Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyüköztürk, Şener
dc.contributor.authorİrban, Haydar
dc.date.accessioned2022-05-27T08:41:37Z
dc.date.available2022-05-27T08:41:37Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80541
dc.description.abstractThe main goal of this study is to specify the relationships between jobsatisfaction, organizational commitment, state of participating in-service training andsome demographic variables. The model of the research is the model of relationshipsurvey. The study depends on the data gathered by applying a 116-question survey toa sample of 160. Job satisfaction and organizational questionaires were used in thestudy. Perceived job satisfaction questionaire?s and importance of job satisfactionquestionaire?s Cronbach alpha reliability coefficients are 0,93 and 0,94. Organizationalcommitment scale consists of three subscales. These are copliance, identification andinternalization. The cronbach alpha reliability coefficients of these subscales are 0,84,0,87 and 0,94. The data obtained were analyzed with SPSS programme.Some important results achieved from the study are: job satisfaction andorganizational commitment are affected by sex, marital status, rank, education andduty. It was found out that the job satisfaction level and organizational commitmentlevel of personel who have participated in-service training is not different from those ofpersonel who haven?t participated. That is, participating the training program does noteffect the job satisfaction level and organizational commitment level of personel.Moreover, the relationships between the the frequency of participation to the in-servicetraining and the level of job satisfaction and organizational commitment, and betweenparticipation to the in-service training in the last two years and the level of jobsatisfaction and organizational commitment were studied. It was observed that neitherparticipation frequency, nor participation in the last two years to the in-service trainingaffected the level of job satisfaction and organizational commitment of personel. Thereis a significant positive correlation between all dimensions of job satisfaction andcompliance dimension of organizational commitment and a significant negativecorrelation between all dimensions of job satisfaction and identification andinternalization dimensions of organizational commitment.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleJandarma Okulları Komutanlığı öğretim başkanlığı personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılıklarıtr_TR
dc.title.alternativeJob satisfaction and organizational commitment of Gendarmerie Schools Command education presidency personneltr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümütr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın ana amacı, iş doyumu ve örgütsel bağlılık değişkenlerininhizmet içi eğitime katılma durumu ve bazı demografik değişkenlerle ilişkilerinibelirlemektir. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Bu araştırma toplam 116sorudan oluşan soru kağıdının 160 kişilik bir gruba uygulanması sonucu elde edilenverilere dayanmaktadır. Araştırmada iş doyumu ve örgütsel bağlılık ölçeklerikullanılmıştır. İş doyumunu ölçmek için algılanan ve önem verilen iş doyumu ölçeklerikullanılmış olup, ölçeklerin Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları 0,93 ve 0,94'dur.Örgütsel bağlılık ölçeği ise 3 alt ölçekten oluşmuştur. Bunlar uyum, özdeşleşme veiçselleştirmedir. Ölçeklerin Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları 0,84, 0,87 ve 0,94'dür.Elde edilen veriler, SPSS programında çözümlenmiştir.Araştırmadan elde edilen bazı önemli sonuçlar şunlardır: Personelin işdoyumu ve örgütsel bağlılıkları cinsiyete, medeni duruma, rütbeye, eğitim durumuna vegörev durumuna göre farklılaşmaktadır. Hizmet içi eğitime katılan ve katılmayanpersonelin iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları karşılaştırıldığında, bu iki grubun iş doyumlarının ve örgütsel bağlılıklarının hiçbir boyutta anlamlı bir farklılıkgöstermediği bulunmuştur. Ayrıca yapılan analizlerde, hizmet içi eğitimlere katılmasıklığı ile boyutlara göre iş doyumu ve örgütsel bağlılık puanları arasındaki ilişkiirdelenmiş ve hizmet içi eğitime katılma durumunda olduğu gibi, katılma sıklığıdeğişkeninin de iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerinde etkili olmadığı görülmüştür.Buna ek olarak, son iki yılda hizmet içi eğitime katılma durumunun iş doyumunu veörgütsel bağlılığı etkileyip, etkilemediği de incelenmiş ve etkilemediği bulunmuştur. İşdoyumunun bütün alt boyutları örgütsel bağlılığın alt boyutlarından uyum boyutuylapozitif, özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarıyla ise negatif yönde anlamlı düzeydeilişkilidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record