Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Canan
dc.contributor.authorAkyüz, Emine
dc.date.accessioned2022-08-10T12:35:55Z
dc.date.available2022-08-10T12:35:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/83061
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEmpatitr_TR
dc.subjectTürkçe dersitr_TR
dc.subjectEmpatik eğilimtr_TR
dc.titleÇocuk edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal eğilimine etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetÇocukların yazınsal nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturulmasının, onların eşduyumsal eğilimine etkisini belirlemek amacıyla deneysel nitelikle yapılandırılan bu çalışma; "Giriş", "Yöntem", "Kavramsal Çerçeve", "Bulgular" ile "Sonuç ve Öneriler" olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Kurtuluş İlkokulu"nda okuyan toplam 48 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Biri deney (n=24) diğeri kontrol grubu (n=24) olmak üzere iki grupla yürütülen bu araştırmada, katılımcılara ön-test ve son-test olarak "KASİ Empatik Eğilim Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada gruplar arası eşduyumsal eğilim puanları arasındaki farkın anlamlılığının test edilmesinde "Çok Yönlü Varyans Analizi" (MANOVA), grup içi eşduyumsal eğilim puanları arasındaki farkın anlamlılığının test edilmesinde ise "Bağımlı Gruplar için t Testi" (PAİRED SAMPLE T-TEST) istatistiklerinden yararlanılmıştır. Deney süreci haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 6 haftadan oluşmaktadır. Deney sürecinde iki grupta da dersler "Bütünleştirilmiş Öğretim Yaklaşımı" ile işlenmiştir. Kontrol grubundaki dersler Türkçe ders kitabındaki metinler eşliğinde; deney grubundaki dersler ise, uzman görüşü alınarak belirlenen yazınsal nitelikli 3 öykü kitabından seçkisiz yöntemle seçilen 6 öykü ile yürütülmüştür. "KASİ Empatik Eğilim Ölçeği" ön-test puanları karşılaştırıldığında deney grubu ile kontrol grubu arasında; "toplam puanlar", "bilişsel eşduyum eğilimi puanları" ve "duygusal eşduyum eğilimi puanları" açısından anlamlı bir farkın bulunmadığı görülmüştür. Deneysel sürecin sonunda ise, deney grubunun puanlarının (eşduyumsal eğilim toplam puanlarının, duygusal eşduyum eğilim ve bilişsel eşduyum eğilim puanlarının) kontrol grubunun puanlarından anlamlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla yürütülen Türkçe derslerinin, çocukların eşduyumsal eğilimlerine katkısının olabileceği yargısına ulaşılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record