sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorPurutçuoğlu, Eda
dc.contributor.authorAydın, Ecren
dc.date.accessioned2022-08-05T07:10:16Z
dc.date.available2022-08-05T07:10:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82871
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBağlanma stilleritr_TR
dc.subjectRenal diyaliztr_TR
dc.subjectKişiliktr_TR
dc.titleHemodiyaliz hastalarının sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.description.ozetBu araştırma hemodiyaliz hastalarının sosyo-demografik özelliklerini, sosyo-demografik özelliklerinin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stilleri üzerindeki etkisini ve sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Ankara ili sınırları içinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerde hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan toplam 202 hasta (115 kadın, 87 erkek) araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma materyalinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu, sosyo-demografik özellikleri ile hastalık sürecine ilişkin bilgileri belirlemeye yönelik "Sosyo-Demografik Bilgi Formu", Beck ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen ve Şahin ve arkadaşları (1993) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Sosyotropi-Otonomi Ölçeği" ile Griffin ve Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen ve Sümer ve Güngör (1999) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "İlişki Ölçekleri Anketi" olmak üzere üç aşamadan oluşmuştur. Araştırma kapsamına alınan hastaların sosyo-demografik özellikleri ile hastalık sürecine ilişkin bilgilerinin mutlak ve yüzde değerlerini gösteren dağılımları yapılmıştır. Araştırmada, hemodiyaliz hastalarının sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stillerine ilişkin her bir alt faktör üzerinde cinsiyet durumuna göre t-testi; tedavi süresi, yaş, medeni durum, eğitim durumu, ailedeki birey sayısı, sosyal yaşantıya etki durumuna göre tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Hastaların sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin saptanabilmesi için pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ölçekler aritmetik ortalama ve standart sapma, minimum, maksimum ve medyan değerler olarak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemodiyaliz hastalarının sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve bağlanma stilleri alt ölçekleri üzerinde tedavi süresi, yaş, medeni durum, eğitim durumu, sosyal yaşantıya etki durumu değişkenlerinin etkili olduğu saptanmıştır. Saplantılı bağlanma, ayrılık kaygısı ve kaçınan bağlanma alt ölçekleri haricinde hastaların sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ile bağlanma stilleri arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatistik olarak önemli bir ilişki olduğu bulunmuşturtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record