sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTurgay, Oğuz Can
dc.contributor.authorMahmood, Ahmad
dc.date.accessioned2022-08-05T07:13:26Z
dc.date.available2022-08-05T07:13:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82872
dc.description.abstractMicroalgae or cyanobacteria have long been explored regarding their plant promotion and soil actvity enhancement. However potential of algae in affecting soil microbial biomass is need to be explored. Therefore following study was carried out to evaluate the response of soil microbial biomass to applied algae with and witout different levels of conventional chemical fertilizers. The treatements consisted of three different algae strains named Bioalg-1, Bioalg-2 and Bioalg-3 at two different concentrations i.e. 0,01 g kg-1 and 0,04 g.kg-1. They were applied with or without recommended dose of fertilizer from DAP constituting a total of 14 treatments where first two treatments were control with no algae or fertilizer application and the second one was just recommended fertilizer. For better comparison of the results, 4 treatments separately i.e. just soil, just wheat, just fertilizer and wheat with fertilizer were also carried out and were harvested after one week and subjected to all the analysis. Parameters like pH, EC, organic matter, lime content, total and avaialable nitrogen, organic carbon, available phosphorus and aggregate stability were measured along with microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus. Results reveal that algae application in general effected pH, EC, total and avaialable nitrogen, and aggregate stability where most prominent effect of soil microbial biomass was observed. Bioalg-1 alone led the microbial biomass carbon content where interestingly highest microbial biomass nitrogen was observed in the chemical fertilizer pots. Microbial biomass phosphorus was also observed maximum in Bioalg-3 with fertilizer, yet it stands same with Bioalg-1 without fertilizer statistically. From the results, it can be concluded that application of algae can significantly enhance soil microbiologic properties and long term application can also enhance soil organic matter.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBuğdaytr_TR
dc.subjectmikroalgtr_TR
dc.titleBuğday yetiştirilen koşullarda farklı mikroalg nokülasyonlarının toprağın mikrobiyal karbon, azot ve fosfor bağlanmasına katkısıttr_TR
dc.title.alternativeEffect of microalgae inoculation on soil microbial carbon, ni̇trogen and phosphorus status under wheat growing conditionstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTopraktr_TR
dc.description.ozetMikrolgler veya siyanobakteriler alternatıf olarak kullınlan şekilde uzun zamandır bitki gelişimini desteklediği ve toprak aktivitesini arttığı için tanımışlardır. Ancak alglerin toprak mikrobiyal biyokütleye nasıl etki edeceğinin potansiyel keşfedilmesi gerekmesktedir. Bu nedenle bu araştırma geleneksel kimyasal gübre farklı düzeylerde olup olmadan uygulanan alglerin toprak mikrobiyal biyokütle yanıtı değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir. 3 farklı kaynaklardan izole edilmiş algler iki konsantrasyonda (0,01 g kg-1 ve 0,04 g kg-1) gübreyle ve gübresiz olarak toplam 14 tane uygulama konular olarak yapılmıştır. İlk 2 uygulama ise kontrol (hiç uygulama yapılmamış) ve gübreli kontrol (önerilen dozda gübre) olarak tanımlanmıştır. Daha iyice karşılamak için 4 tane ayrı uygulamalar sadece toprak, sadece buğday, sadece gübre ve gübreli buğday olarak da bir hafta sonra hasat edip analizler edilmiştir. Farklı toprak özelikleri örneğin toprak pH, EC, toplam N, yarayışlı azot, organik madde, organik karbon, yarayışlı fosfor ve agregat stabilitesi yapılmıştır. Ayrıca mikrobiyal analizler ise mikrobiyal biyokütle karbon, ninhidrin azotu ve fosfor ölçülmüştür. Sonuçlara değerlendirdiğimizde alglaer toprak pH, EC, toplam ve yarayışlı azot ve agregat satbilitesin üzerine istatistiksel olarak önemli etki etmiştir. En belirgen sonuçlar mikrobiyal biyokütlede görünmektedir. Gübresiz biyoalg-1 en yüksek mikrobiyal biyokütle karbonu değeri vermiş ve mikrobiyal biyokütle azotu ise en yüksek kimyasal gübre verdiğimiz uygulamada bulunmuştur. Mikrobiyal biyokütle fosforu ise gübreli biyoalg-3 uygulanmış konuda en yüksek değer göstermiştir ama istatistiksel olarak biyoalg-1'le aynı sonuçlar vermiştir. Sonuç olarak algler uygulaması toprak mikrobiyolojik özeliklerine artabilmektedir ve uzun zamanlı uygulamalar toprak organik maddesine de artırabilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record