sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğdu, İnci
dc.contributor.authorBedel, Burçin
dc.date.accessioned2022-09-30T13:12:52Z
dc.date.available2022-09-30T13:12:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84543
dc.description.abstractXunzi, Çin'de Savaşan Devletler döneminin (MÖ 480/ 403- 222) son zamanlarında yaşamış bir düşünürdür. Düşünürün yaşamı hakkında bilgi veren kaynaklar sınırlıdır. Fikirlerinin bir araya getirildiği, kendi adını taşıyan Xunzi adında bir eser bulunmaktadır. Bu eser tarih boyunca farklı araştırmacılar tarafından neşredilmiştir ve günümüze ulaşan nüshası Tang Hanedanlığı (MS 618- 907) döneminde derlenmiştir. Xunzi 'İnsan Doğası Kötüdür' teorisi ile tanınmaktadır. Ancak insan doğası hakkındaki teorileri Xunzi'nın düşünce sisteminin sadece bir kısmını temsil etmektedir. Düşünür yaşadığı dönemin toplumsal ve politik hayatının sorunlarına çözümler aramıştır. Bu sorunlara çözüm arayışı içerisinde oluşturduğu 'yönetim teorisi' onun asıl düşünce sistemini oluşturmaktadır. Bu sistem 'ritüeller' ve 'yasa'nın birlikte işlediği bir yönetim sistemidir. Bu çalışma da düşünürün kurduğu bu sistemin doğru anlaşılması için bir bakış açısı sunmaktadır. Çalışmada, Xunzi'nın ritüeller düşüncesinin nasıl bir karakterde olduğu açıklanmıştır ve ritüellerin temeli ile amacı araştırılmıştır. Ritüel sisteminin 'nesnelleşen' bir yapıya dönüşmesi üzerinde durulmuştur. Yasa düşüncesinin aydınlatılması için ritüeller ve yasa arasındaki ilişki açıklanmıştır ve düşünürün yasaların niteliği hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Düşünürün siyaset sisteminde yasaya verdiği önem; insan, ritüeller ve yasa arasındaki ilişkinin incelenmesi ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu araştırmalar neticesinde Xunzi düşüncesinde ahlak dışarıdan mı gelir, düşünürün yasa anlayışı nasıl bir karakterdedir ve düşünür insana/yöneticiye sınırsız yetki vermekte midir sorularına cevap aranmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectÇin felsefesitr_TR
dc.titleÇinli düşünür Xunzi'nin siyaset felsefesine göre düzenin kurulması ve korunmasında ritüelin ve yasanın yeritr_TR
dc.title.alternativeAccording to the political philosophy of the Chinese thinker Xunzi the place of ritual and law in the establishment and maintaining of ordertr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetXunzi was a thinker who lived in China at the end of the Warring States period (480 / 403- 222 BC). There are not many resources about his life. His ideas are compilled in a work that bears his name, Xunzi. This work has been published by different researchers throughout the history, and its surviving copy was compilled in Tang Dynasty (AD 618-907). Xunzi is known for his theory of "Human Nature is Bad". However, his theory about human nature represents only a part of his thoughts. He sought solutions to the problems of the social and political life of his time. The "management theory" that he put forward in the search of the solutions to these problems constitutes his main system of thoughts. It is a system in which 'rituals' and 'law' work together. This study offers a perspective for the correct understanding of this system. In this study, the characteristics of rituals have been explained and the basis and purpose of the rituals were researched. The transformation into an 'objectivated' structure of the ritual system has been emphasized. In order to enlighten the idea of law, the relationship between rituals and law has been clarified and his ideas about the characteristics of the law have been researched. To be able to understand the importance of law in his political system, the relationship between man, rituals, and law has been investigated. As a result of these studies, the answers have been researched to the questions of whether morality comes from outside in Xunzi's thought and what kind of a character his understanding of law has and whether he provides unlimited authority to the human/ruler.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record