Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKeser, Hafize
dc.contributor.authorUzunboylu, Hüseyin
dc.date.accessioned2022-04-04T07:38:07Z
dc.date.available2022-04-04T07:38:07Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78261
dc.description.abstractThis study has been executed to put out the efficiency of the exercises of English grammar instruction on the success of the student when it is applied on web assisted. The study had been executed in accordance with the experimental study model. The experiment group of the study has been used a web site that was established and they made the exercises of English grammar in the study. For this purpose, the subjects have done activities such as Chat (IRC), wrote the message on the discussion board, and played the games on the web by using the grammar rules besides answering the exercise questions that are on the web. The data of study has been collected by "English Grammar Test" and "English Attitude Scale", which their validity and reliability were tested. The qualitative data has been collected by the interview method and interview forms that were prepared. The studies of master thesis and doctorate dissertation, related with the study subject and concerned learning-teaching theories was took part in the study report. The results of the study had been handled in the direction of sub-aims of the study and explained as the tables and interpreted. It was found that the English grammar success of the experimental groups' subjects who make the English grammar exercises on Web assisted was higher than the control groups' subject who make them due to traditional method. At the end of the study, the results that were findings and the recommendations that were developed had taken part. In addition, the suplements had placed at the end of the study.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleWeb destekli İngilizce öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeEfficiency of web assisted English language instruction the success of the studenttr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Programı ve Öğretimi Bölümütr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, İngilizce dilbilgisi öğretiminin alıştırma çalışmaları Web destekli yapıldığında öğrenci başarısına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma deneysel araştırma modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada, hazırlanan bir web sitesi araştırmanın deney grubu denekleri tarafından kullanılarak, İngilizce dilbilgisi alıştırmalarını yapmışlardır. Bu amaçla denekler web ortamında bulunan alıştırma sorularının yanında, İngilizce dilbilgisi kurallarını kullanarak sohbet (chat), tartışma tahtasına mesaj bırakma, web ortamında oyun oynama gibi etkinlikler yapmışlardır. Araştırma verileri geçerliliği ve güvenirliliği yapılan "İngilizce Dilbilgisi Testi" ve "İngilizceye İlişkin Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Nitel anlamdaki veriler oluşturulan görüşme formları aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma raporunda araştırma konusuyla ilgili olan yüksek lisans ve doktora tezlerine ve ilgili öğrenme-öğretme kuramlarına yer verilmiştir. Araştırma bulguları araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele alınarak tablolar halinde açıklanarak, yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak, İngilizce dilbilgisi alıştırma çalışmalarını web destekli olarak yapan deney grubu deneklerinin İngilizce dilbilgisi başarısı, geleneksel öğretim yöntemiyle yapan kontrol grubu deneklerine göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilen önerilere yer verilmiştir. Ayrıca araştırma raporunun sonunda ekler yer almıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record