sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Çalık Veli
dc.date.accessioned2021-11-16T11:52:44Z
dc.date.available2021-11-16T11:52:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.520507tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76073
dc.description.abstractBu araştırmada; üniversitede öğrenim gören antrenör adaylarının, mesleki öz yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 120 antrenör adayı (36 Kadın, 84 Erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; kişisel bilgi formu ve Unutmaz ve Gençer (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Antrenör Yeterlik Ölçeği-II (AYÖ-II) ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve analizlerde anlamlılık düzeyi p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. Cinsiyet, spor dalı türü milli sporculuk durumu değişkenine göre bağımsız örneklem T Testi uygulanmıştır. Katılımcıların yaş, sporculuk deneyimi süresi değişkenlerinin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmış ve değişkenler arasında anlamlı bulunan farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, antrenörlüğü yapılan spor dalının türü, geçmiş sporculuk ve milli takımlarda sporcu olarak yer alma değişkenlerinin, antrenör adaylarının öz yeterlik düzeyini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.520507tr_TR
dc.subjectAntrenörtr_TR
dc.subjectAntrenör yeterliğitr_TR
dc.subjectKoçtr_TR
dc.titleAntrenör adaylarının antrenör öz yeterlik düzeylerinin incelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record