Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzafşar, Mehmet Emin
dc.contributor.authorTaşpınar, Ayşe
dc.date.accessioned2022-03-24T10:24:21Z
dc.date.available2022-03-24T10:24:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77946
dc.description.abstractOrientalism can be defined by three different ways; is variable historical and cultural relationship between the Eurupe and the Asia; is the discipline in West which expertice of the study East culture and tradition from the nineteenth-century; is a though system and an expertice area which contains ideologyst supposition, image and fantastic regards which named on the world `East?.George Makdisi?s family was originally hailed from Lebanon. He is an American Orientalist. He studied, Islamıc thought, usul al-fıqh, fıqh/law, history and education. He tried to show similarty of the Middle Ages? West thought and Islamic.Especially, he studied the Eleventh-Century of the Baghdad. He compared the madrasa system with the West educational system. He placed fıqh to the center of the educational system. He studied the effect of the Islamic culture to the West. He said that the scholasticism?s and the humanism?s source is Islam. And studied on Ibn Aqil, who was Hanbeli. Makdisi studied, traditionalism and rationalism in the Islamic thought. He placed Hanbelite to the center of the traditionalism. He defended that the Hanbelite wasn?t against of the sufism. Makdisi put forward that the Ash?arites wanted that the ortodoxy included itsself. But they failed.Makdisi says that; in the past the East and the West effected each others. Nowadays, they must have good intentions for each others and they must establish relations with each other.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectİslamtr_TR
dc.subjectGeorge Makdisitr_TR
dc.titleGeorge Makdisi ve islam araştırmalarındaki yertr_TR
dc.title.alternativeGeorge Makdisi and his place in islamic studiestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyattr_TR
dc.description.ozetOryantalizm; Avrupa ile Asya arasında değişken tarihsel ve kültürel ilişkiyi; 19. yy'ın ilk yarısından itibaren Doğu kültürlerinin ve geleneklerinin incelenmesinde uzmanlaşmayı ifade eden Batı'daki disiplin adını; dünyanın `Doğu' olarak isimlendirilen bölgesi hakkındaki ideolojik varsayımları, imgeleri ve hayali resimleri içeren bir düşünce biçimi ve uzmanlık alanıdır şeklinde üç farklı şekilde tanımlanabilir.Lübnan asıllı Amerikalı bir oryantalist olan George Makdisi, İslam düşüncesi, kelam usûl-ü fıkıh, fıkıh, tarih ve eğitim üzerine çalışmalar yapmıştır. Ortaçağ Batı düşüncesiyle İslam arasında paralellikler kurmaya çalışmıştır.Çalışmalarını özellikle 11. yy Bağdat'ı üzerinde yoğunlaştırmış, dönemin eğitim kurumları olan medreselerdeki eğitimi Batı dünyası ile karşılaştırmalı olarak ele almış, bu eğitimin merkezin de fıkhı/hukuku tutmuş, İslam kültürünün Batı'ya etkilerini incelemiş, skolastisizm ve hümanizmin kaynağının İslam olduğu üzerinde durmuştur. Özelde ise bir Hanbelî alim olan İbn Akîl üzerinde araştırmalar yapmış onun akıl ile vahyi uzlaştırmaya çalıştığına dikkat çekmiştir. İslam düşüncesindeki gelenekçilik ve akılcılık konularını ele almış, gelenekçiliğin merkezine Hanbelîliği yerleştirmiştir. Hanbelîliğin, yaygın görüşün aksine tasavvufa karşı olmadığını savunmuştur. Akılcı Eş'ârilerin, Şafiîliğe sızarak Sünnîliğe katılmak istemişlerse de başarısız olduklarını iddia etmiştir.Makdisi, geçmişte birbirlerinden etkilenen İslam ile Batı'nın günümüzde de karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde iletişim halinde olmaları gerektiğini vurgulamıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record