sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnal, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorAlkan, Ahmet
dc.date.accessioned2022-08-05T07:19:09Z
dc.date.available2022-08-05T07:19:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82874
dc.description.abstractThe Qur'an and Prophet Mohammad's sunnah have been source for all the Islamic scinces for centuries. People used to ask him whatever they wish to learn and did not use to need any source else when Prophet Mohammad was alive. In the second century after passing away of the companion, narration has become an obligation in many fields especially for resolving fıqh requirements. In this work we tried to show how fuqaha who lived in the second century approach to narration and their impact in the development of concepts for dealing with hadith on muhaddithun. The work consists of introduction and two parts. In the first part we tried to uncover the data that contribute to the formation of hadith style concept by examining the works of fuqahas who lived in the second century. Because the topic of the work is wide, we had to dealt only the works of Abu Hanifa and his close students, Malliki and Shafii.In the second part, based on the data that we uncovered, we tried to show differences of terms related to hadith which fuqahas use comparing with their use and the effects of fuqahas on muhaddithun.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectFıkıhtr_TR
dc.subjectMuhaddistr_TR
dc.titleHicri ilk iki asır fıkıh eserlerinin hadis usûlü terimlerinin oluşumundaki rolütr_TR
dc.title.alternativeRole of the fiqh literature in the first two centuries on the formation of terms of hadith methodologytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyattr_TR
dc.description.ozetKur'anve Hz. Peygamber'insünneti, asırlarboyuncabütünİslamiilimlerekaynaklıketmiştir.Hz. Peygamber hayattayken insanlarmerakettiklerihususlarıonasorarbaşkabirşeyeihtiyaçduymazlardı.Hicri ilk asırlardasahabenin de vefat etmesi ile rivayet ilmi, pekçoksahada, bilhassa da insanların fıkhi ihtiyaçlarının giderilebilmesinde zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.Bu çalışmamızda hicri ikinci asırda yaşamış fakihlerin, rivayetleri nasıl ele aldıklarını ve hadis rivayetleriyle ilgili kavramların oluşmasında hadisçiler üzerindeki etkilerini göstermeye çalıştık. Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.Birincibölümde h. ikinci asırda yaşamış fakihlerin eserlerini inceleyerek hadis usulü kavramlarının oluşmasında katkısı olan verileri ortaya çıkarmaya çalıştık. Çalışmamızda fıkıh âlimlerinden EbuHanife, yakın öğrencileri, Malik veŞafii'nin eserlerini ele almakla yetindik. İkincibölümde, birinci bölümde ortaya çıkardığımız verilerden hareketle, fakihlerin kullandığı hadisle ilgili kavramları hadisçilerin kullanımı ile mukayese ederek aralarındaki farklılıklara ve fakihlerin bu alanda hadisçiler üzerindeki etkilerine değindik.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record