sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilir, Mehmet
dc.contributor.authorÇınar, Oğuzhan
dc.date.accessioned2022-05-24T14:01:20Z
dc.date.available2022-05-24T14:01:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80443
dc.description.abstractEvaluation of in-service training program that are served to ADANATeachers ? Computer and Internet Using Course? within the purpose ofevaluating all educational activities through we need to confirm and fix theproblems in all institutions where in-service activities are arranged. As is inall educational activities also in-service activities need to be evaluated. Thepercent of achieveing objectives in in-service training, may due to theparticipators? behavioristics and their training process. ? Education forFuture? is managed to be used by the computer and computer labs userteachers and, must be evaluated in order to understand whether theprogram is sufficient actual demands of them and how much it correspondstheir requests.This research study is made by Ministry of Education at Adanaprovince in order to improve and evaluate in-service training courses titledas ?usage of computer and enternet?? for primary and secondary schoolteachers . This researchs? focus is the primary and secondary schoolteachers in Adana province . The sampling of research study is 140teachers who participated to the titled training course . In this research studya questionaire is used as such a kind of quantitative survey .This questionaire is firstly served to the 20 people as a pilot study topre-evaluate the in-service training course . The statements ( answers) firstlywere executed with the factor analysis and according to result comparisons,formed criterias were collected under 3 subtitles. The subtitles are; ?Relatingvito Preparation of In service Training? and ?Relating to Application ofEducational Programmes? and ?Relating to Evaluation Post- Application? .After all the statements were treated with the Likert scale due to thevalidity and reliability test none of the questions had any leak of reliability .The questionary reliability coefficent and the subtitles sufficiency is resultedquitely high . Frequent distrubution for the personal infomation questienarywas prepared and consequently commented. T- Test and ANOVA Tests areapplied to gain the control ; whether teacher?s in-servicing trainingquestionaire answers change according to their personal characteristics ornot.The diagnosis of this research is;Teachers? gender and their ages demographics don?t show significantdifferentiation beside this ( due to branch variation) visual ?plastic artteachers show meaningful optimist perspective , synchronously theclassroom teachers show relatively pessimist perspertive than the otherbranch teachers . In professional seniority variety , it is established thatteachers show more interest to adopt in principle in their first five yearexperience. Most of the teachers think that tenancy of enternet andcomputers in their lessons effects the succes of lessons positively . Theteachers on the contrary are negative to the questions of the evaluation .Generally positive results have been gained during the evaluation , butthere is no sufficiency evaluation pre-test before the courses for teachers andsome of the teachers denoted that they felt apprehension and inhibition.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAdanatr_TR
dc.subjectbilgisayartr_TR
dc.subjectinternettr_TR
dc.titleAdana ili öğretmenlerine sunulan bilgisayar ve internet kullanımı kursunun değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of in-service training program that are served to adana teachers ? computer and internet using course?tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetKurumlarda düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin planlanmasındave uygulanmasında karşılaşılan problemleri saptamak ve düzeltmekamacıyla, her eğitim faaliyetinde olduğu gibi hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin dedeğerlendirilmesi gerekmektedir. Hizmetiçi eğitimde, amaçlara ulaşmaderecesi, eğitilen insanların öğrenim yaşantıları yoluyla davranışlarındakideğişmenin yönünde ve miktarında olabilir. Öğretmenlerin bilgisayarı veinterneti etkin kullanmasını amaçlayan ?Bilgisayar ve İnternet Kullanımı?kurslarının günümüz koşullarına ve kursiyerlerin ihtiyaçlarına ne derececevap verdiğinin araştırılması amacıyla değerlendirme yapılmasıgerekmektedir.Bu araştırma, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Adana İlinde ilk veorta dereceli eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere sunulan yerel?Bilgisayar ve İnternet Kullanımı? konulu hizmetiçi eğitim kurslarınındeğerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni, belirtilen kursakatılan, Adana il merkezinde görev yapan ilk ve orta dereceli okullarınöğretmenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise bu kurslara katılan140 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada bir nicel araştırma aracı olananket kullanılmıştır.Adana İli öğretmenlerine sunulan hizmetiçi eğitimin değerlendirilmesiamacıyla hazırlanan anket öncelikli olarak 20 kişiden oluşan pilot örneğeuygulanmıştır. Verilen yanıtlar için öncelikle faktör analizi uygulanmış eldeivedilen sonuçlara göre oluşturulan ölçek 3 alt başlıkta toplanmıştır.Bunlar; ?Hizmetiçi Eğitim Programının Ön Hazırlıklarına İlişkin?, ?HizmetiçiEğitim Programının Uygulanışına İlişkin? ve ?Hizmetiçi Eğitim ProgramınınUygulama Sonrasındaki Değerlendirmeye? İlişkin alt başlıklardır.Ardından likert ölçek için verilen yanıtlar geçerlilik güvenirlilik analizinetabii tutulmuş, güvenilirliği düşüren soruya rastlanmamıştır. Güvenilirlikkatsayıları hem ölçeğin tamamı için hem de alt başlıklar için çok yüksekçıkmıştır. Kişisel bilgiler için oluşturulan sorular için frekans dağılımlarıhazırlanmış ve ardından yorumlanmıştır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimideğerlendirme anketine verdikleri cevapların kişisel özelliklerine göre değişipdeğişmediğinin kontrolü için T-Testi ve ANOVA Testi uygulanmış, elde edilensonuçlar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Bu araştırmada elde edilenönemli bulgular ise şöyledir:Öğretmenlerin cinsiyet ve yaş değişkeninin hizmetiçi değerlendirmedeanlamlı bir fark oluşturmadığı, branş değişkeninde ise görsel sanatlaröğretmenlerinin daha ilgili ve olumlu, sınıf öğretmenlerinin ise diğer branşlaranispeten daha olumsuz bir bakış açısı sergiledikleri, saptanmıştır. Meslekikıdem değişkeninde ise mesleğin ilk 5 yılındaki öğretmenlerin eğitimlere dahailgili ve benimsemiş oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin çok büyük birçoğunluğu bilgisayar ve internetin derslerde aktif kullanımının başarıyıartıracağını düşünmektedir. Aksini belirten öğretmenlerimizindeğerlendirmeye ilişkin maddelere verdikleri yanıtlarında olumsuz olduğusaptanmıştır. Değerlendirmelerde genellikle olumlu sonuçlara ulaşılmış olsada; kurs başında öğretmenlerin programla ilgili giriş yeterlilikleri ölçülmediği,öğretmenlerin bir kısmı ise korku ve çekingenlik duygusu yaşadığınıbelirtmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record