sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülleroğlu, Hamide Deniz
dc.contributor.authorTatlılıoğlu Ateşoğlu, Mehtap
dc.date.accessioned2021-05-02T20:29:13Z
dc.date.available2021-05-02T20:29:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73384
dc.description.abstractBu araştırma, ortaokul öğrencilerinin fen dersi başarılarını; fen dersine yönelik tutum, fen dersine yönelik motivasyon ve akademik özyeterlik gibi bazı duyuşsal değişkenlerle, okul için ek yardım alma ve öğrenmeye ayrılan zaman değişkenlerinin ne derece yordadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma grubunu Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan "Ankara Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulu" 5., 6., 7. ve 8. sınıflarında okuyan 362 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilere ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan "Kişisel Bilgi Formu", öğrencilerin fen dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için "Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeği", fen dersine yönelik motivasyon düzeylerini belirlemek için "Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği" ve akademik özyeterlik düzeylerini belirlemek için "Akademik Özyeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin fen dersi başarılarını yordayan değişkenlerin belirlenmesi için aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sırasıyla, öğrenmeye ayrılan zaman, akademik özyeterlik ve okul dersleriyle ilgili ek yardım alma değişkenlerinin, ortaokul öğrencilerinin fen dersi başarılarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Duyuşsal Değişken, Fen Dersi Başarısı, Tutum, Motivasyon, Akademik Özyeterlik, Öğrenmeye Ayrılan Zaman The aim of this research is to explore the relationships between affective variables like; middle school students' science course successes, the attitude towards science course, the motivation towards science learning and academic self efficacy affective variables and getting additional helpers for school courses and how much those variables predicts the science course successes of students. The model of the research is based on relational model. The research group is consist of 362 students continues on 5, 6, 7, 8 classes on Ankara Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulu in Altındağ/Ankara. In this research, in order to collect the personal info from students, "Personal Information Form" has been used which has been developed by researcher, in order to define the attitudes of the students towards to science course; "Attitude Scale Towards Science", in order to define the level of the motivation towards science course; "Motivation Scale Towards Science Learning" and to define the academic self efficacy; "Scale Of Academic Self Efficacy" has been used. In this research, to determine the variables which predicts science course successes of students, stepwise multiple regression analysis has been used. As a conclusion of this research; the respective variables with the order of time spared for learning, academic self-efficacy and getting additional helpers for school courses are significant predictors of middle school students' science course successes. Keywords: Affective Variable, Science Course Success, Attitute, Motivation, Academical Self-Efficacy, Time Spent For Learningtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectDuyuşsal değişkentr_TR
dc.subjectFen dersi başarısıtr_TR
dc.titleOrtaokul öğrencilerinde fen dersi başarısını yordayan değişkenlerin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the variables which predict science course successes on middle school studentstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record