sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorMüniroğlu, Recep Sürhat
dc.contributor.authorDiker, Gökhan
dc.date.accessioned2023-03-16T13:37:39Z
dc.date.available2023-03-16T13:37:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87774
dc.description.abstractBu çalışma, 6 haftalık futbol antrenmanına ek olarak yapılan SDV ve SDÜ antrenmanlarının futbol oyuncularının, aerobik-anaerobikperformanslarına ve toparlanmaya olabilecek etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, yaş ortalamaları 21,4±1,1 yıl olan 23 amatör futbol oyuncusu (boy uzunluğu: 175,4±4,7 cm, vücut ağırlığı: 69±6.4 kg, VYY: %8,6±2,4 ) katılmıştır. Antrenmanlar başlamadan önce futbolculara 3 hafta aerobik temelli antrenmanlar yaptırılmıştır. 3 haftalık aerobik antrenmanlardan sonra futbolcuların ön testleri ( antropometrik ölçümler, tekrarlı sprint testi, Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks testi, LA yarılanma ölçümü, ATD ölçümü, 30m sprint testi ve dikey sıçrama testi) yapılmıştır. Ön testlerden sonra rastgele oluşturulan 3 gruba 6 hafta süreyle antrenmanlar uygulanmıştır. SDV grubuna haftada 4 gün rutin futbol antrenmanı ve 2 gün süratte devamlılık verim antrenmanı (30 sn*6 tekrar, tekrarlar arası 30 saniye dinlenme, her iki hafta 2 tekrar artırılmıştır), SDÜ grubuna haftada 4 gün rutin futbol antrenmanı ve 2 gün süratte devamlılık üretim antrenmanı (30 sn*6 tekrar, tekrarlar arası 150 saniye dinlenme, her iki hafta 2 tekrar artırılmıştır) ve KG na haftada 4 gün rutin futbol antrenmanı uygulanmıştır. 6 haftalık antrenmanlardan sonra son testler ve ölçümler yapılmıştır. Verilerin analizi için SPSS (Ver. 24) analiz programı kullanılmıştır. Gruplar arası değerlendirmelerde Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal-Wallis testleri, grup içi ön-son test karşılaştırmaları için Paired–samples "t" test ve Wilcoxon testi uygulanmıştır. Bütün istatistiksel yöntemler için yanılma düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, SDV grubunda ön-son testlerde, VYY, Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks, ATD ve LAyarı skorlarında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. SDÜ grubunda, Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks, ATD, LAyarı, dikey sıçrama skorlarında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. KG de ise, Yo-Yo IRT1, VO2maks, LAyarı ve ATD skorlarında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Değişim yüzdeleri incelendiğinde SDÜ antrenmanlarının VYY değişiminde ve Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks performans gelişiminde SDV ye göre daha fazla katkısının olduğu bulunmuştur. Buna karşın LA yarılanma süresinde SDV antrenmanlarının daha hızlı bir toparlanma sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak her iki antrenman yönteminin de farklı özellikleri farklı seviyelerde geliştirdiği söylenebilir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSüratte devamlılık antrenmanlarıtr_TR
dc.subjectLAtr_TR
dc.subjectVO2makstr_TR
dc.titleFutbol oyuncularıyla yapılan iki farklı süratte devamlılık antrenmanının aerobik/anaerobik performansa ve egzersiz sonrası toparlanma süresine etkisinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of two different speed endurance training on soccer player's aerobic/anaerobic performance and recovery timetr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentSpor Hekimliğitr_TR
dc.description.ozetThis study is conducted to investigate the effect of speed endurance maintenence (SEM) and speed endurance production (SEP) training that applied with 6-weeks soccer training on aerobic and anaerobic performance and recovery time of soccer players. 23 amateur male soccer players (mean age: 21,4±1,1 year, height: 175,4±4,7 cm, weight: 69±6.4 kg, percentage of body fat: %8,6±2,4) were recruited. Before trainings start, soccer players trained aerobic exercises for 3 weeks. After 3-weeks of aerobic training, pre tests (anthropometric measures, repeated sprint test, Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks test, LA half life time measure, TQR measure, 30 m sprint test and vertical jump test) were made. After pre tests, 3 groups that randomly constituted trained for 6 weeks. SEM group practiced routine soccer training 4 days/week and speed endurance maintenence training 2 days/week (30 sec* 6 repetition, 30 sec rest between repetitions, 2 more repetitions are added after every 2 weeks). SEP group practiced routine soccer training 4 days/week and speed endurance production training 2 days/week (30 sec* 6 repetition, 150 sec rest between repetitions, 2 more repetitions are added after every 2 weeks). Control group practiced routine soccer training 4 days/week. After 6-weeks of training, post tests and measurements were made. SPSS (ver.24) analysis programe is used for statistical analysis. For the assessments between groups One Way ANOVA and Kruskal-Wallis tests, for the pre-post test comparisons between groups Paired–samples "t" test ve Wilcoxon test used. Selected alpha (α) level was 0,05 for all the statistical methods. As the outcome of the analysis, in pre-post tests of the SEM group, there was significant changes in percentage of body fat, Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks, TQR and LA half life time scores. In SEP group, there was significant changes in Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks, TQR, LA half life time, vertical jump scores. In CG, there was significant changes in Yo-Yo IRT1, VO2maks, LA half life time and TQR scores. When the percentage changes are analysed, it was found that, SEP training provided more contribution to performance enhancements in Yo-Yo IRT1, Yo-Yo IRT2, VO2maks and changes in percentage of body fat than SEM training. Despite the fact that SEM training provided more quicker recovery in LA half life time. As a result, it can be said that both of these training methods enhances different features at different levelstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record