sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener Kılınç, Tülin
dc.contributor.authorDemireğen, Zergün
dc.date.accessioned2021-05-19T22:17:10Z
dc.date.available2021-05-19T22:17:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73515
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme becerileri ve akademik güdülenme arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde yer alan çeşitli ortaöğretim kurumlarında okuyan 969 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler, Kişisel Bilgi Formu, Duygu Düzenleme Ölçeği ve Akademik Güdülenme Ölçeği aracılığıyla toplanmış ve SPSS 24.0 ve AMOS 24 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Hipotezlerin testinde Yapısal Eşitlik Modellemesinden, Bağımsız Örneklem T-Testinden ve Tek Yönlü Varyans Analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca akademik güdülenmenin okul türüne göre farklılaştığı, bu farklılaşmanın da fen lisesinin sağlık meslek lisesine göre, imam hatip lisesinin anadolu lisesi ve sağlık meslek lisesine göre yüksek olduğu görülmüştür. Duygu düzenleme becerileri ise hem cinsiyete hem de sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, 12.sınıf öğrencilerinin de 10.sınıf öğrencilerine göre duygu düzenleme becerilerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın sonuçları ışığında tartışılmıştır. Bu konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda ergenlerin ebeveyn ilişkilerinin, akran ilişkilerinin ve sosyo-ekonomik düzeylerinin de incelenmesi farklı sonuçlar doğuracaktır. Anahtar kelimeler: Ergenlik, Duygu Düzenleme Becerileri, Akademik Güdülenme. The purpose of this research is to show whether there is a relationship between emotional regulation skills and academic motivation in adolescents. The study's universe consists of 969 students studying at various secondary education institutions located in the Kalecik district of Ankara in the academic year of 2017-2018. Data were collected through Personal Information Form, Emotion Regulation Scale and Academic Motivation Scale and analyzed using SPSS 24.0 and AMOS 24 program. Structural Equation Modeling, Independent Samples T Test and One-Way ANOVA were used. As a result, a significant positive correlation between emotional regulation skills and academic motivations of adolescent students was found. In addition, it was seen that the academic motivation varied according to the type of school, and this differentiation was higher in the type of science high school compared to the type of vocational high school of health, and the type of imam hatip high school was higher than the type of Anatolian high school and the type of vocational high school of health. Emotional regulation skills differ significantly from both sexes and class levels. According to the students of male students, 12th grade students were found to have higher emotion regulation skills than 10th grade students. For the future researchs which will be done on this subject, examining of adolescents' parental relations, peer relations and socio-economic levels will be have different results.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectErgenliktr_TR
dc.subjectDuygu düzenleme becerileritr_TR
dc.titleErgenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişkitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between emotional regulation skills and academic motivation of adolescentstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage92tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record