Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtabek, Ümit
dc.contributor.authorYılmaz, Methi
dc.date.accessioned2022-04-05T11:16:41Z
dc.date.available2022-04-05T11:16:41Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78314
dc.description.abstractThe study titled "Corporate Image in Business Enterprises and the Main Parameters on It's Formation", investigates the corporation image under the light of like related concepts such as corporation identity, corporate culture, brand image, social responsibility conscience and public relations. The relational levels of these concepts to corporate image concept are also examined and the findings of a case study on Sheraton Ankara Hotel & Towers were evaluated in this context. In the first three parts of the study, image, corporate image, brand image, corporate identity, corporate culture, social responsibility conscience in business enterprises, corporate image management and public relations concepts were defined and discussed. In the fourth part, The Public Relations for Corporate Image of Sheraton Ankara Hotel & Towers was investigated by using the case study research method. Additionally, other similar studies on the subject were also evaluated. In the case study, some concepts, which are evaluated in the theoretical framework of the thesis, were assessed in connection with the important points on corporate image and the activity categories of corporate image formation. In similar context, the activities that have been realized by Sheraton Ankara Hotel & Towers, are examined to reveal the corporate' s understanding of image and the perceptive of social responsibility conscience. The findings from the interviews of corporate' s public relations managers and other employees and from the observations of the event area were used to reveal the perceptive of corporate image wholly. On the other hand, the web site (www.sheratonankara.com) of the corporation was evaluated in connection with corporation image. In the study, it is claimed that the activities towards corporation identity and corporation image can only be successful if they are realized in integration and in coordination with each other, even if they are different concepts. Parallel to this, it is also claimed that success of activities on corporate image can be achieved by narrowing the distance between "the real image" as the present image in the societyand "the ideal image" as the aimed image. In this context, the case study of Sheraton Ankara Hotel & Towers revealed that there are firm relations between corporate identity and corporate image and between real image and ideal image. It is concluded that the case study of Sheraton Ankara Hotel & Towers supports our hypothesis that "in order to successfully reach the ideal corporate image, related concepts; brand image, corporate culture, corporate identity, social responsibility conscience of corporation and public relations have to be taken into consideration in integration." Is found that Sheraton Ankara Hotel & Tower's corporate image has been formed by an integrative approach based on the related corporate concepts.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHalkla ilişkilertr_TR
dc.titleİşletmelerde kurumsal imaj ve oluşumundaki ana etkenler, bir örnek olay incelemesi: Sheraton Ankara Hotel and Towerstr_TR
dc.title.alternativeCorporate image in business enterprises and the main parameters on it's formationtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHalkla İlişkiler ve Tanıtımtr_TR
dc.description.ozetİşletmelerde Kurumsal İmaj ve Oluşumundaki Ana Etkenler" başlıklı bu tez çalışmasında kurum imajı; kurum kimliği, kurum kültürü, marka imajı, sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal imaj yönetimi ve halkla ilişkiler gibi kavramlar ışığında ele alınmıştır. Ayrıca kurum imajı kavramının bu kavramlarla olan ilişki düzeyi incelenmiş ve Sheraton Ankara Hotel & Towers örnek olayı çerçevesinde elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Tez çalışmasının ilk üç bölümünde temel olarak, imaj, kurumsal imaj, marka imajı, kurum kimliği, kurum kültürü, işletmelerde sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal imaj yönetimi ve halkla ilişkiler kavramları tanımlanmış ve tartışılmıştır. Dördüncü bölümde ise örnek olay incelemesi araştırma yöntemi kullanılarak Sheraton Ankara Hotel & Towers'in Kurumsal İmaj Halkla İlişkileri incelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak bugüne kadar yapılmış benzer örnek çalışmalar da ele alınmıştır. Örnek olay incelemesinde, tez çalışmasının kuramsal inceleme kısmında ele alınan bazı kavramlar, kurumsal imaj konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve kurumsal imaj oluşturma çalışmaları kategorileriyle bağlantılı olarak ele alınmış olup, yapılan aktivitelere de değinilerek kurumun kurumsal imaj anlayışı ve bu bağlamda sosyal sorumluluk bilincine bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kurumun Halkla İlişkiler Müdireleri ve diğer çalışanlar ile yapılan görüşmeler ile olay yeri gözlemlerinden elde edilen verilerden kurumun kurumsal imaja bakış açısı bir bütün halinde anlaşılmasında yararlanılmıştır. Ayrıca, kurumun web sitesi de (www.sheratonankara.com) kurumsal imaj bağlamında değerlendirilmiştir. Bu tez çalışmasında, kurum kimliği ve kurumsal imaj çalışmalarının, birbirlerinden ayrı kavramlar olmakla birlikte, birbirleriyle eşgüdümlü ve tümleşik olarak gerçekleştirildiklerinde başarılı olabileceği savunulmuştur. Benzer şekilde, yine kurumsal imaj çalışmalarının başarısının, kurumun toplumun gözünde varolan "reel imaf'in ulaşılmak istenen "ideal imaj"ı mümkün olduğunca yakalayabilmesi ilegerçekleşebileceği savunulmuştur. Bu bağlamda, Sheraton Ankara Hotel &Towers örnek olay incelemesi, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj ile kurumun reel imajı ve ideal imajı arasında büyük yakınlıkların söz konusu olduğunu göstermiştir. Sheraton Ankara Hotel &Towers'ın örnek olayının, bu çalışmada savunulan, "ideal kurumsal imajın yakalanabilmesi yolunda, kurumsal imaj kavramıyla doğrudan ilgili marka imajı, kurum kültürü, kurum kimliği, kurumun sosyal sorumluluk bilinci ve halkla ilişkiler gibi kavramların tümleşik (entegre) bir şekilde ele alınması ile başarının olanaklı olduğu" varsayımını destekler nitelikte olduğu ve kurum olarak Sheraton Ankara Hotel &Towers'ın, yukarıda belirtilen kurumsal öğelerin tümleşik olarak etkisiyle biçimlenen bir kurumsal imaj ortaya koyduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record