Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGÜREL, MURAT
dc.contributor.authorGÜRLER, ESMA
dc.date.accessioned2023-03-20T12:46:57Z
dc.date.available2023-03-20T12:46:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87839
dc.description.abstractÖzel durum açıklamaları, sermaye piyasalarında kamunun derhal ve sürekli olarak aydınlatılması amacına hizmet etmektedir. Hukukumuzda özel durum açıklamalarının genel çerçevesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından anılan madde uyarınca, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği çıkarılmıştır. Çalışmamızın konusunu, anılan düzenlemelerle belirlenen özel durum açıklamaları oluşturmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikle kamuyu aydınlatma ilkesi kısaca incelenmiş ve ardından özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma ilkesi içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda özel durum açıklamalarının tarihsel süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türk hukukundaki gelişimi ortaya konulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde, özel durum açıklamalarına konu olan bilgiler ve bunların özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan içsel ve sürekli bilgi ayrımı irdelenmiş, ardından bu bilgilerin özellikleri belirlenmeye çalışılmış ve son olarak içsel ve sürekli bilgi niteliği taşıyan özel durumlar sınıflandırılarak örneklendirilmiştir. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise, Türk sermaye piyasası hukuku bakımından özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslara yer verilmiştir. Bu bölümde, öncelikle özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün uygulama alanı ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde dikkate alınması gereken ilkeler ile uyulması gereken esaslar belirlenmeye çalışılmış, ardından içsel bilgiler ile sürekli bilgilerin açıklanma esasları ayrıca incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectÖzel Durum Açıklamasıtr_TR
dc.subjectİçsel Bilgitr_TR
dc.subjectSürekli Bilgitr_TR
dc.titleHukuki açıdan sermaye piyasasında özel durum açıklamalarıtr_TR
dc.title.alternativeDisclosure of material informations in capital market from the law perpectivetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetMaterial events disclosures serves the purpose of immediate and continuous enlightenment of the public in the capital markets. General framework of material event disclosures in our law system determined by article 15 of the Capital Markets Law No. 6362. In accordance with the aforementioned article, Communiqué on Material Events Disclosure No. 15.1 and Communiqué on Material Events Disclosure Regarding Non-Publicly Traded Corporations No. 15.2 has been prepared by the Capital Markets Board of Türkiye. The subject of our study is material events disclosure determined by the aforementioned regulations. In the first part of our study, firstly, the principle of public disclosure is briefly explained and then within the principle of public disclosure of material events disclosure is attempted to locate. Within this scope, historical process of material events disclosure development in the United States, European Union and Turkish law were placed. In the second part of our study, the information that is the subject of material events disclosure and their specifications were examined. In this context, first, the distinction between internal and continuous information made by the Capital Markets Board of Türkiye were examined and then the characteristics of this information were tried to be determined, finally material events with internal and continuous information were classified and exemplified. In the third and the last part of our study, the principles regarding the disclosure of material events to the public in terms of Turkish capital market law are included. In this section, first of all, the application area of the material disclosure obligation, the principles to be taken into account in the fulfillment of the obligation and the principles to be obeyed were tried to be determined; then, disclosure principles of inside information and ongoing information are also examined.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record