sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkorkut, Korkut
dc.contributor.authorTekin, Kemal Doruk
dc.date.accessioned2022-04-13T13:30:14Z
dc.date.available2022-04-13T13:30:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78780
dc.description.abstractBanks are the leading actors of economic life; hence the obligation of protecting the secrets related to their own internal procedures, structural and institutional features is of great importance to them. Banks prefer to keep some of their information and documents protected in order to maintain their rivalry force and integrity in the market and in the public opinion. Anyone who might get hold of these secrets due to either his/her position at the bank or other possible relations with the bank is obliged to keep them protected. People who learn these secrets either because of their positions at the banks or from their relations with the banks are liable to keep them hidden. The extent of this liability, the conditions where one doesn?t count liable, the sanctions and procedures when one doesn?t honor this obligation are laid out mainly by the banking law and Securities Exchange Act and also by other related laws and regulations. Acting against these obligations will result in legal and criminal charges.Even though the laws and regulations are very clear about the conditions where one doesn?t count reliable from not protecting the information and documents that can be counted as a bank secret, it is really hard to speak of a bank secret concept in the banks that are operating under the securities legislation. The public banks need to inform the public regularly about their economical and administrative activities in order to fulfill the public disclosure principle. With the principles like public disclosure and institutional management serving for a more transparent market, the extent of the obligation of keeping bank secrets hidden has been diminished.As a summary, keeping the boundaries of this obligation too wide and being too discreet about bank?s activities will not only harm the shareholders, investors and other actor?s rights ?to be informed? but it will also effect the balance in the economical market and will make the investors feel more insecure due to the higher risked environment it created. For this reason, maintaining the balance between this obligation and the obligation of public disclosure, which banks with institutional management principles have, is the most essential asset in creating a healthy and well organized economical life.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBankacılık sektörütr_TR
dc.subjectSır saklamatr_TR
dc.titleBanka sırrı kavramı yönünden banlarda sır saklama yükümlülüğütr_TR
dc.title.alternativeThe secrecy obligation of banks in terms of the bank secret concepttr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBankacılıktr_TR
dc.description.ozetİktisadi hayatın baş aktörleri olan bankalar açısından kendi iç işleyişlerine, yapısal ve kurumsal özelliklerine ilişkin sırları kapsayan ?banka sırları?nın saklanması yükümlülüğü büyük önem arz eder. Bankalar; faaliyet gösterdikleri sektördeki rakipleriyle rekabet edebilmek, piyasalardaki ve kamuoyundaki saygınlıklarını koruyabilmek amacıyla kendilerine ait birtakım bilgi ve belgeleri sır olarak muhafaza etmek ister. Görevleri ve/veya banka ile olan ilişkilerinden dolayı bahsedilen sırları öğrenen kişiler banka sırlarını korumakla ve gizli tutmakla yükümlüdürler. Yükümlülüğün kapsamı, yükümlülüğün ihlali sayılmayan haller, yükümlülüğün ihlali hallerinde başvurulacak yollar ve yaptırımlar, Bank. K. ve SerPK başta olmak üzere ilgili mevzuat tarafından düzenlenmiştir. Söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışlar, sır saklamakla yükümlü kişiler açısından hukuki ve cezai sonuçlar doğuracaktır.Banka sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin saklanması yükümlülüğünün ihlali sayılmayan haller mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Özellikle sermaye piyasası mevzuatına tabi halka açık bankalarda sır kavramından bahsetmek oldukça güçtür. Kamuyu aydınlatma ilkesi gereğince halka açık bankalar iktisadi ve idari bütün faaliyetleri hakkında düzenli olarak kamuyu bilgilendirmek zorundadır. Kamuyu aydınlatma ilkesi, kurumsal yönetim ilkeleri gibi piyasaların şeffaflaşması amacını güden düzenlemeler nedeniyle bankalar açısından sır kavramının kapsamı oldukça daralmıştır.Özet olarak; banka sırrının kapsamının çok geniş tutulması ve bankalara ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasında ketum davranılması halinde; pay sahiplerinin, yatırımcıların ve ekonomi piyasalarındaki diğer aktörlerin bilgi alma hakları zedelenecektir. Bu durum ekonomi piyasalarının dengesini bozarak öngörebileceklerinden daha yüksek bir risk altında kalan yatırımcıların da ürkek davranmasına neden olacaktır. Bu nedenle, banka sırrının saklanması yükümlülüğü ile bankaların kamuyu aydınlatma zorunluluğu arasındaki dengenin kurulması, sağlıklı bir ekonomik düzenin oluşturulabilmesi için hayati önem taşımaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record