sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Zeynep
dc.contributor.authorErkan, Mustafa
dc.date.accessioned2022-02-23T06:50:15Z
dc.date.available2022-02-23T06:50:15Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77533
dc.description.abstractAbstract of Hundred Hadith and Hundred Story Writer Mustafa Darir, choose hundred hadiths from Fazlullah İbn Nasırulgavri al-Imadi's book Tuhfatu'l-Makkiyye ve Ahbaru'n-Nebeviyye in which contained 159 hadiths and translated them to Turkish. Darir told a story after every hadith. Some of them there were not in the Tuhfatu'l-Makkiyye. This made his work original book. My work made of three sections introduction, tax and dictionary and idex. In introduction section life of Darir, his books were written and described Yüz Hadis and Yüz hikaye's manuscript copies in some libraries. And language and turn of phrase book, and it's contains, written style were told. And bibliography were given in this section (Pages I-XXV). In the text section critical edition text were made between copy of Nation's Library Şeriye section number 1287/ 1-2 and Süleymaniye library, Hacı Mahmut Efendi section number 578/1 and 662 (which is not completed copy), Pertevniyal section number 438 (Pages 1-400). Last section is dictionary end index. Every word were translated and its suffix were described and were given copy page number in this section like Kutadgu Bilig index. And Special name index were written also.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.titleYüz hadis yüz hikayetr_TR
dc.title.alternativeHandred hadits and handred storytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetYüz Hadis ve Yüz Hikâye Özeti: Mustafa Erkan, Erzurumlu Mustafa Darir, Yüz Hadis ve Yüz Hikâye, (inceleme, metin, sözlük), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Kürsüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 1979, (XXV + 1-400 + 1-207 sayfa). Tez Prof. Dr. Zeynep Korkmaz danışmanlığında hazırlanmıştır. Erzumlu Mustafa Darir'in Fazlullah İbn Nasırulgavri el-İmadî'nin Tuhfatü'l-Mekkiyye ve Ahbâru'n-Nebeviyye adlı eserinden seçerek tercüme ettiği bir eseridir. Darir, bu eserde bulunan 159 hadisten 100 tanesini seçerek tercüme etmiş bazıları İmadî'nin kitabında bulunmamasına rağmen her hadisten sonra bir hikâye eklemiştir. Yani serbest tercüme ve telif niteliğindedir. Tez giriş, karşılaştırmalı metin ve sözlük ve indeks olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş: Darir'in hayatı, eserleri, Yüz Hadis ve Yüz Hikâye'nin bilinen nüshaları ve tavsifi üzerinde durulmuştur. Eserin dil ve üslubu, konuları imlâ özellikleri üzerinde kısaca durulmuş ve bibliyografya verilmiştir (I-XXV sayfalar). Metin Bölümü: Eserin Millet Kütüphanesi Şeriye Bölümü nr: 1287/ 1-2 nüshası esas alınarak transkripsiyonlu metni hazırlanmış, Süleymaniye Ktp, Hacı Mahmut Efendi Bölümü nr: 578/ 1 ve aynı kütüphane Pertevniyal Bölümü nr: 438, Hacı Mahmut Efendi nr: 662 (eksik nüsha) karşılaştırılarak nüsha farkları hazırlanmıştır (1-400 sayfalar). Sözlük ve İndeks bölümünde her kelime madde başı yapılmış, metne dayalı anlamı verilmiş, kelimenin aldığı işletme ekleri gramatikal indeks şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca özel adlar indeksi de ilave edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record