sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKılavuz, Ali
dc.date.accessioned2021-07-14T09:25:42Z
dc.date.available2021-07-14T09:25:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73626
dc.description.abstractAltyapı yatırımları, kentsel gelişme ve kamu hizmetleri için arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına neden olduğu ve ulusal mirasın bir parçası olan verimli arazilerin amaç dışı kullanımının tarımsal üretimi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Hızlı Tren Projesi için yapılan kamulaştırma çalışmalarının olumsuz etkileri Polatlı İlçesi örneği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve tarımsal üretime olası etkilerinin analizi için ilçede 2003-2013 döneminde yoğun kamulaştırma yapılan köylerden seçilen 120 tarımsal işletme sahibi ile yüzyüze görüşme ve anket çalışması yapılarak gerekli veriler toplanmış ve sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Buna ilave olarak ilgili kamu kurumlarının idari kayıtları ve yargı organlarının kararlarından da araştırmada yararlanılmış ve genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Saha çalışmalarının sonuçlarına göre işletme sahiplerinin büyük çoğunluğunun ilkokul düzeyinde eğitim aldıkları ve tarım sektöründe 20 yıldan fazla süreden bu yana çalıştıkları ve tarımsal üretim faaliyetlerinde önemli bir deneyime sahip oldukları saptanmıştır. Kamulaştırma çalışmalarının; tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve bireyler üzerindeki etkilerinin ankete katılan işletme sahiplerine göre farklılık gösterdiği, maliklerin çoğunluğunun ödenen kamulaştırma bedelinin araziye yatırıma yönelik kullanamadıkları, inceleme döneminde köylerden kentlere olan göçlerin artış gösterdiği, kamulaştırma çalışmalarının aynı zamanda doğal çevreye de zarar verdiği, kamulaştırmada nakdi ödemenin yapıldığı, etkilenen maliklere arazi yerine arazi verilmesinin söz konusu olmadığı ve kamulaştırma çalışmalarının arazi değerlerini düşürdüğüne ilişkin görüşler ortaya konulmuştur. Bununla birlikte görüşülen maliklere göre acele kamulaştırma yapılmasının gerekli olması halinde, idare tarafından acele kamulaştırma işleminin tercih edilmesinin yerinde olduğu genel kabul görmektedir. Kamulaştırılan arazilerin mutlaka idare tarafından kamulaştırma amacına uygun kullanım durumunun denetlenmesinin ve ayrıca kamulaştırılan taşınmazların değerlemesinin bilirkişi kurullarınca bilimsel esaslar ve mevzuatın amir hükümlerine göre rasyonel olarak belirlenmesinin oldukça önem taşıdığı bilinmekte ve kamulaştırma uygulamasından malikler ile kullanıcıların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yönlerden kayba uğramalarının önlenmesine yönelik olarak mevzuat ve uygulamada yeni düzenlemelerin yapılması, uygulama kalitesinin iyileştirilmesine yönelik iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve orta ve uzun vadeli arazi edinimi ve kamulaştırma planlarının yapılması zorunlu görülmektedir. Bütün yerel ve merkezi idarelerde arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının kalitesinin yükseltilmesi için insan kaynağının güçlendirilmesi ve bu işlerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğunun altında yürütülmesi zorunlu görülmektedirtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectArazi edinimitr_TR
dc.subjectkamulaştırmatr_TR
dc.subjecttren projesitr_TR
dc.subjectkamulaştırmanın olumsuz etkileritr_TR
dc.subjectPolatlı İlçesitr_TR
dc.subjectarazi edinim politikasıtr_TR
dc.titleAnkara İli Polatlı İlçesinde kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına olası etkilerinin değerlendirilmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record