Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇeçen, Anıl
dc.contributor.authorDuvan, Ayşe Özkan
dc.date.accessioned2022-09-02T08:31:34Z
dc.date.available2022-09-02T08:31:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83726
dc.description.abstractÇalışmamızda Avrupa Birliği!nin halen gelişmekte olan azınlık hakları mevzuatı değerlendirilerek, Birliğin azınlıklara ilişkin hukuk sistematiği ele alınmaktadır. Bu çerçevede azınlık haklarının tarihsel süreçteki ortaya çıkışları ve azınlık türlerinin doğuşu üzerinde durularak, günümüzde azınlık sorunlarına hukuksal cephede neden ve nasıl çözüm bulunabileceğine dair temel bir bakış oluşturulmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda azınlık kavramı üzerindeki kavramsal incelemenin ardından, öncelikle Birliğin kendi ajandasına azınlık haklarının girmesi ve Birlik mevzuatındaki gelişme süreci incelenmekte, ardından aday ülkelere yönelik azınlık politikası değerlendirilerek, Birliğin içinde ve dış ilişkilerinde izlenen azınlık hakları yaklaşımlarını karşılaştırılması yapılmaktadır. Türkiye-AB ilişkileri açısından azınlık hakları sorunlarını değerlendirmek yönünden güçlü bir bakış açısı kazanmada, temelde AB?nin kendi içindeki ve adaylık sürecini yaşamış olan yeni üye ülkelerdeki azınlıkların durumunu yakından tanımanın önemli bir katkısı olacaktır. Bu düşünceden hareketle çalışmamızın son bölümlerinde Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içinde uyguladığı azınlık rejimi incelenmektedir. Uzun bir süre Birliğin kendi mevzuat düzleminde ve iç siyasetinde öncelikli bir yer almamış olan azınlık normları günümüzde AB siyasi söyleminin temel unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Birincil hukuktaki eksiklik yakın geçmişte ikincil hukuk düzenlemeleri ve içtihat hukuku ile giderilmeye çalışılmış, günümüzde ise Lizbon Sözleşmesi ile giderilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda Lizbon Sözleşmesi ve AB?nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?ne taraf olması doğrultusundaki çalışmalar Birliğin azınlık yaklaşımını birey hakları eksenli bir noktaya taşımıştır. Bu bağlamda yapılan değerlendirmelerle çalışmamızın sonuç bölümü oluşturulmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectazınlık haklarıtr_TR
dc.titleAvrupa Birliği Hukukunda azınlık haklarıtr_TR
dc.title.alternativeMinority rights in European Union Lawtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetIn our study, evaluating the European Union's still developing minority rights legislation, the legal approach of the Union on minorities is discussed. Emergence of minority rights in this context, the historical process, with emphasis on minority issues today, the legal fronts is aimed to develop a basic overview of how that can be solved. At the same time the conceptual examination of the concept of minority, then, first to enter the Union of minority rights and minority rights in its agenda the development process of the European Union legislation, analyzed, evaluated and then minority policy to the candidate countries within the European Union and external relations, minority rights approaches are compared followed. Assess the problems of minority rights in Turkey-EU relations and to gain powerful insights in this regard, the European Union's new member states, who lived in the nomination process and to get to know closely the situation of minorities will be an important contribution. With this in mind the final chapters of the study examined minority regime implemented by the European Union in their own countries. For a long time the internal politics of the plane of the Union's legislation, norms of the minority who have not been a priority in the EU now has emerged as an essential part of the political discourse. Lack of primary law in the recent past tried to be met by secondary law regulations and case law, can be overcome with the present, however, the Treaty of Lisbon. In this context, the Treaty of Lisbon and the process of the EU being party to the European Convention on Human Rights, work in line with the Union's approach to minority rights of the individual axes moved a point. The conclusion of the study assessments created in this context.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record