sherpa/romeo

Now showing items 1-14 of 14

  • Süfraj hareketinin İngiliz tiyatrosundaki yankılarına bir örnek: Elizabeth Robins ve Votes for Women! (1907) 

   Gömceli, Nursen (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   İngiltere'de 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve süfraj hareketi olarak bilinen kadınların oy hakkı davası, kadınların toplumsal ve siyasal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olabilmek adına vermiş oldukları bir ...
  • Turks ın Indıan subcontınent: from slavery to Sultanate 

   Kişmir, Aykut (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmada Hindistan Alt Kıtası'nda Delhi Türk Sultanları'nın tarihteki rolü ve önemi irdelenmiştir. XII. yüzyılın sonlarında çeşitli nedenlerle Orta Asya'dan Hindistan'ın kuzeyine köle olarak getirilen bazı çocuklar, ...
  • Adler ve Sulloway'in doğum sırası kuramları ve görgül bulgular ile ilgili bir derleme 

   Çınarbaş, Deniz Canel (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Adler insanların temelde güç ve iktidar mücadelesi verdikleri savını ortaya atmıştır. Adler'e göre, bir ailenin büyük ya da küçük çocuğu olmak güç ve iktidar mücadelesinde farklı özelliklerin gelişmesine neden olur. Salloway ...
  • Reconstructıon of the past ın günter grass's “crabwalk” 

   Kişmir, Gonca (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatının önemli birinci kuşak yazarlarından Günter Grass'ın, "Yengeç Yürüyüşü" (Im Krebsgang, 2002) adlı eserinde yer alan farklı kuşak bellekleri anımsama edebiyatı çerçevesinde ...
  • Amores I.1: Amores'in izdüşümü 

   Öztürk, Rukiye (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Romalı ünlü elegeia ozanı Ovidius'un yirmili yaşlarının başlarında yazdığı ilk yapıtı Amores, üç kitapçık ve aşk elegeia'sı türünde yazılmış 49 şiirden oluşur. Bu türde yapıtlar veren Gallus, Tibullus ve Propertius'tan ...
  • Çağdaş İran şiirinde sapmalar 

   Gedik, Melek (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Sapmalar, şair ve yazarların dili etkili hale getirmek için başvurduğu yollardan biridir. Çağdaş İran şiirinde Nîmâ Yûşic'in öncülük ettiği “şi r nov” (yeni şiir) akımı ile birlikte şairler ölçünlü dilin dışına çıkmış ve ...
  • Sumerce ve Akadca metinlerde rüya türleri 

   Kahya, Ömer (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Eski Mezopotamya toplumunun inançları hakkında bilgi veren birincil kaynaklar çivi yazılı belgelerdir. Bu belgeler, III. Binyıl'dan I. Binyıl'a kadar farklı dönemlerde Sumerce ve Akadca olarak yazılmışlar ve Mezopotamya'daki ...
  • Nerik, Hakmiš ve yakın çevresinin lokalizasyonu hakkında 

   Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Hitit devletinin kurulduğu ilk dönemlerden itibaren topraklarının genişletilmesi, askeri faaliyetler ile sağlanmış, antlaşmalar, fermanlar ve buyruklarla da devletin hâkimiyet alanı güçlendirilmek istenmiştir. Bu politikalar ...
  • Hélène cıxous'nun sı près başlıklı yapıtında suçluluk duygusu ve vicdani sorumluluk 

   Eroğlu, Çağrı (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Hélène Cixous'nun 2007 yılında yayımlanan Si près başlıklı yapıtı, Yahudi kökenli Fransız yazarın, 1930'lu yıllardan 1960'lara uzanan süreçteki Cezayir deneyimini aktarır. Tarihsel olarak İkinci Dünya Savaşı ve Vichy dönemi ...
  • The postecologıcal world of john burnsıde: dark green nature, pollutıon, and eco-grıef ın glıster 

   Yazgünoğlu, Kerim Can (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu makale, çevresel ve bedensel kirlenmeyi ve bu kirlenmenin bir İskoç kasabasında günlük yaşamın sosyal ve ahlaki yapılarına etkilerini odak noktasına alır; insanlar ve doğa arasındaki değişen ilişkiyi açıklayarak John ...
  • The prıncıple of beauty: the gothıc ın john keats's Isabella; or, the pot of basıl 

   Kırpıklı, Deniz (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   On dokuzuncu yüzyıl İngiliz edebiyatında Romantik dönem kendinden önceki dönemin edebi ilkelerinden tamamen farklı bir edebiyat anlayışı ile öne çıkmıştır. Bu dönem, yaratıcılığı kısıtlayan kurallardan ve yaygın anlayıştan ...
  • Türkiye'de köppen-geiger iklim tiplerindeki zamanmekansal değişimler 

   Yılmaz, Erkan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Küresel ölçekte yapılan iklim projeksiyonlarına göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında sıcaklıkların 21. yüzyıl sonuna doğru 4-6 °C civarında artacağı tahmin edilmekte, yağışın ise azalacağı öngörülmektedir. ...
  • An anatolıan type metal hammer-axe from Bodrum museum of underwater archaeology and some remarks on the development, productıon and symbolıc value of thıs type 

   Keskin, Hakkı Levent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Anadolu'da Erken Tunç Çağında çok sayıda örnek ve farklı tiplerle temsil edilen sap delikli baltalar bu dönem metal silah endüstrisinin en önemli gruplarından birini oluşturmakta ve gerek kronolojik gerekse bölgelerarası ...
  • “A PASSIONATE SYNTAX FOR PASSIONATE SUBJECT MATTER”: W.B. YEATS'S “AN IRISH AIRMAN FORESEES HIS DEATH” AND ITS TURKISH TRANSLATION 

   Elbir, Nüket Belgin (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2019)
   Bu makalede İrlandalı şair W.B. Yeats'ın “An Irish Airman Foresees His Death” başlıklı şiiri ile şair-çevirmen Can Yücel tarafından yapılan Türkçe çevirisi “İçine Doğmuş İrlandalı Tayyarecinin”, biçemsel özellikleri ...