sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAtamer, Yeşim M.
dc.contributor.authorGüner, Gökçe Kurtulan
dc.date.accessioned2021-09-10T08:58:51Z
dc.date.available2021-09-10T08:58:51Z
dc.date.issued2021-05-26
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33629/auhfd.900613tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74679
dc.description.abstractPozitif hukukumuza ilk defa mülga (4077 sayılı) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 2003 yılında değiştirilen 4. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan bir Yönetmelik'le tartışmalı bir giriş yapan ancak 2014 yılında yürürlüğe giren (6502 sayılı) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açıkça düzenlenmeyen imalatçının sorumluluğu kavramı, 2021 yılında yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla tekrar yasal bir temele kavuşturulmuştur. İlgili Kanun ile Avrupa Birliği'nin hem 1985 tarihli İmalatçının Sorumluluğu Yönergesi (85/374/EEC), hem de 2001 tarihli Ürün Güvenliği Yönergesi (2001/95/EC) iç hukukumuza aktarılmaya çalışılmıştır. Ancak Devlet'in piyasaya sürülecek ürünlerin asgari standartları tutması konusunda beklentilerini ortaya koyan ve imalatçılar üzerinde sürekli bir idari denetimin de ön koşulunu oluşturan ürün güvenliği kurallarıyla, ürünün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan, ürün güvenliği kurallarıyla engellenemeyen artık riskin bir zarar doğurması durumunda bunun tazminini hedefleyen imalatçının sorumluluğu kurallarının aynı Kanun'da düzenlenmiş olması beraberinde birtakım uyumsuzlukları getirmiştir. Bu çalışmada ilgili Kanun uyarınca imalatçının sorumluluğuna ilişkin esaslar değerlendirilerek Kanun'un tartışmalı sayılabilecek bazı hükümlerinin nasıl anlamlı bir şekilde yorumlanabileceğine dair öneriler getirilmiş ve Kanun'un güncel gelişmeler karşısında eksik kaldığı yönlerine işaret edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33629/auhfd.900613tr_TR
dc.subjectİmalatçının sorumluluğutr_TR
dc.subjectKusursuz sorumluluktr_TR
dc.subjectÜrün güvenliğitr_TR
dc.titleÜrün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile İmalatçının Sorumluluğu Konusu Türk Hukuku Açısından Çözülmüş müdür?tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-9996-0698tr_TR
dc.contributor.authorID0000-0001-6982-3820tr_TR
dc.identifier.volume70tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage543tr_TR
dc.identifier.endpage588tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record