sherpa/romeo

Now showing items 1-7 of 7

  • Boşanmanın Eşler Açısından Genel Sonuçları Bağlamında Yoksulluk Nafakasına İlişkin Değerlendirme 

   Koçoğlu, Safa (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Türk Medeni Kanunu’nun aile hukuku kitabının birinci kısmında boşanmaya müstakil bir bölüm ayrılmıştır. Boşanma; evlilik birliğine geçmişe etkisi olmayacak şekilde hâkim hükmü ile son verilmesidir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi ...
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirlerinin Sınıflandırılması 

   Turinay, Faruk Yasin (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Temel hak ve hürriyetlere ciddi düzeyde müdahale niteliği taşıyan “koruma tedbirleri” ceza muhakemesi hukukunun önemli konularından biridir. Nitekim 5271 sayılı ve 2005 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu, selefi 1412 sayılı ...
  • Önödeme ve Bazı Çözüm Önerileri 

   Özen, Muharrem; Köksal, Atacan (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Önödeme hukukumuzda uzun süredir uygulanan alternatif çözüm yöntemlerindendir. Bu usulün uygulanmasına ilişkin kurallar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 75. maddesinde düzenlenmiştir. Önödeme, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi ...
  • Sit Kararının Yargısal Denetiminde Başlıca Konular ve Sorunlar 

   Özlüer, Ilgın Özkaya (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Bir alanın sit alanı olarak tanınması, sözü edilen alanın sit niteliği taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi, eğer sit özelliklerini taşıyorsa, idare tarafından sit kararı alınarak bunun tescil edilmesi ve son olarak da ...
  • Temsil Yetkisinin Açıklanması 

   Yılmaz, Kumru Kılıçoğlu (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Temsil yetkisi genel olarak TBK md.40-48’de hükme bağlanmıştır. Diğer yasalarımızda temsile ilişkin özel hükümlerin bulunduğu hallerde, özel hüküm uygulanacaktır. Bu anlamda olmak üzere, ticaret şirketlerinde temsil konusu, ...
  • Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile İmalatçının Sorumluluğu Konusu Türk Hukuku Açısından Çözülmüş müdür? 

   Atamer, Yeşim M.; Güner, Gökçe Kurtulan (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Pozitif hukukumuza ilk defa mülga (4077 sayılı) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 2003 yılında değiştirilen 4. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan bir Yönetmelik'le tartışmalı bir giriş yapan ancak 2014 yılında ...
  • Yeni Bir Şirket Türü: Bağlı Malvarlığına Sahip Limited Şirket 

   Atakan, Murat Can (Ankara Üniversitesi, 2021-05-26)
   Kara Avrupası’na hakim olan şirkeler hukuku ilkelerine göre, bir şirketten söz edebilmek için; sözleşme, kişi, sermaye, ortak amaç ve ortak çaba unsurlarının bir arada bulunması gerekir. Şirkete nelerin sermaye olarak ...