sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtilla, Hüban
dc.contributor.authorBilen, Feyza Tüntaş
dc.date.accessioned2022-09-22T11:16:30Z
dc.date.available2022-09-22T11:16:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/84239
dc.description.abstractAMAÇ: Optik koherens tomografi (OKT) nörooftalmolojik hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. OKT anjiyografi ise retinal vaskülarizasyonun intravenöz kontrast madde verilmeden görüntülenmesini sağlayan yeni bir teknolojidir, retinal damarlar için damar yoğunluğu değerlendirilmesine imkan vermektedir. Bu çalışma ile idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) olgularında OKT ve OKT anjiyografi bulgularının değerlendirilmesi planlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Nörooftalmoloji biriminde İİH tanısı ile takip edilen 21 olgunun 42 gözü ve 21 sağlıklı gönüllünün 42 gözü çalışmaya dahil edildi. Oftalmolojik muayene sonrası hastaların fundus fotoğrafları ve OKT ve OKT anjiyografi görüntüleri kaydedildi. BULGULAR: İİH olgularının ortalama yaşı 36,4±13 yıl idi, olguların %81'i kadındı. Kontrol grubu ile İİH olguları arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık yoktu. İİH olgularının 7'sinde papilödem gözlenmemiş olup, 4'ünde tek taraflı ve 9'unda bilateral papilödem bulunmaktaydı. Bir olguda papilödem evresi kaydedilmemişti. Retina sinir lifi tabakası kalınlığının papilödem olan İİH olgularında, olmayan olgulara göre sayısal olarak daha kalın olduğu, papilödemi olmayan İİH olgularında ise kontrol grubuna göre daha ince olduğu gözlendi. OKT anjiyografi ile değerlendirilen peripapiller damar yoğunluğunun sayısal olarak papilödemi olan olgularda, olmayanlara göre daha düşük olduğu, papilödemi olmayan İİH olguları ile sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında ise papilödemi olmayan İİH olgularında daha düşük olduğu saptandı. Papilödemi olan ve olmayan tüm İİH olguları birlikte değerlendirildiğinde kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma mevcuttu (p sağ göz için 0,034, sol göz için 0,02). SONUÇ: İİH olgularında peripapiller damar yoğunluğunun azalması, papilödemin neden olduğu doku genişlemesine bağlı görece yoğunluk azalması ile açıklanabilir. Ancak kontrol grubuna göre papilödemi olmayan İİH olgularında da damar yoğunluğunun azalmış olması, İİH'de görülen erken vasküler değişikliklerin göstergesi olabilir. ANAHTAR KELİMELER: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, OKT anjiyografi, papilödem, peripapiller damar yoğunluğu, retina sinir lifi tabakası (RSLT)  tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectİdiyopatik intrakraniyal hipertansiyontr_TR
dc.subjectoptik koherens tomografitr_TR
dc.titleİdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgularında optik koherens tomografi ve optik koherens tomografi anjiyografi bulgularının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeTo evaluate the optic coherence tomography and optic coherence tomography angiography findings in idiopathic intracranial hypertension casestr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentGöz Hastalıklarıtr_TR
dc.description.ozetPURPOSE: Optical coherence tomografi (OCT) is widely used in Neuroophthalmolgy practice. OCT angiography is a new method that allows imaging of retinal vascularization without giving any intravenous contrast agent and it provides information about the vascular density of retinal vessels. In this study, we aimed to evaluate OCT and OCT angiography findings in cases with idiopathic intracranial hypertension ( IIH). MATERIAL and METHODS: Fourty-two eyes of 21 IIH patients who followed up at Ankara University Department of Neuro-ophthalmology and 42 eyes of 21 healthy volunteers were included in this study. After ophthalmological examination, for each patient fundus photographs, OCT and OCT anjiography images were recorded . RESULTS: The mean age of IIH patients was 36.4 ± 13 years and 81% of patients were female. There was no difference between the groups in terms of age and gender. We observed unilateral papilledema in 4 cases and bilateral papilledema in 9 cases, however in 7 of the IIH cases papilledema was not detected. Retinal nerve fiber layer was thicker in the cases with papilledema than the cases without papilledema also it was thinner in the cases without papilledema than healthy controls. Peripapillary vessel density assessed by OCT angiography was lower in the IIH cases with papilledema than in the cases without papilledema. In addition, peripapillary vessel density was lower in the cases without papilledema than healty control. When all of the IIH cases (with and without papilledema) considered together , there was a significant reduction in peripapillary vessel denstiy in the IIH cases compared with the control group (p values for right eyes and left eyes are respectively; 0,034 and 0,02). CONCLUSION: Reduction of peripapillary microvessel density in the patients with idiopathic intracranial hypertension can be explained by the expansion of the tissue around optic disc. However, there was a reduction of peripapillary microvessel density in the without-papilledema group when compared to the healthy controls. This could be an indicator for early vascular changes seen in the IIH. KEY WORDS: Idiopathic intracranial hypertension, OCT angiography, papilledema, peripapillary vessel density, retinal nerve fiber layer (RNFL)  tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record