sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAkoğlu, Halil Erdem
dc.date.accessioned2021-11-25T11:49:37Z
dc.date.available2021-11-25T11:49:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.633004tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76349
dc.description.abstractKişilik özelliklerinin, sosyal bütünleşmeye ilişkin davranışı ve motivasyonu etkilediği belirtilmektedir. Bu nedenle sosyal bir ortam olduğu düşünülen ve kişilerin sosyalleşmesini sağlayan sporun kişilik özelliklerinin gelişmesine fayda sağlayacağı ve psikologlara yardımcı olacak bir araç olarak ortaya konulması bakımından bu araştırma önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı sporda sosyal bütünleşme düzeyi ile kişilik tipleri arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin incelenmesidir. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın araştırma grubunu seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (kazara) örnekleme yöntemi ve ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiş Niğde ili spor bilimleri alanında öğrenim gören aynı zamanda düzenli spor yapan 152 kadın ve 148 erkek olmak üzere lise ve üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Üç bölümden oluşan anketin birinci bölümünde Yılmaz ve ark. (2007) tarafından geliştirilen Sosyal Bütünleşme Ölçeği, ikinci bölümde Goldberg (1990) tarafından geliştirilen Sudak ve Zehir (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Kişilik Tipleri Ölçeği, üçüncü bölümde ise kişisel bilgi formu yer almaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; normallik testleri, Pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca gruplara ayrılarak yapılan ikili korelasyon analizinde ortaya çıkan r değerlerinin karşılaştırılması için Z skoru hesaplanmış ve gruplar arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Analiz sonucunda iki ölçüm aracı alt boyutları arasında genel olarak düşük, orta ve yüksek düzeyde anlamlı pozitif korelasyonlar bulunmuştur. Sonuç olarak spor bireylerin sosyal bütünleşmesi ile birlikte kişilik gelişimleri için çok önemli bir araçtır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.633004tr_TR
dc.subjectSosyal bütünleşmetr_TR
dc.subjectsosyalleşmetr_TR
dc.subjectkişiliktr_TR
dc.titleSporda sosyal bütünleşme düzeyi ile kişilik tipleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimlertr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSpor Yöneticiliğitr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue04tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencitr_TR
dc.contributor.facultySağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record