sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaktanır, Gelengül
dc.contributor.authorMusaoğlu, Ebru Batur
dc.date.accessioned2022-06-29T12:55:07Z
dc.date.available2022-06-29T12:55:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82491
dc.description.abstractAfter the adoption of the Convention on the Rights of the Child, like other countries, a series of studies begun in Turkey to point out the child rights and raise awareness in society on this subject. Both NGO?s and universities develop projects, make researches to raise the awareness of public. But most of this studies are for primary and secondary school students.However, basic habits are gained at preschool years and education must begin early for create a human right culture at society.In Turkey, the preschoolers are being schooled under the guidelines of MONE (Ministry of National Education) Preschool Program for 36-72 Months Old Children (2006). The aim of this research is to investigate how children?s rights are involved in this program. In this qualitative research based ondocument analysis, program book and Teacher Guide were analized using content analysis method. Frequency of children right categories (survival, development, protection, participation) in each sentence is coded and presented in tables and graphics.Findings indicate that development and participation rights take part in the program mostly and the large part of development rights is right to a quality public education. Protection rights are merely mentioned. Although there is a few fndings that confict with the Convention on the Rights of the Child, it is clear that the program is not based on the convention. Restructuring is neededfor upbringing children with human right culture.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectokul öncesi eğitimtr_TR
dc.subjectçocuk haklarıtr_TR
dc.titleMEB 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı'nın (2006)çocuk hakları açısından incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of MONE preschool program for 36-72 months old children (2006) according to child rightstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetÇocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin yayınlanmasının ardından tümdünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk haklarına dikkat çekmek, toplumların bu konudaki farkındalığını artırmak için çalışmalar başlamıştır. Gerek sivil toplum kuruluşları gerek üniversiteler toplumu bilinçlendirmek için projelergeliştirmekte, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedirler.Ancak bugüne değin yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı ilköğretim ve üzeri dönem çocuklarına yöneliktir. Oysa temel alışkanlıkların kazanıldığı dönem okul öncesi dönemdir. Toplumda insan hakları kültürü oluşturabilmek için eğitimin erken dönemlerde başlaması kaçınılmazdır.Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların eğitim ve öğretimleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve alan uzmanları tarafından 2006 yılında hazırlanan ?36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı? ile yapılmaktadır. Bu araştırma çocuk haklarının bu programa nasılyansıtıldığını incelemek amacı ile yapılmıştır. Doküman analizine dayanan bu nitel araştırmada Program Kitabı ve Öğretmen Kılavuz kitabı üzerinde çocuk hakları kategorilerine (yaşama, gelişme, korunma, katılım) göre içerik analizi yapılmıştır. Kategorilerin her bir cümlede ne sıklıkta yer aldığı açık ve gizlianlatımların tümü göz önüne alınarak kodlanmış, bulgular tablo ve grafik biçiminde sunulmuştur.Program'da daha çok gelişme ve katılım haklarına yer verildiği; gelişme haklarının büyük kısmını ise nitelikli eğitim alma hakkının oluşturduğu görülmüştür. Korunma haklarına çok az değinildiği, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çelişen çok az sayıda ifade bulunmasına rağmen programın geneline bakıldığında Sözleşme'yi temel alarak hazırlanan bir program olmadığı ve çocukhakları kültürüne sahip bireylerin yetiştirilmesi için yeniden yapılandırılmaya gereksinimi olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record