Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorHablemitoğlu, Şenğül
dc.contributor.authorErdem, Enver
dc.date.accessioned2022-04-07T06:59:21Z
dc.date.available2022-04-07T06:59:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78407
dc.description.abstractThis study was planned and conducted to define the houses with SWOT Analysis in the theory of Maslow?s hierarchy of needs. A total of 150 personnels in Turkish Vakıf Bank Main Office sellected by random sampling method and included in to study. Survey tecniques were used in gathering the research materials. Answers given to sentences typed Likert were scored, used as technique of factor analysis ?varimax analysis technique? for reliability and items with factor loading less than 0.30 were deleted. In order to test the safety of questionare were calculated ?cronbach alpha? as inner consistency coefficient. In the research definitive variable as sex, education level and house ownership scales has take part. On scales that phisical social and economical variable is used, t-test has made to define the difference which depends on variables and results are interpreted (commented) by 0.05 and 0.01 sensibility. SWOT Analysis has applied for the results of the t-test. In the research, answers regarding the family?s perception and evaluation of residency is shown in absolute and percent values in the parts that the Likert scale is used, independent variables such as gender, level of education and residency ownership are taken into account, in the t-test made to determine the difference depending on scale variables, the results are interpreted at 0.01 and 0.05 meaning level. A Swot Analysis is made accordingly.33.3% of the participants are women, 66.7% are men. 60.7% have educational levels that is equal to or lower than high school. 44.7% of the individuals are home owners where 55.3% are tenants. The average number of individuals in the family is 4, the average number of children is 2 and the average age of the individuals is 31.It is understood that the individuals? assessment of their residency?s physical, social and economical attributes aren?t based on personal characteristics, it is generally based on the conditions of the residencies they live in. The SWOT Analysis show that, individuals choose to live in residencies that meet their ?safety needs? while evaluating the physical attributes of the residency, that they don?t encounter any problems about meeting their ?physiological needs? while evaluating the social attributes, but have expressed certain discontent about meeting their ?social needs? and ?love and belonging needs?. Furthermore, while evaluating the economical attributes, it is understood that individuals? ?self actualization? and ?love and belonging needs? aren?t met and their ?social needs? are not fulfilled from the economical point of view.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEv Ekonomisitr_TR
dc.subjectİhtiyaçlar Hiyerarşisitr_TR
dc.titleMaslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre konutların swot analizi ile değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe assesment of houses with swot analysis in the theory of Maslow's hierarchy of needstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, Maslow' un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre konutların Swot Analizi ile değerlendirilmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Ankara İli'nde Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı 150 hizmet personeli araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma materyalinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Likert tipi cümlelere verilen yanıtlar puanlanmış, aracın yapı geçerliliğini kontrol etmek için bir faktör analizi tekniği olan ?Döndürülmüş Temel Bileşenler Analizi? uygulanmış, faktör yükü 0.30'dan düşük olan cümleler hesaplamalara dahil edilmemiştir. Anket formunun güvenirliği için iç tutarlılık kat sayısı olan ?Cronbach Alpha? hesaplanmıştır. Araştırmada, ailelerin konut ile ilgili algı ve değerlendirmelerine ilişkin Likert ölçeğinin yer aldığı bölümlerde bireylerin verdikleri yanıtlar mutlak ve yüzde değerlerle gösterilmiş, toplumsal cinsiyet, eğitim düzeyi ve konut mülkiyeti bağımsız değişkenleri dikkate alınmış, ölçek değişkenlere bağlı farklılığın belirlenebilmesi için t-testi yapılırken bulgular 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Yapılan t-testi sonuçlarına göre Swot Analizi uygulanmıştır.Araştırmaya katılanların % 33.3'ü kadın, % 66.7' si erkektir. Eğitim düzeyi lise ve liseden az olanların oranı % 60.7' dir. Bireylerin % 44.7' si ev sahibi, % 55.3'ü kiracıdır ve ailedeki ortalama birey sayısı 4, ortalama çocuk sayısı 2 ve bireylerin ortalama yaşı 31 olarak belirlenmiştir.Bireylerin yaşadıkları konutları fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikleri açısından değerlendirmelerinin bireysel özellikleri ile ilişkili olmadığı ve genel olarak bu değerlendirmeleri yaşadıkları konutların koşullarını dikkate alarak yaptıkları anlaşılmaktadır. SWOT Analizine göre, bireylerin özellikle konutların fiziksel özelliklerini değerlendirirken ?güvenlik? ihtiyacı?nın karşılanmasını sağlayan konutlarda yaşadıkları, sosyal özelliklerini değerlendirirken ?fizyolojik ihtiyaçları?nın karşılanmasında sorunla karşılaşmadıkları, ancak ?sosyal ihtiyaçlar? ve ?değer verilme ihtiyacı?nın karşılanmasında bazı eksiklikleri dile getirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca konutların ekonomik özelliklerini açısından da bireylerin ?kendini gerçekleştirme? ve ?değer verilme ihtiyaçları?nın karşılanmadığı, burada ekonomik boyut ile ilgili olarak ?sosyal ihtiyaçlar?ın da yeterli düzeyde yerine getirilemediği anlaşılmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record