sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Meltem
dc.contributor.authorKoç, Zafer
dc.date.accessioned2022-06-22T13:04:47Z
dc.date.available2022-06-22T13:04:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82255
dc.description.abstractThis work focuses on the synthesis, characterization and investigation of some properties of polymer/clay nanocomposites. Nanocomposites consisted of polyacrylamide and poly(2-hydroxy ethyl methacrylate) with Na-montmorillonite is prepared by in-situ polymerization with an radical initiator (benzoyl peroxide) in aqueous medium. By changing the concentration of monomer several polymer/clay nanocomposites is prepared and the resulting nanocomposites is characterized with X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric analysis (TGA), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The obtained nanocomposites exhibited better thermal stability than pure polymer. Scanning electron microscopy revealed that homogenous dispersion of the montmorillonite in the polymer matrix. Furthermore; adsorptive, moisture retain, and water uptake properties of nanocomposites is also studied.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPoliakrilamit/Na-montmorillonittr_TR
dc.subjectnanokompozitlerin sentezitr_TR
dc.titlePoliakrilamit/Na-montmorillonit ve poli(2-hidroksi etil metakrilat)/Na-montmorillonit nanokompozitlerin sentezi ve karakterizasyonutr_TR
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of polyacrylamide/Na-montmorillonite and poly(2-hydroxy ethyl methacrylate)/Na-montmorillonite nanocompositestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, polimer/kil nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve bazı özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Nanokompozitler; poliakrilamit ve poli(2-hidroksi etil metakrilat)'ın Na-Montmorillonit ile radikalik bir başlatıcı (benzoil peroksit) yardımıyla sulu ortamdaki yerinde (in-situ) polimerizasyonu ile elde edildi. Monomer derişimleri değiştirilerek çok sayıda polimer/kil nanokompozit hazırlandı ve elde edilen kompozitlerin X-ışınları difraksiyonu (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), termogravimetrik analiz (TGA) ve Fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) gibi yöntemlerle karakterizasyonu yapıldı. Elde edilen nanokompozitler saf polimere göre daha iyi termal özellik gösterdi. Taramalı elektron mikroskop görüntülerinden ise montmorillonitin polimer matriksi içinde homojen olarak dağıldığı gözlendi. Ayrıca, nanokompozitlerin adsorpsiyon, nem tutuculuk ve su kapsamı özellikleri de incelendi.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record