sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 35

  • 2017 yüzey buluntuları ışığında kızılin yontmataş endüstrisinin tekno-tipolojisi 

   Kartal, Gizem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Antalya'da Batı Toroslar üzerinde yer alan ve Katran Dağı Mağaralarından biri olan Kızılin'de 2017 yılında kazı alanının açılması ve çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında yüzeyde görülen çok sayıdaki malzemenin toplanması ...
  • “A PASSIONATE SYNTAX FOR PASSIONATE SUBJECT MATTER”: W.B. YEATS'S “AN IRISH AIRMAN FORESEES HIS DEATH” AND ITS TURKISH TRANSLATION 

   Elbir, Nüket Belgin (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu makalede İrlandalı şair W.B. Yeats'ın “An Irish Airman Foresees His Death” başlıklı şiiri ile şair-çevirmen Can Yücel tarafından yapılan Türkçe çevirisi “İçine Doğmuş İrlandalı Tayyarecinin”, biçemsel özellikleri ...
  • Adler ve Sulloway'in doğum sırası kuramları ve görgül bulgular ile ilgili bir derleme 

   Çınarbaş, Deniz Canel (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Adler insanların temelde güç ve iktidar mücadelesi verdikleri savını ortaya atmıştır. Adler'e göre, bir ailenin büyük ya da küçük çocuğu olmak güç ve iktidar mücadelesinde farklı özelliklerin gelişmesine neden olur. Salloway ...
  • Amores I.1: Amores'in izdüşümü 

   Öztürk, Rukiye (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Romalı ünlü elegeia ozanı Ovidius'un yirmili yaşlarının başlarında yazdığı ilk yapıtı Amores, üç kitapçık ve aşk elegeia'sı türünde yazılmış 49 şiirden oluşur. Bu türde yapıtlar veren Gallus, Tibullus ve Propertius'tan ...
  • An anatolıan type metal hammer-axe from Bodrum museum of underwater archaeology and some remarks on the development, productıon and symbolıc value of thıs type 

   Keskin, Hakkı Levent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Anadolu'da Erken Tunç Çağında çok sayıda örnek ve farklı tiplerle temsil edilen sap delikli baltalar bu dönem metal silah endüstrisinin en önemli gruplarından birini oluşturmakta ve gerek kronolojik gerekse bölgelerarası ...
  • Anne ve babaların ortak ebeveynlik davranış ve algılarının romantik bağlanma ile ilişkisi 

   Sümer, Nebi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Ortak ebeveynlik, anne ve babaların çocuk yetiştirmeyle ilgili sorumlulukları paylaşmaları, birbirlerini desteklemeleri ve aile içindeki dinamikleri birlikte yönetmeleri olarak tanımlanır (McHale, “Coparenting and Triadic…” ...
  • Çağdaş İran şiirinde sapmalar 

   Gedik, Melek (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Sapmalar, şair ve yazarların dili etkili hale getirmek için başvurduğu yollardan biridir. Çağdaş İran şiirinde Nîmâ Yûşic'in öncülük ettiği “şi r nov” (yeni şiir) akımı ile birlikte şairler ölçünlü dilin dışına çıkmış ve ...
  • Dünyada ve Türkiye'de görme engellilik: zaman çizelgesi 

   Subaşıoğlu, Fatoş (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Görme engellilik, tarihte her toplumda farklı şekillerde yorumlanmış olmakla birlikte, insanın en değerli duyusunun kaybı olarak düşünülmüştür. Antik Çağ'dan itibaren görme engellilik, merak uyandıran fiziksel bir durum ...
  • Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın İtalya seyahati (1884) 

   Sönmez, Merve Cemile (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Gazi Ahmet Muhtar Paşa özellikle Yemen, Girit İsyanlarında ve 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşındaki başarılarıyla bilinen değerli bir Osmanlı askeri ve sadrazamıdır. Ömrünün büyük bir bölümü savaşlarla ...
  • Geç çocukluk dönemi anadili ediniminde taksonomik ulamlaştırma becerileri 

   Önal, Özay (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Dilin ve kültürün en temel unsurlarından olan “ulamsal sistem”, insan zihninin ulamlaştırma yetisinin bir ürünüdür. Ulamlar, ulamsal sistem içinde çeşitli ilişki biçimleri sergileyerek yer alırlar. Söz konusu ilişki biçimleri ...
  • Hélène cıxous'nun sı près başlıklı yapıtında suçluluk duygusu ve vicdani sorumluluk 

   Eroğlu, Çağrı (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Hélène Cixous'nun 2007 yılında yayımlanan Si près başlıklı yapıtı, Yahudi kökenli Fransız yazarın, 1930'lu yıllardan 1960'lara uzanan süreçteki Cezayir deneyimini aktarır. Tarihsel olarak İkinci Dünya Savaşı ve Vichy dönemi ...
  • İran edebiyatında gazelden öyküye bir metinlerarasılık örneği: bin damadın gelini 

   Zeytunlu, Emine (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Yazarların, şairlerin ve düşünürlerin özgün eserler ortaya koyarlarken kendilerinden önce yazılmış eserlerden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bir metinde karşımıza çıkan bir cümle, bir deyiş, bir mısra, bir karakter, bir olay ...
  • Jacques Lacan'ın Yapısalcılık İle Karmaşık İlişkisi 

   Birlik, Nurten (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Jacques Lacan'ın psikanalitik kuramlarını sorunsuz bir şekilde yapısalcı ya da postyapısalcı bir zeminde değerlendirmek, yaşadığı dönüşümlerden dolayı ve yapısalcı olarak gruplandırıldığı döneminde postyapısalcı öğeleri, ...
  • John Fowles' nature wrıtıng and englısh Romantıcısm 

   Mete, Barış (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu çalışma, İngiliz Romantizmi ile yirminci yüzyıl İngiliz roman yazarı John Robert Fowles'un doğa yazımının kuramsal tartışmalarında yer alan doğa yorumlamaları arasındaki ilişkinin yapısını incelemektedir. Romantik akımın ...
  • Konya Sultan Meydanı'na dair kayıp bir kitabenin değeri 

   Bozkurt, Tolga (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Anadolu Selçuklu Çağı kentini tüm donatılarıyla tanımlayabileceğimiz bir arkeolojik mirastan söz etmek pek mümkün değildir. Konut, çarşı, alt yapı ve kent meydanı hakkındaki bilgilerimiz henüz oldukça yetersizdir. Kökeni ...
  • Kızılırmak kavsinin güneyinde yeni bir ölü gömme geleneği: Kültepe inler dağı extramural mezarlığı 

   Kulakoğlu, Fikri (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Kültepe'de 70 yıldır sürdürülen kazılar Anadolu'nun Erken Tunç Çağı'ndaki kültür ve ticareti hakkında büyük ölçüde hayati bilgiler sunarsa da, özellikle Erken Tunç Çağı'nın ölü gömme gelenekleri hakkında çok az bilgi elde ...
  • Liman tepe örnekleri ışığında oval planlı yapılar 

   Tuğcu, İrfan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Sığınaktan başlayarak modern konuta kadar uzanan mimari anlayış, coğrafi ve iklimsel yapının yanı sıra kültürel ve ekonomik değişimlerle paralel olarak şekillenmiştir. Bu uzun tarihi süreç içerisindeki değişimin her safhasına ...
  • Bir miyobun serüveni: Italo Calvino'da görünürlük ve imgelem 

   Ayyıldız, Bülent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Italo Calvino, XX. yüzyıl İtalyan edebiyatının en sıra dışı isimlerinden biridir. Yalnızca edebiyat eserleri ile değil, kaleme aldığı denemeler ve edebiyat eleştirileri ile de oldukça önem arz eder. “Amerika Dersleri - ...
  • Nerik, Hakmiš ve yakın çevresinin lokalizasyonu hakkında 

   Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Hitit devletinin kurulduğu ilk dönemlerden itibaren topraklarının genişletilmesi, askeri faaliyetler ile sağlanmış, antlaşmalar, fermanlar ve buyruklarla da devletin hâkimiyet alanı güçlendirilmek istenmiştir. Bu politikalar ...
  • Oyun ve tiyatro pedagojisinde oyunlar ve alıştırmalar: oyunlara ve alıştırmalara yönelik teorik ve pratik yaklaşım 

   Çevik, Abdulkadir (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Materyal oyunları ve alıştırmaları, Etkileşim oyunları ve alıştırmaları, Grup dinamiği oyunları ve alıştırmaları” oyun ve tiyatro pedagojisinde önemli alanlardır. Bu alanların teorik olarak analiz edilmesi ve pratik süreçte ...