Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorİçli, Fikri
dc.contributor.authorIşıkdoğan, Abdurrahman
dc.date.accessioned2022-06-21T07:16:22Z
dc.date.available2022-06-21T07:16:22Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82165
dc.description.abstractADJUVANT 2 CYCLES OF CİSPLATİN-ETOPOSİDE FOOLLOWING 4 CYCLES ADRİAMYCİNE-CYCLOPHOSPHAMİDE İN PATIENT OF RESECTABLE BREAST CANCER WITH ONE TO THREE POSITIVE AXILLARY NODES: EVALUATION OF RESULT. Background: Four cycles of adriamycine-cyclophosphamide has been accepted one of the standart adjuvant treatment in breast cancer. In this study we aimed to asses the efficacy of adjuvant cisplatin-etoposid& combination following 4 cycles of standart adjuvant treatment in patient with operabl breast cancer and one to three positive axillary lymph node metastasis. Patient and methods Fifty four patient with one to three axillary positive lymph nodes and who were given two cycles adjuvant cisplatin (70 mg/m2 l.th day i.v)-etoposide (100 mg/m2, 1-7 day, po) combination following four cycles of adriamycine (60 mg/m2 l.th day)-cyclophosphamide (600 mg/m2, l.th day) following radical mastectomy from november 1997 to december 2000 were evaluated retrospectively. Two year disease-free survival (DFS) and overall survival (OS) were assessed with regard to patients characacteristics including age, number of lymph nodes, hormon receptor status* c-erbR2 status, tumor size and grade, vascular and lymphatic invasion, and the time between mastectomy and adjuvant treatment. Results Fifty four patients were included in the study, one of them had undergone bilateral mastectomy because of bilateral breast cancer. Median age was 46 (30-69), and median follow-up was 24.5 (6-44) months. Relapse, and mortality observed in six (11%) and three (5.5%) patients respectively. 29Within a median follow-up period of 24.5 months hasn't been reached at median survival. The end of two year's median follow-up DFS's were 89%, and OS's were 94.5%. Correlation between the DFS, OS and patients characacteristics including age, number of lymph nodes, hormon receptor status, c-erbB2 status, tumors size, tumors grade, vascular and lymphatic invasion were evaluated. No statistical correlation between this parameters and timing of adjuvant chemotherapy on survival. (p> 0.05). Conclusion: Two cycles of adjuvant cisplatin-etoposide combination following four cycles of standart adjuvant treatment in patient with operabl breast cancer and one to three positive axillary lymph node metastasis seems to decrease the relapse rate compared with historic groubs. Long term follow-up is needed. Keywords: Breast cancer, adjuvant chemotherapy, cyclophosphamide-adriamycine cisplatin, etoposide. 30tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectİç Hastalıklarıtr_TR
dc.title1-3 lenf nodu pozitif opere meme kanserinde adjuvan 4 kür siklofosfamid/adriamisin'e 2 kür cisplatin/etoposid eklenmesi ile alınan sonuçların değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAdjuvant 2 cycles of cisplatin-etoposide following 4 cycles adriamycine-cyclophosphamide in patient of resectable breast cancer with one to three positive axillary nodes: Evaluation of resulttr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentTıptr_TR
dc.description.ozet1-3 LENF NODU POZİTİF ÖPERE MEME KANSERİNDE ADJUVAN 4 KÜR SİKLOFOSFAMİD-ADRİAMİSİN'E 2 KÜR CİSPLATİN-ETOPOSİD EKLENMESİYLE ALINAN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Amaç: Bu çalışma 1-3 lenf nodu pozitif öpere meme- kanserinde standart tedavi olarak kabul edilen 4 kür siklofosfamid-Adriamisin'e 2 kür Cisplatin-Eteoposid eklenmesinin total sağkalım ve hastalıksız sağkalıma katkısını değerlendirmek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Kasım 1997- Aralık 2000 tarihleri arasında 1-3 lenf nodu pozitif meme kanseri tanısıyla öpere olan, adjuvan kemoterapi olarak 4 kür Siklofosfamid (600 mg/m2, 1. gün)-Adriamisin (60 mg/m2, 1. gün) + 2 kür Cisplatin (70 mg/m2, 1. gün) - Etoposid (Oral, 100 mg/m2 gün, 1-7. gün) almış ve düzenli takipleri yapılmış olan 54 hasta retrospektif olarak değerlendirmeye alındı Hastaların hastalıksız sağkalımlan ve genel sağkalımlan değerlendirildi. Ayrıca yaş, patolojik tanı, metastatik lenf nodu sayısı, östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR), C-erb B2 durumu, tümör çapı, tümörün greydi, lenfatik ve vasküler invazyon durumu, mastektomi ile kemoterapi başlama tarihi arasındaki süre gözden geçirildi. Bu patrametrelerin hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım üzerine olan etkileri değerlendirildi. 27Sonuçlar: 54 kadın hasta değerlendirildi. 1 hastaya bilateral meme kanseri tanısıyla bilateral MRM uygulanmıştı. Medyan yaş 46 (30-69), medyan takip süreleri 24.5 ay (6-44) olduğu bulundu. 6 hastada nüks (%1 1), 3 hastada ise ölüm (%5.5) görüldü. Takip sürelerinin kısa olması nedeniyle genel sağkalım ve hastalıksız sağkalımda medyan değere ulaşılamadı. Medyan iki yıllık takip sonunda hastalıksız sağkalım oranı %89, genel sağkalım ise %94.5 olarak bulundu. Genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım'ın tümör çapı (Tı,T2, T3), metastatik lenf nodu sayısı (1, 2, 3 lenf nodu), ER durumu (pozitif, negatif), PR durumu (pozitif, negatif), kemoterapiye başlama zamanlan (ilk 21 günde ve 21. günden sonra) ve tümör greydi ( Gı, G2, G3) ile ilişkisine bakıldı. Hasta sayısını azlığı ve takibin kısalığı nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05). Yorum: 1-3 lenf nodu pozitif meme kanserinde adjuvan 4 kür siklofosfamid- Adriamisine 2 kür Sisplatin-etoposid eklenmesi historik grup olarak sadece adjuvan 4 kür siklofosfamid-Adriamisin alanlar ile karşılaştırıldığında literatür bulgularına göre 2 yıllık medyan takipte total sağkalım ve hastalıksız sağkalım avantajı sağladığı saptandı. Uzun dönem avantajları takip edilmelidir. Anahtar kelimeler: Meme kanseri, adjuvan kemoterapi, siklofosfamid-adriamisin, cisplatin, etoposid. 28tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record