Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Nurettin
dc.contributor.authorKılıç, Ebru
dc.date.accessioned2022-03-25T10:57:24Z
dc.date.available2022-03-25T10:57:24Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78060
dc.description.abstractABSTRACT LEARNING ACTIVITIES PREFERENCE OF THE DOMINANT LEARNING STYLE IN WEB-BASED LEARNING, AND ITS IMPACT ON ACADEMIC ACHIEVEMENT Kılıç, Ebru Master of Science, Educational Technology Program Adviser : Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şimşek. Ocak 2002, 101 pages This study was realized to determine learning activities preference of the dominant learning style in web-based learning, and its impact on academic achievement. Theoretical basis of this study is Kolb Learning Style Model. Learning styles of 1 1 8 sample were determined through the use of Kolb Learning Style Inventory. As a result of this, it was revealed that 51 of the sample were convergers, 26 were divergers, 24 were assimilators, and 17 were accomodators. Following a pre-test, a two-week training was provided through a web site, which involved appropriate activities in accordance with each learning type. A post-test was applied at the end of the study. During the study, learning activities preferred by the subjects were recorded by the computer into a specially designed database, and these records were then used to calculate consistency scores as to the dominant learning style. Consistency scores for the learning activities were analyzed through mean and standard deviation, and variance of these scores to learning styles was analyzed through one-way variance test. General achievement scores of the subjects were determined via a relevant T-test, whereas Vllresponsiveness of the achievement scores to the dominant learning style and consistency scores was determined through one-way variance tests. Findings as to the distribution of dominant learning styles of the subjects verify the other findings existing in the literature. Consistency between the dominant learning style and the learning activities was determined as being at "indefinite consistency level" which did not differ according to the dominant learning style. Achievement scores of the subjects, both at general level and at sub-groups, increased meaningfully. It was determined that achievement scores of the subjects did not differ in accordance with the consistency scores regarding learning activity preferences. Findings of the study reveals that application of the suggestions concerning "appropriate learning activities," as stated in the literature, needs cultural adaptationtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleWeb temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Programı ve Öğretimi Bölümütr_TR
dc.description.ozetÖZET WEB TEMELLİ ÖĞRENMEDE BASKIN ÖĞRENME STİLİNİN ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ TERCİHİ VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Kılıç, Ebru Yüksek Lisans, Eğitim Teknolojisi Programı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Şimşek. Ocak 2002, 101 sayfa Bu araştırma, web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kuramsal temelini Kolb Öğrenme Stilleri Modeli oluşturmaktadır. Kolb öğrenme Stilleri Envanteri kullanılarak öğrenme stilleri belirlenen 118 deneğin, 51 'i özümseyen, 26'sı ayrıştıran, 24'ü değiştiren ve 17'si de yerleştiren öğrenme tipine sahiptir. Bu deneklere öntest uygulandıktan sonra, her bir öğrenme tipine uygun etkinlikler içeren bir web sitesi ile iki haftalık bir öğrenim sağlanmıştır, uygulama sonunda sontest uygulanmıştır. Uygulama sırasında, deneklerin tercih ettikleri öğrenme etkinlikleri özel olarak hazırlanan bir veri tabanında bilgisayar tarafından kaydedilmiş ve bu kayıtlar daha sonra baskın öğrenme stiline ilişkin tutarlılık puanlarının hesaplanmasında kullanılmıştır. öğrenme etkinlikleri tercihine ilişkin tutarlılık puanları aritmetik ortalama ve standart sapma, bu puanların öğrenme stillerine göre değişkenliği tek yönlü varyans; denek grubunun genel erişi puanlan ilişkili t-testi, erişi puanlarının baskın öğrenme stiline ve tutarlılık puanlarına duyarlılığı ise tek yönlü varyans testleri ile çözümlenmiştir.Deneklerin baskın öğrenme stilleri dağılımına ilişkin bulgular, ilgili araştırma literatüründe daha önce var olan bulguları doğrular niteliktedir. Baskın öğrenme stili ile öğrenme etkinlikleri arasındaki tutarlılık, "tutarlılığı belirsiz" bulunmuş, bu düzeyin baskın öğrenme stiline göre farklılaşmadığı gözlenmiştir. Denek grubunun hem genel, hem de alt gruplarda erişi puanları anlamlı düzeyde artmıştır. Deneklerin erişi puanlarının, öğrenme etkinlikleri tercihine ilişkin tutarlılık puanlarına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları, ilgili literatürde yer alan "uygun öğrenme etkinliklerine ilişkin önerilerin uygulanmasında, kültürel uyarlama gereksinimi bulunduğunu göstermektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record