sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmezer, Murat
dc.contributor.authorİsrafilova, Güler
dc.date.accessioned2023-03-16T11:25:36Z
dc.date.available2023-03-16T11:25:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/87765
dc.description.abstractRastgele başlangıçlı kontrollü ovaryen hiperstimülasyon (RSCOH) ile özellikle kanser hastalarının fertilitesinin korunması amacıyla yapılan oosit ve embriyo kriyoprezervasyonu sikluslarında kanser tedavisi öncesinde önemli zaman kazanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı geç folliküler veya luteal fazda başlanan RSCOH ile standart protokollerin oosit ve embriyo sayı ve kalitesi yönünden karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis ve Tedavi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne Ocak 2010 – Temmuz 2017 tarihleri arasında fertilite korunması amaçıyla başvuran 53 kanserli ve kanseri olmayan hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Geç folliküler veya luteal fazda başlanan ovulasyon indüksiyon protokolleri uygulanan hastalar çalışma grubunu (n꞊ 28), erken follikuler fazda KOH uygulanan hastalar kontrol grubunu (n꞊25) oluşturmuştur. Bulgular: Demografik özellikler açısından gruplar benzerdir. Toplam gonadotropin dozu, başlangıç rFSH dozları ve stimülasyon süresi gruplar arasında benzer olmuştur. Toplam oosit sayısı, M2 oosit sayısı ve maturasyon oranının çalışma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan şekilde daha yüksek olduğu izlenmiştir. Elde edilen embriyo sayısı ve fertilizasyon oranları değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı fark izlenmemiştir. Grade A embriyo sayısı çalışma grubunda daha fazla izlense de istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilememiştir. Dondurulmuş embriyo ve oosit sayısı da gruplar arasında benzer olmuştur. Sonuçlar: Rastgele başlangıçlı kontrollü ovaryen hiperstimülasyonun onkolojik hastalarda fertilite korunmasında geleneksel KOH kadar etkili olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectNeoplazmlartr_TR
dc.subjectOvulasyontr_TR
dc.subjectGonadotropinlertr_TR
dc.titleGeç folliküler ve luteal fazda başlanan ovulasyon indüksiyon protokollerinde oosit ve embriyo kalitesinin standart protokollerle karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of oocyte and embryo quality in late follicular and luteal phase start ovari̇an stimulation cycles with conventional start ovarian stimulation cyclestr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentTıptr_TR
dc.description.ozetComparison of late follicular or luteal phases start ovarian stimulation cycles, an important modality of fertility protection for cancer with conventional start ovarian stimulation cycles and to demonstrate that number and quality of oocyte and embryos of the conventional start ovarian stimulation cycles doesn't any superiority against the other. Materials and Methods: The study investigated 53 patients with cancer who applied to Ankara University Faculty of Medicine Center for Human Reproduction between January 2010 – July 2017 for fertility preservation. The control group was compoused of patients underwent conventional start COS and study group composed of patients underwent random – start COS. Results: Baseline characteristics of the patients in groups are similar. Groups are similar in terms of demographic characteristics. Serum E2, LH, FSH, progesterone, and prolactin levels are similar among the groups. Total gonadotropin dose, baseline r FSH doses and duration of stimulation were similar between groups. There were no differences in number total and mature oocytes, number of embryos retrivered and maturity rate, fertilization rate between the groups. Number of A quality embryos in the study group higher than control group, but statistically are not significant (P˃ 0,05). The number of cryopreserving oocytes and embryos are similar in groups. Conclusions: Random - start ovarian stimulation cycles are as effective as conventional start ovarian stimulation cycles in fertility preservation in patients with cancer.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record