sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBzokurt, Pınar Acar
dc.contributor.authorKaleli, Nurettin Mete
dc.date.accessioned2022-11-30T12:55:29Z
dc.date.available2022-11-30T12:55:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/85717
dc.description.abstractBu çalışmada 1-fenil-1H-tetrazol, 4-(1H-tetrazol-1-il)fenol ve 1-(4-metoksifenil)-1H-tetrazol moleküllerinin korozyon inhibisyon etkinlikleri teorik hesaplama yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla, tetrazol türevlerinin nötr haldeki özellikleri hakkında bilgi edinebilmek için, elektronik yapıları ile ilgili, kimyasal etkileşimlerin analizinde sıklıkla kullanılan molekül orbital analiz yöntemi kullanılmıştır. Kimyasal reaktivite en yüksek dolu moleküler orbitali (HOMO) ve en düşük boş moleküler orbital (LUMO) incelenerek belirlenmiştir. Yöntem olarak yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) kullanılarak, B3LYP/6-311G baz seti seviyesinde, tetrazol bileşiklerinin molekül yapıları ve inhibisyon etkinlikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. En yüksek dolu moleküler orbital enerjisi (EHOMO), en düşük boş moleküler orbital enerjisi (ELUMO), enerji boşluğu (ΔE), dipol moment (μ), elektronegativite (χ) ve sertlik (η) gibi çeşitli kuantum kimyasal parametreler değerlendirilmiştir. Elde edilen teorik veriler ile 1-(4-metoksifenil)-1H-tetrazol ve 4-(1H-tetrazol-1-il)fenol moleküllerinin en daha iyi inhibisyon etkisini gösterdiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKorozyontr_TR
dc.subjectTeorik hesaplamatr_TR
dc.subjectİnhibitörtr_TR
dc.titleKorozyon inhibitörü olarak bazı tetrazol türevlerinin inhibisyon etkinliklerinin teorik yöntemlerle incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the inhibition efficiencies of some tetrazole derivetives as corrosion inhibitors with theoric methodstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.description.ozetIn this study 1-phenyl-1H-tetrazole, 4-(1H-tetrazole-1-yl)phenol and 1-(4-methoxyphenyl)-1H-tetrazole molecules investigated as a corrosion inhibitor via theoretical calculations methods. The chemical reactivity was determined by examining the highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowest unoccupied molecular orbital (LUMO). Calculations were performed in order to examine the relationship between molecular structures and inhibition efficiencies of the corresponding compounds at the level of B3LYP/6-311G basis set using density functional theory with Gaussian09w. Quantum chemical parameters such as the highest filled molecular orbital energy (EHOMO), the lowest empty molecular orbital energy (ELUMO), energy vacancy (ΔE), dipole moment (μ), electronegativity (χ) and hardness (η) have been considered. It has been concluded that experimental inhibition efficiencies could be explained by the obtained theoretical data.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record