sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKayalı, Kurtuluş
dc.contributor.authorAkkaş, Hasan Hüseyin
dc.date.accessioned2022-05-27T08:48:31Z
dc.date.available2022-05-27T08:48:31Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80544
dc.description.abstractIn tins study, the approaching manners of Turhan Feyzioğlu, Aydın Yalçın, Metin And and Şerif Mardin who are the authors of Forum periodical to the political and cultural problems of Turkey during period between 1954 and 1957 have been studied. The authors have made the synthesis of Kemalisin and Western Liberal democracies and have established a democracy theory which is peculiar to us and within this frame; they have tried to produce the solutions for the problems of Turkey. Forum had a critical attitude against Democrat Party which had been ruling during that period which it was published. However, there is not any prejudice or anti democratic manner on the basis of these critiques. Democrat Parry had been criticized, since it did not fulfill the political obligations of the multi-party system and did not execute tile necessary opening out which has required by the democracy. The difference of the Forum movement than other formations is to being performed the ideas which were defended in periodical and being established institutional structures after 1960. The ideas of other intellectual movements (Kadro, Yön) were not reflected to the political practice by this manner. Forum is an exception in the Turkish intellectual life at this point of view. But one may say that the necessary attention did not paid to the periodical or one did not give importance to it Therefore, the political structure of 1950's and the ideological formation which forms the intellectual world of the intellectuals are not understood completely and one cannot penetrate into the problems. Another important characteristic of Forum is to aim to form a new intellectual type as proper for the multiparty period's conditions. It had been thought that the intellectuals whose their thoughts were formed by the corporatist ideas of the single parity period would not adapted to the new development at this point of view, there was not any sympathy to the past formations. Despite of all missing and limitations, the Forum movement is an important intellectual periodical which deserves the necessary interest It had left its mark during 1950' s. It became a periodical which all intellectuals at that period paid attention to it Therefore, as a periodical which produces the ideas within a certain mission, it is tried to be told that it has an important place in the Turkish intellectual life.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.titleForum dergisinin öne çıkmış temel entellektüellerinin Türkiye'nin siyasal ve kültürel sorunlarına yaklaşım biçimleri (1954-1957)tr_TR
dc.title.alternativeApproaching types of the principle intellectuals who are forements in the forum review to social and cultural problems of Turkey (1954-1957)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Forum Dergisi yazarlarından Turnan Feyzioğlu, Aydm Yalçın, Metin And ve Şerif Mardin'in 1954-1957 yılları arasındaki süreçte Türkiye'nin siyasal ve kültürel sorunlarına yaklaşım biçimleri incelenmiştir. Yazarlar, Kemalizmle Batılı liberal demokrasilerin sentezini yaparak bize özgü bir demokrasi teorisi oluşturmuşlar ve bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmeye çalışmışlardır. Forum yayımlandığı dönemde iktidarda bulunan Demokrat Parti'ye karşı eleştirel bir tutum takınmıştır. Fakat, bu eleştirelliğin temelinde herhangi bir önyargı ya da aııti-demokratik tavır yoktur. Demokrat Parti, çok partili dönemin siyasal gereklerini yerine getiremediği ve demokrasinin gerektirdiği açılımları yapamadığı için eleştMlnıiştir. Forum hareketinin diğer oluşumlardan farkı, dergide sunulan düşüncelerin ve kurumsal yapıların 1960'tan sonra hayata geçirilmesidir. Diğer aydın harekelerinin (Kadro, Yön) düşünceleri bn şekilde siyasal pratiğe yansımamıştır. Forum bn açıdan Türk düşünce tarihinde bir istisnadır. Fakat dergiye gereken önemin gösterilmediği ya da üzerinde durulmadığı söylenebilir. Bu yüzden de 1950'li yılların siyasal yapısı ve aydınların düşünce dünyalarını şekillendiren ideolojik formasyon tam olarak anlaşılamamakta ve sorunlara nüfuz edilememektedir. Forum'un önemli bir özelliği de, çok partili dönemin koşullarına uygun olarak, yeni bir aydın tipi oluşturmayı amaçlamış olmasıdır. Tek parti döneminin korporatist ideolojiyle düşünceleri şekillenen aydınların yeni sürece uyum sağlayamayacakları düşünülmüştür. Bu açıdan geçmişteki oluşumlara herhangi bir sempati duyulmamıştır. Bütün eksiklerine ve sınırlarına rağmen Forum hareketi, gereken ilgiyi hakeden önemli bir düşünce dergisidir. 1950'li yıllara damgasını vurmuştur. Dönemin bütün aydınlarının dikkatini çeken bir dergi olmuştur. Bu sebeple de belirli bir misyon çerçevesinde düşünce üreten dergi olarak Türk düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record