Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkuş, Mehmet
dc.contributor.authorSelimoğlu, Sümeyya
dc.date.accessioned2021-04-15T18:46:06Z
dc.date.available2021-04-15T18:46:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73190
dc.description.abstractNahîfi'nin hayatı ve "Ravzatü's-safâ fi Sîreti'l-Mustafâ" adlı eserinin edebî açıdan değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışma giriş ve üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında "siyer" kelimesinin manası ve konusu, siyerin bir ilim olarak doğuşu, Türk-İslâm edebiyatında geleneğinde öne çıkan müstakil manzum ve mensur siyerler kısaca tanıtılmıştır. Birinci bölümde XVIII. yüzyıl şâirlerinden Süleyman Nahîfî'nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyeti ele alınmıştır. İkinci bölümde "Ravzatü's-safâ fî sîreti'l-Mustafâ"nin muhteva özellikleri başlığı altında eser hakkında genel bilgiler, eserin adlandırılması ve eserin bölümleri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde "Ravzatü's-safâ fî sîreti'l-Mustafâ" adlı eserin yazma nüshalarının tavsifi yapılarak transkripsiyonlu metin yer almaktadır. Sonuç kısmında ise elde edilen bilgiler öz bir şekilde ifade edilmiştir. This study, which aims to evaluate the life of Nahîfî and his work named ''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-Mustafâ'', consists of introduction and three main parts. In the introduction, the meaning and subject of the word ''sîra, the birth of sîra as a science, the prominent poetry and prose siyes that stand out in the tradition of Turkish-Islamic literature are briefly introduced. XVIII in the first part. The life, works and literary personality of Süleyman Nahîfî, one of the poets of the century are discussed. In the second chapter, general information about the work, naming the work and the parts of the work are given under the title of content features of ''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-Mustafâ''. In the third part, the text with transcription is included by describing the manuscript copies of the work named ''Rawzatu's-Safâ fi Sîreti'l-Mustafâ''. In the conclusion part, the obtained information is expressed concisely.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectNahifitr_TR
dc.subjectSiyertr_TR
dc.titleNahifî'nin Ravzatü's-Safâ adlı eseri (İnceleme ve metin)tr_TR
dc.title.alternativeNahîfî's Rawzatu's-Safâ-original text and analysistr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage194tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record