sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkın, Levent
dc.contributor.authorYücel, Mehtap
dc.date.accessioned2022-08-05T07:04:40Z
dc.date.available2022-08-05T07:04:40Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82864
dc.description.abstractOur legislation does not include the definition of seasonal work. But the doctrinal and generally accepted definition of seasonal work by the court orders is, services may be appear or increase depends of the term of the year, by the nature of the job. There are two statements on Labor Code 4857 that seasonal work has been clearly stated. The first statement is, under the title of ?Corporate staff reduction? article 29, in case of seasonal and campaign work employees has cut back, if the cut backs are the nature of the job, general jurisdictions about corporate staff reduction cannot be applied. The second statement on Labor Code 4857 about the seasonal and campaign work employees is, under the title of ?paid annual leave and leave terms? article 53 states that general jurisdiction of annual paid leave, cannot be applied to those who work for less than a year by the nature of the job seasonal or campaign workers. The only regulation on Social Security and General Health Insurance Code is, about the seasonal agricultural workers.The characteristics of seasonal work agreement, calculation of severance pay on seasonal works, union membership on the term of employment contract has been suspended are controversial matters on doctrine. In our study here, problems of seasonal work relations and solution proposals have been featured.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTürk İş Hukukutr_TR
dc.subjectSosyal Güvenlik Hukukutr_TR
dc.titleTürk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda mevsimlik iştr_TR
dc.title.alternativeSeasonal work in Turkish Labour and Social Security Lawtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetMevzuatımızda mevsimlik işin tanımına yer verilmemiştir. Ancak mevsimlik işin öğreti ve yargı kararlarında genel kabul gören tanımı, faaliyetin işin niteliği gereği düzenli olarak yılın belli bir döneminde arttığı ya da ortaya çıktığı iştir. 4857 sayılı İş Kanununda mevsimlik işlerin açıkça hükme bağlandığı iki madde yer almaktadır. Bu hükümlerin ilki olan ?Toplu İşçi Çıkarma? başlıklı 29. maddenin 7. fıkrasında, mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanununda mevsimlik işle ilgili olarak yapılan ikinci düzenleme olan ?Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri? başlıklı 53. maddenin 3. fıkrasında niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara Kanunun yıllık ücretli izne ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise sadece süreksiz çalışan mevsimlik tarım işçileri ile ilgili düzenleme bulunmaktadır.Mevsimlik iş sözleşmesinin niteliği, mevsimlik işlerde kıdemin hesabı, mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerinin askıda olduğu dönemde sendika üyelikleri konuları öğretide tartışmalıdır. Bu çalışmamızda mevsimlik iş ilişkisine dair sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record