sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnder, Hasan
dc.contributor.authorAkkuş, Okay
dc.date.accessioned2022-05-24T14:08:55Z
dc.date.available2022-05-24T14:08:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80446
dc.description.abstractIn this research it is investigated that The Job Satisfaction Levels of Counsellors Working at the Guidance Research Centres in Ankara in terms of whether there is difference between some variables.Sample of the research consists of 121 counsellors working at 15 different guidance research centre in Ankara in fall semester during the 2009?2010 curriculum year. 94 teachers accepted to fill the questionnaire and their data were used. The research data were collected by using the job satisfaction scale and personal information sheet. Anova and t-test methots were used to evaluate the result.In this study, the counsellors; gender, age, amount of working time, marital status, education level, graduation variable, tecnological efficiency of working conditions, the relationship between the management of institution, are examined as subscale of job satisfaction.According to the finding of the research, the guidance counsellors working at the guidance research centers there is no the job satisfaction levels of significant difference between gender, age, marital status, education level, graduation variable, amount of working time, tecnological efficiency of working conditions. However there are some the levels of job satisfaction were looking to their score significantly difference between the variable of having good relationship of guidance counsellor with the management of institutiontr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectRehberliktr_TR
dc.subjectöğretmentr_TR
dc.titleRehberlik araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe evaluation of the job satisfaction levels of the guidance counsellors working at the guidance research centerstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, Ankara ilindeki Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Görevli Rehber Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin bazı değişkenlere göre aralarında fark olup olmadığı açısından incelenmiştir.Araştırma 2009?2010 öğretim yılı güz döneminde Ankara ili sınırları içerisindeki 15 tane olan Rehberlik Araştırma Merkezinde görev yapan 121 rehber öğretmeni kapsamaktadır. Bunlardan araştırmaya katılmayı kabul eden ve anketleri istenildiği gibi dolduran 94 kişinin verileri kullanılmıştır. Araştırma verilerini değerlendirmek için Mesleki Doyum Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t-testi ve anova teknikleri kullanılmıştır.Araştırmada iş doyumu alt boyutlarından cinsiyet, yaş, çalışma yılı, medeni durum, öğrenim durumu, mezun olunan alan, çalışma koşullarının teknolojik yeterliliği, kurum yönetimi ile çalışanlar arası ilişkiler ele alınmıştır.Araştırma sonuçlarına göre rehberlik araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlerin; cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, mezun oldukları alan, çalışma yılı ve çalışma koşullarının teknolojik yeterliliği değişkenlerine iş doyumu düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma bulunmamıştır. Bunun yanında rehber öğretmenlerin kurum yönetimiyle çalışanlar arasında iyi ilişkiler oluşturması değişkenine göre aldıkları puanlara bakıldığında iş doyumu düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record