sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğülmüş, Selahiddin
dc.contributor.authorVillard, Djems
dc.date.accessioned2021-05-03T21:03:30Z
dc.date.available2021-05-03T21:03:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73386
dc.description.abstractBu araştırmada, anababa tutumu, anababa-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenme düzeyi incelenmiştir. Betimsel tarama modeli niteliğindeki bu araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 6 farklı ortaokulda öğrenim gören 137 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerine "Eğitimde Motivasyon Ölçeği", "Ebeveyn-ergen İlişkisi Ölçeği", "Anababa Tutumu Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Anababa tutumu, ebeveyn-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenme arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, anababa tutumu ile öğrencilerin içsel güdülenme düzeyi arasında negatif ve düşük bir ilişki olduğu (r= -.168; p< .05) görülmüştür. Buna karşın öğrencilerde içsel güdülenme düzeyi ile ebeveyn-ergen ilişkisi ölçeğinden alınan puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (r= .008; p> .05) bulunmuştur. Araştırma kapsamında anababa tutumları ile ebeveyn-ergen ilişkisi arasında korelasyon da hesaplanmıştır. Bu iki değişken arasında da orta düzeyde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r= .428; p< .01). Öğrencilerin içsel güdüleme düzeyinin cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek üzere t-testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin içsel güdüleme ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür (t(135)=1.749; p>.05). Buna ek olarak, öğrencilerin içsel güdülenme düzeyinin sınıf düzeyine göre değişip değişmediğini belirlemek için tek boyutlu varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin içsel güdülenme düzeyinin, sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği (F(2-134)= 1.016; p>.05) tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmış ve gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Anababa tutumu, ebeveyn-ergen ilişkisi, içsel güdülenme. This study aimed to examine parents' attitude, parents-adolescents' relationships, and students' intrinsic motivation. Participants for this research which has the characteristics of a descriptive survey model were 137 middle school students studying in 6 different schools in Gaziantep. Participants were given "Motivation in Education Scale", "Parents' Attitude Scale", "Parents-Adolescents' Relationships Scale" and a Personal Information Form prepared by the researcher. To test whether parents' attitude, parents-adolescents' relationships, and students' intrinsic motivation have any relationship among them, Pearson Correlation analysis was used. The findings showed that, parents' attitude and students' intrinsic motivation have a very low negative relationship (r= -.168; p< .05). However, the results demonstrated that parents-adolescents' relationships and students' intrinsic motivation have no relationship (r= .008; p> .05). Meanwhile, Pearson Correlation was used to evaluate the relationship between parents' attitude and parents-children relationships. The results showed a medium-level significant relationship between these two variables (r= .428; p< .01). Hereafter, to examine the sub-objectives t-test and ANOVA analysis were used. According to the findings, there is no significant difference between gender (Male & Female) for students' intrinsic motivation levels (t(135)=1.749; p>.05). In addition, no significant differences were found among their education's levels for intrinsic motivation (F(2-134)= 1.016; p>.05). The findings of the research examined by taking previous research carried out in this area in consideration. And finally, comments and suggestions were made for future research. Key Words: Parent attitude, Parents-Adolescents' Relationships, Intrinsic Motivationtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı : Eğitim Psikolojisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectAnababa tutumutr_TR
dc.subjectİçsel güdülenmetr_TR
dc.titleAnababa tutumu, anababa-ergen ilişkisi ve öğrencilerde içsel güdülenmenin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe study of parents' attitude, parents-adolescents' relationships, and students' intrinsic motivationtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage76tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record