sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorİnan, Ebru Arıoğlu
dc.date.accessioned2021-09-08T06:30:12Z
dc.date.available2021-09-08T06:30:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74501
dc.description.abstractDiabet, insülin salıverilmesinde ve/veya insülin duyarlılığında azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan kronik, endokrin bir hastalıktır. Diabetik morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni diabete bağlı gelişen kardiyovasküler komplikasyonlardır. Artmış renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu ve beta adrenerjik reseptör (β-AR) aracılı yanıtlarda azalma diabette kardiyak disfonksiyon oluşumunda rol oynayan önemli faktörlerdir. Diabette kan şekerini düzenleyen ilaçların yanı sıra diabette gelişen kardiyak komplikasyonların tedavisinde kullanılacak yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Sakubitril/valsartan kombinasyonu bir neprilisin inhibitörü olan sakubitril ile bir anjiyotensin reseptör blokeri olan valsartanın 1:1 kombinasyonudur. İlaç kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır ve bunun yanı sıra preklinik çalışmalarla diabetik kalp üzerindeki olumlu etkileri gösterilmiştir. Ne var ki, bu olumlu etkilerin altında yatan mekanizma kesin olarak aydınlatılmamıştır. Bununla birlikte sakubitril/valsartanın diabetik kalpte kasılma ve gevşeme yanıtlarına aracılık eden yolakları nasıl etkilediğini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle, diabetik kalpte sakubitril/valsartan kombinasyonunun β1-, β2- ve β3-AR alt tipleri ile kasılma ve gevşeme yanıtlarında rol oynayan alt yolak bileşenlerinin protein düzeyleri üzerine etkisinin Western blot deneyleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart sapma (SD) olarak verilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma tek-yönlü ANOVA ve Bonferroni post-hoc testi ile yapılmış olup, istatiksel analiz p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Kardiyak gevşeme yanıtında rol oynayan SERCA2a ve p PLN/PLN protein ifadelenme düzeylerinin diabette azalmış olması ve her iki tedaviyle de düzelmemesi, ilaçların oluşturulan tip 2 diabet modelinde kardiyak diyastolik disfonksiyon üzerinde olumlu etkilerinin olmadığını göstermektedir. β1–, β2– ve β3–AR’ler ile eNOS ve p eNOS ifadelenme düzeylerinin diabete bağlı olarak nasıl değiştiği ya da tedavinin bu düzeyleri ne şekilde etkilediğini belirlemek mümkün olmamıştır. Bu nedenle, bu bileşenlerin fonksiyonel deneylerden elde ettiğimiz yanıtlara katkısı yorumlanamamıştır. Sonuç olarak, sakubitril/valsartan kombinasyonunun diabetik kalpte kasılma ve gevşeme yanıtlarına aracılık eden yolaklar ve bileşenler üzerine etkisinin anlaşılabilmesi için daha kapsamlı moleküler çalışmalar yapılması yararlı olacaktırtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectdiabettr_TR
dc.subjectKalptr_TR
dc.subjectProtein ifadelenmesitr_TR
dc.titleSakubitril/Valsartan kombinasyonunun diabetik kalpte kasılma-gevĢeme yolağındaki bazı bileĢenlerin protein ifadesi üzerine etkisitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage27tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record