sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇok, Figen
dc.contributor.authorÇetin, Hicran
dc.date.accessioned2022-05-27T08:39:56Z
dc.date.available2022-05-27T08:39:56Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80540
dc.description.abstractThis research investigated the attitudes toward violence studentadolescents considering the age and gender variables. The aim of theresearch is to investigate whether the attitude of violence ofadolescents shows a significant difference according to age, sex andthe interaction of effects of age and sex.The research is limited to studyent adolescents from bothgenders, age groups as well as from different socioeconomic levels inAnkara province. The research also has time limitations, which wasperformed during the educational year 2003-2004. Therefore, theresearch reflects the attitude of this time period.A group of totally 400 adolescents aged 14-21 and attending first,second, and third years of high-school as well as first and second yearsof university participated the research in 2003-2004 educational year.The adolescents participating the research were attending differenttypes of schools and had varying income levels, so it was possiblehave a representing sample of having adolescents attending differenttypes of schools. In data collection the `Adolescents? Violence BehaviorScale? was developed by the researcher had been used. This is a fivepoint Likert scale consisting of ten items. In order to determine thebasic structure of the scale we performed exploratory factor analysis,and the obtained data were supported by confirmatory factor analysis.The developed scale had been applied to the research group, and SPSS10.0 was used for data analyses. The data had been analyzed by two-way ANOVA for İndependent Sample, and the conclusions had beendrawn .The analyzes indicated that the attitudes towards violenceshowed a significant difference according to sex, where the maleadolescents have more positive attitudes towards than females. Thisfinding has similarity with the studies and explanations in the literature.A considerable number of studies show that the boys are considered asa major risk factor for violence. Attitudes toward violence according toage was also analyzed between two age groups 14-17 and 18-21, wherewe found out that the attitudes towards violence showed significantdifference according to the age group. The interaction of age andgender has not been found significant.Key Words: Adolescent, violence, adolescents? attitude towardsviolencetr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleÖğrenci ergenlerin şiddete yönelik tutumları: Yaş ve cinsiyete göre bir incelemetr_TR
dc.title.alternativeStudent adolescents attitudes towards violence: An investigation based on aged and gendertr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümütr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada okuyan ergenlerin şiddete yönelik tutumlarınınyaş ve cinsiyet değişkenleri ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.Araştırmanın amacı okuyan ergenlerin şiddete yönelik tutumlarının yaş,cinsiyet, yaş ve cinsiyetin ortak etkilerine göre anlamlı bir farklılıkgösterip göstermediğini incelemektir.Araştırma Ankara İli sınırları içerisinde, çeşitli cinsiyet, yaş grubuve sosyoekonomik düzeyde ve okuyan ergenler ile sınırlıdır. Araştırmazaman bakımından da sınırlılıklar taşımaktadır. Araştırma verileri 2003-2004 öğretim yılı içerisinde toplanmıştır. Dolayısıyla çalışma bu zamandilimindeki tutumları yansıtmaktadır.Araştırmaya, 2003-2004 eğitim-öğretim yılı içinde, lise bir, iki veüçüncü sınıflar ile üniversite bir ve ikinci sınıflarda okuyan, 14-21yaşlarında, toplam 400 kişilik bir ergen grubu katılmıştır. Araştırmayafarklı gelir düzeylerine sahip, farklı okul türlerinde eğitim gören ergenlerkatılmıştır. Böylece okuyan ergenler arasında farklı okul türlerindeeğitim gören ergenler bir arada değerlendirilebilmiştir. Araştırmaverilerinin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen ?ErgenlerinŞiddete Yönelik Tutumları Ölçeği?nden yararlanılmıştır. Ölçek 5'li likerttipinde olup toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin temel yapısınıbelirleyebilmek amacıyla açımlayıcı (exploratory) faktör analiziuygulanmış, elde edilen bulguların desteklenebilmesi amacıyladadoğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi yapılmıştır. Geliştirilen ölçekaraştırmaya katılan ergen grubuna uygulanmış, verilerinçözümlenmesinde SPSS 10.0 programı kullanılmıştır. Veriler İlişkisizÖlçümler İçin İki Faktörlü ANOVA ile çözümlenmiş ve sonuçlardeğerlendirilmiştir.Yapılan analizler sonucunda, şiddete yönelik tutumların cinsiyetegöre anlamlı bir fark gösterdiği ve erkek ergenlerin kız ergenlere göreşiddeti daha çok onayladıkları bulunmuştur. Bu bulgu literatürdekiaçıklamalar ve yapılan çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Çoksayıda çalışma cinsiyetin tek başına şiddet için önemli bir risk etkeniolduğunu göstermektedir. Ergenlerin şiddete yönelik tutumlarınıyaş faktörüne göre incelerken yaş grupları 14-17 ve 18-21 olarak ikigruba ayrılmış ve araştırmada bu iki grup arasında bir fark olupolmadığına bakılmıştır. Ergenlerin şiddete yönelik tutumlarının 14-17 ve18-21 yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur.Cinsiyetin ve yaş gruplarının, ergenlerin şiddete yönelik tutumlarıüzerindeki ortak etkisi ise anlamlı bulunmamıştır.Anahtar Kelimeler: Ergen, şiddet, ergenlerin şiddete yöneliktutumutr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record