor patients admitting to the outpatient neurology cli-nic was included in the study. They were diagnosed based on "Movement Disorders Society Diagnostic Criteria". Disease severity was assessed by "Fahn Tolosa Marin Tremor Rating Scale (FTMTRS)" and "Clinical Tremor Rating Scale (CTRS)". In addition, kinetic tremor in lower extremities was assessed by Lower Extremity Tre-mor and Tandem Gait Rating Scale, and toe-to-finger maneuver and the number of mis-steps in 10 step tandem gait was evaluated. Mean age of patients were 49,4; mean age of disease onset was 41, and mean disease duration was 8,1 years. Forty percent of the patients had a late-onset disease. Mean score in FTMTRS was 53,4 and 46,7 in CTRS. Mis-steps in tandem gait were present in 22,2% of the patients and five patients were completely impaired. Lower extremity tremor was present in 96,3% of the patients. Number of mis-steps in tandem gait and CTRS total score; individual daily activity scores and A,B,C drawings; upper extremity tremor total score and postural and kinetic tremor scores had significant correlations. These findings are consistent with previous studies. Although previous studies failed to find any associations between number of mis-steps in tandem gait and lower extremity tremor, we found a correlation between lower extremity postural tremor total score and tandem gait im-pairment. Tandem gait was correlated with age anda ge of disease onset in our study similar to previous reports. To conclude, lower extremity involvement was more frequent in ET patients than as suggested by the literatüre. On the other hand, as our secondary aim was to show an association between lower extremity tremor and ataxia, although lower extremity kinetic tremor was not significantly correlated, postural tremor was corre-lated. Furthermore, correlation between targeted tests, upper extremity kinetic tremor and number of mis-steps in tandem gait suggests ataxia may accompany ET. As this balance impairment may deteriorate with age, follow-ups of ET patients regarding this matter is important for future fall risks.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record