sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAltun, Ahmet
dc.date.accessioned2021-07-16T07:26:36Z
dc.date.available2021-07-16T07:26:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73642
dc.description.abstractTemel insan haklarından biri olan mülkiyet hakkı, gerek bireylerin, gerek Devletin çeşitli müdahalesi altında bulunmakta ve bu nedenle hem ulusal, hem de uluslararası hukuk kuralları tarafından koruma altına alınmasına özen gösterilmektedir. Bu çerçevede mülkiyet hakkı uluslararası sözleşmeler ve yargı organlarının da güvencesi altına girmiş bulunmaktadır. Mülkiyet hakkını içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1 No’lu Protokol, Türkiye tarafından onaylanarak mülkiyet hakkı uluslararası hukukta teminat altına alınmıştır. Bu açıdan Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyet hakkına Ek 1 No’lu Protokol kapsamına aykırılık oluşturacak şekilde müdahalesi, devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nde mahkûm olması sonucunu doğuracak bir sürecin başlamasına yol açmaktadır. Türkiye’de bireylerle devlet arasında taşınmaz davalarının en önemli kısmını, bireylerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların tapularının orman arazisinin sınırları içinde kaldığı gerekçesi ile bedel ödenmeden yargı kararları ile iptal edilmesi oluşturmaktadır. Çalışmada, mülkiyet hakkı ve taşınmaz mülkiyeti kapsamında Türkiye’de karşılaşılan sıkıntılar, bu alana yapılan müdahaleler ile söz konusu müdahalelere ilişkin AİHM tarafından verilen kararlar incelenmiş ve ayrıca AİHM kararlarının Türk Hukuk Sistemi’ne olası etkileri ve iç hukuk alanında yaşanan değişim de kısaca irdelenmiştir. Sonuç olarak kamu yararı gerekçesi ile mülklerinden yoksun bırakılan kişilere, mülklerinden yoksun bırakılmaları karşılığında kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında adil bir denge gözetilerek uygun bir tazminat verilmesi, mülkiyet hakkının ihlâl edilmesini önleyebilecek ve olası ihtilafların AİHM’ne taşınması eğilimini de azaltabileceği düşünülmektedir. Orman sınırları içinde kaldığı için tapusu iptal edilen taşınmazların malikine piyasa değeri üzerinden tazminatın ödenmesi ve orman arazilerinin bütünlüğünün korunması zorunlu görülmekte ve bu alandaki çalışmaları rasyonel olarak yürütebilmek için orman idaresinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectMülkiyet hakkıtr_TR
dc.subjecttaşınmaz mülkiyetitr_TR
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesitr_TR
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Mahkemesitr_TR
dc.subjectorman kadastrosutr_TR
dc.subjecttapu iptalitr_TR
dc.subjecttazminat verilmesitr_TR
dc.titleOrman sahasında kalan taşınmazların tapu iptal davaları ile ilgili olarak avrupa insan hakları mahkemesinin kararlarının incelenmesi, sorunlar ve çözüm yaklaşımlarıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage60tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record