sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilici, Nurettin
dc.contributor.authorOlcay, Sıdıka Ceren Arslan
dc.date.accessioned2022-06-28T13:20:58Z
dc.date.available2022-06-28T13:20:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82391
dc.description.abstractCommon Agricultural Policy of EU has been in a period of change since the beginning of 21st century. Especially with the displacement of CAP supporting mechanism tools with the new "direct payments system" after the 2003 Reform, signs of the radical transformation has started to become apparent. In addition to this, with the strengthening of two pillar mechanism, rural development policies had also grown in importance. Since 2007, "health check" works paved the way for the new CAP. So, starting from 2013 onwards "a new CAP" with more efficient and simpler methods, will be designed for EU with 28 members, in line with the Europe 2020 Strategy. Aim of this thesis is to deliver the tendencies of CAP after 2013. Regarding to this, whether the global equilibrium and Union's benefits will be examined to assess to what extend the needs and expectations of the EU citizens have been taken into account. Moreover, CAP's future scenarios and diversion tendencies will be debated within the context of 2014-2020 financial framework of the EU Budget. As a result, new tendencies dominating the route of the new CAP is being analyzed within the context of supporting mechanisms and in the light of the impact analyses. In addition, the legitimacy of CAP's future is being discussed. While doing this, France, Poland and England is taken as samples in order to evaluate the legitimacy of CAP's future in the light of the peoples' and producers' expectations and countries' share of the EU Budget.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.title2014-2020 mali planı çerçevesinde Ortak Tarım Politikası'nın geleceği'nin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssesment of the future of common agricultural policy in the context of 2014-2020 financial plantr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetOTP, 2000'li yılların başından itibaren radikal bir değişim süreci içerisine girmiştir. Özellikle 2003 Reformu sonrası, OTP araçlarının değişmeye başlaması bu değişimin en önemli işaretlerinden biri olmuştur. Bu süreçte, destekleme mekanizmalarının üretimden bağımsızlaştırılması amacıyla "doğrudan gelir desteği" mekanizması yaratılmıştır. Bununla birlikte iki sütunlu yapı daha da güçlendirilerek, kırsal kalkınma politikası ön plana çıkmıştır. 2007'den itibaren ise "süreç taraması" çalışmalarıyla yeni bir OTP'ye zemin hazırlanmaya başlanmış, söz konusu çalışmaların de etkisiyle, 28 üyeli bir AB için "Avrupa 2020 Stratejisi" nin hedefleri doğrultusunda, OTP araçları etkin ve basit bir hale getirilerek, yeni bir tarım politikasının uygulamaya koyulması hedeflenmiştir. 2013 sonrası için hedeflenen yeni OTP'nin geleceğine ilişkin yönelimleri ortaya koymaya çalışan bu çalışmada, öncelikle, AB'nin yeni OTP kapsamında, küresel dengeler ve Birlik çıkarları doğrultusunda nasıl bir politika öngördüğü, bu öngörülerin AB halklarının ihtiyaçları ve beklentileri ile uyuşup uyuşmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, OTP'nin gelecek senaryoları ve değişim trendleri AB Bütçesi'nin 2014-2020 Mali Planı bağlamında tartışılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde, 2020'ye doğru OTP' nin rotasını çizmeye çalışan yaklaşımlar; özellikle destekleme mekanizmaları bağlamında, etki analizleri ışığında incelenmektedir. Ayrıca, "OTP'nin ortak politika olarak meşruiyetinin" geleceği tartışmalarına, Fransa, İngiltere, Polonya örneklerinden yola çıkarak; yeni OTP'ye ilişkin AB halklarının tercihi, üreticilerin beklentileri ve AB Bütçesi'ndeki payı doğrultusunda cevap bulunmaya çalışılmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record